settings icon
share icon
Lus Nug

Leej twg yog tus Ntsuj Plig dawb huv?

Lus Teb


muaj kev nkag siab yuam kev hais txog tus ntsuj plig.

Qee leej xav tias Vaj ntsuj plig zoo li tej ntsuj plig dab. Ib txhia ho nkag siab tias Vaj ntsuj plig yog ib tug ntsuj plig uas muaj hwj chim uas Vaj tswv tsim los caum Yexus. Vaj lus kub hais li cas txog Vaj ntsuj plig? Vaj lug kub tau qhia tias Vaj ntsuj plig yog Vajtswv, thiab Vaj lus kub tseem qhia peb thiab tseem qhia ntxiv tias Vaj ntsuj plig yog tug dawb huv, nyob nrog lub siab ntsws , kev xav thiab tus dej siab.

Qhov tseeb Vaj ntsuj plig yog Vajtswv , muaj ntau nqe vaj lus kub tau qhia txog nws{ tes hauj lwm 5:3-4} nqe no Petus tau cem ananias tias nws dag Vaj ntsuj plig tug dawb huv , tsis yog dag neeg. Yog dag Vaj ntsu plig ces yeej yog dag Vajtswv lawm tiag yeej meej lawm. Thiab peb paub tias Vaj ntsuj plig tus dawb huv yog Vajtswv rau qhov nws muaj Vaj tswv tug yam ntxwv. Piv txwv, tau pom tshwm hauv ntawv nkauj 139: 7-8.

Kuv yuav khiav mus nkaum qhov twg thiaj khiav dim koj?

Kuv yuav khiav mus nkaum qhov twg, koj thiaj tsis pom kuv?

Txawm yog kuv nce mus txog saum ntuj ceebtsheej los koj yeej nyob saud, yog kuv nqis mus rau hauv tub tuag teb los koj yeej nyob hauv thiab. { 1kaulausthaus 2:10-11} peb pom nws tus yam txuv tshwm hauv Vaj ntsuj plig tus dawb huv. Tiam sis Vaj tswv qhia nws tus kheej rau peb paub los ntawm Vaj ntsuj plig.Vaj ntsuj plig paub txhua yam . hauv peb tib neeg lub siab, peb tsis paub Vajtswv txoj kev xav tsuas yog Vaj ntsuj plig thiaj paub xwb.

Peb muaj peev xwm paub tias Vaj ntsuj plig yog tug dawb huv

Rau qhov nws tswj txoj kev xav, kev ntshaw , thiab lub siab. Vaj ntsuj plig txawj xav thiab paub, {1 kauleethaus 2:10} Vaj ntsuj plig txawj tu siab{ efexaus 4:30} nws txiav txim siab raws li nws pom zoo {1kauleethaus 12: 7-11} Vaj ntsuj plig tug dawb huv yog Vajtswv , nws yog txheej thib peb ntawm Vaj tswv , nws ua hauj lwm nplig siab thiab ua tus pab uas Yexus cog lus hais tias nws yuav pub los.{ yauhas 14:16,26. 15:26}

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Leej twg yog tus Ntsuj Plig dawb huv?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries