settings icon
share icon
Lus Nug

Tom qab tuag lawm yuav tshwm sim dab tsi?

Lus Teb


raws li cov ntseeg txoj kev ntseeg, muaj ntau yam uas tseem ceeb thiab nkag siab nyuaj nyob tom qab kev tuag. Tom qab tuag lawm txhua tus yuav mus raug kev txiav txim , tom qab uas ib tus neeg raug xa mus saum ntuj los sis hauv tub tuag teb. Ib txhia ntseeg tias thaum tuag lawm, ces luag txiav txim tam sim ntawd rau nws yav tom ntej, lwm yam qhia tias tib neeg tuag ces lawv tej ntsuj plig mus nyob hauv , tub tuag teb lossis ntuj ceeb tsheej , tos sawv rov los zaum kawg, kev txiav txim , thiab lub neej yav tom ntej mus ib txhis . Vaj lug kub hais li cas tiag , tom qab tuag lawm yuav muaj dab tsi tshwm sim?

Qhov ib, raws li cov ntseeg Yexus phau Vaj lug kub qhia tias tom qab tuag lawm , cov ntseeg mus saum ntuj lawm rau qhov Yexus Khetos tau ntxuav lawv tej kev txhaum tag lawm thiab nws ua lawv tug cawm seej . { yauhas 3:16,18:36} peb ntseeg tias thaum tuag lawm tsuas yog yus ncaim lub cev mus nyob saum Vaj tswv xwb, { kauleethaus 5:6-8; filipis 1:23} thiab hauv 1 kauleethaus 15:50-54 thiab 1thexalaunikes 4:13-17, qhia tias cov ntseeg yuav sawv los txais lub cev tshiab . yog tias thaum tuag kiag twb mus nyob nrog Khetos lawm ,ces qhov uas sawv hauv qhov tuag los ho yog li cas? Pom tau hais tias thaum tuag lawm ces tus ntsuj plig mus nrog Khetos nyob lawm tiam sis lub cev tseem pw hauv av, thaum sawv hauv qhov tuag los ces tus ntsuj plig mam los nrog lub cev nyob ua ke li qub, yuav los kav hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab mus ib txhis. { tshwm sim 21:22 }

Qhov thib ob, cov uas tsis txais Khetos ua tug cawm seej , kev tuag yog kev rau txim mus ib txhis li. Txawm li cas los xij, ib yam li cov ntseeg thiab, cov tsi ntseeg los thaum uas tuag kiag ces yeej tau mus nyob ib qhov chaw uas tos sawv rov los rau txoj kev txiav txim zaum kawg thiab. Lukas 16:22-23. Hais txog thaum tus nplua nuj tuag nws txom nyem tam sim ntawd li,

Tshwm sim 20:11-15, qhia txog tus tsis ntseeg tuag thiab sawv los raug txiav txim ntawm lub zwm txwv dawb , thiab raug pov mus rau hauv lub pas hluav taws , txhais tias thaum tuag kiag tsis tau mus hauv ntuj tawg tiam sis mus nyob ib qhov chaw tos txiav txim tso, txawm li cas los tus uas tsis ntseeg , thaum tuag lawm yeej raug kev txom nyem tam sim ntawd li lawm. Tus nplua nuj quaj thov hais tias kuv txom nyem heev nyob rau hauv no, { Lukas 16:24 }

Txawm li cas los, thaum thaum tib neeg tuag lawm lawv yeej mus nyob ib qhov chaw [ tau zoo los sis txom nyem xwb } tom qab sawv rov los zaum kawg , yuav tsi muaj kev hloov pauv li lawm.

Qhov chaw uas lawv mus nyob ntawd yuav tsis hloov li lawm, cov ntseeg yuav tau mus nyob lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab { tshwm sim 21:1 } cov tsis ntseeg yuav raug pov mus rau hauv lub pas hluav taws { tshwm sim 21: 11-15 } qhov ntawd yog zaum kawg ntawm txhua tsav tib neeg , mus raws li qhov uas yus ntseeg Yexus los sis tsis ntseeg xwb,

{ mathais 25:46; yaus has 3; 36 }.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Tom qab tuag lawm yuav tshwm sim dab tsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries