settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev nkaug moj zeej nqaij?

Lus Teb


kev nkaug moj zeej nqaij pom muaj nyob ntau thaj chaw hauv qab ntuj no, thiab tib neeg kuj nyiam nkaug coob zuj zus tuaj. Nws kuj tsis yog muaj rau tej neeg phem lawm xwb. Kev nkaug moj zeej nqaij yav tag los muaj rau tej neeg phem xwb tiam sis nim no kuj tsis yog li ntawd nkaus lawm xwb.

Phau Vaj lug kub tshiab tsis tau hais ib qhov txog tias tus ntseeg puas tsim nyog nkaug moj zeej nqaij. Rau qhov Vaj lug kub tsis hais, kev yuav txiav txim rau yam uas tsis meej “ nruab nrab” tus ntseeg yuav tau ua raws li qhov uas lawv ntseeg, yuav tau saib taus cov uas muaj kev ntseeg sib txawv .

Nov yog qee yam ntawm Vaj lug kub uas yuav taw qhia txog kev nkaug moj zeej nqaij.

Me nyuam yuav tsum mloog niam txiv lus thiab hwm lawv { efexaus 6:1-2 } . ib tug hluas uas nkaug moj zeej nqaij yog neeg tawv ncauj, thiab tej ntawd tshwm los ntawm kev phem xwb.Vaj tswv tsis nyiam.

Kev tu cev sab nrauv, tsis yog qhov tseem ceeb li tsim kho sab hauv, yog li ntawd tus ntseeg tsis tsim nyog muab saib hlob { 1petus 3:3-4 }

Tus neeg uas nkaug moj zeej nqaij kom lwm tus nyiam , nws yeej muaj txoj kev xav uas ua txhaum lawm.

Vaj tswv pom hauv peb lub siab, thiab tej peb xav txhua yam peb ua yuav tsum ua rau nws tau koob meej { 1 kauleethaus 10:31} kev ntshaw nkaug moj zeej nqaij yog “nkaug sab hauv” tshwm tuaj” tsi ua rau Vaj tswv tau ntsej muag. Qhov nkaug moj zeej ntawd tej zaum tsis yog kev txhaum , tiam sis qhov kev ntshaw ntawd yog.

Peb lub cev, zoo yam li peb tug ntsuj plig, raug theej los ua Vaj tswv tug lawm. Tug ntseeg lub cev yog Vaj tsuj plig lub tsev { 1kauleethaus 6:19-20} lub tsev ntawd kho tau zoo npaum cas? Puas muaj tug ciam uas tsis tsim nyog hla? Puas muaj ib qho nkaug moj zeej ntawm lub cev uas tsis zoo saib thiab dhau mus ua kev txhaum? Nov yog yam uas yuav tau muab xav kom thoob thiab yuav tau thov Vaj tswv los ntawm lub siab ncaj.

Peb yog cov sawv cev rau Khetos, xa Vaj tswv cov lus rau neeg ntiaj teb{2kauleethaus5:20} .kev nkaug moj zeej nqaij tau qhia txog dab tsi? Thiab nws puas pab qhia Yexus txoj moo zoo?

Txhua yam uas tsis ua los ntawm kev ntseeg ces yog kev txhaum,{loos 14:23} yog li ntawd tus uas nkaug moj zeej yuav tsum ruaj siab tias yam ntawd yog Vaj tswv dej siab rau nws.

Txoj kev cai qub yeej txwv tsi pub nkaug moj zeej yog peb tsis saib yeej tsis tau; tsis txhob hlais lub cev rau qhov uas muaj neeg tuag los sis nkaug moj zeej rau nej lub cev.Kuv yog yawmsaub’’{ levikevcai 19:28}

Tsis muaj pov thawj hais txog qhov kev txwv kev nkaug moj zeej no, tiam sis , ib qho mas kis rau kev pe dab pe mlom thiab ntseeg tej khaws koob. Tej neeg uas tsi ntseeg yuav nkaug tej vaj tswv cuav tej npe rau lawv tej nqaij, ua lub cim rau tej dab mlom. Vaj tswv hais tias lawv tej me nyuam yeej sib txawv. Raws li tib nqi uas hais tias “ kuv yog tug tswv” cov Ixayees yog nws tug, lawv yog nws cov tub txib, lawv tsis txhob sau tej vaj tswv cuav tej npe rau lawv lub cev. Tiam sis cov ntseeg tsis nyob hauv Mauxes txoj kev cai lawm. Yog ib tug ntseeg xaiv nkaug moj zeej rau nws , ces tsuas siv raws li tus qauv no xwb. Tsi txhob yog los ntawm txoj kev cia siab rau tej ntawd los sis tej laj lim.

Qhov kawg no, kev nkaug moj zeej tsis yog kev txhaum, nws yog los ntawm kev ywj pheej ntawm ib tus ntseeg thiab tsim nyog tau txais kev cob qhia raws li Vaj lug kub los ntawm txoj kev hlub.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev nkaug moj zeej nqaij?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries