settings icon
share icon
Lus Nug

Koj puas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?

Lus Teb


Vajluskub qhia meej txog txojkev uas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Ua ntej peb yuav tsum paub hais tias peb ua txhaum rau Vajtswv: “rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm” (Loos 3:23). Peb txhua tus tej kev txhaum puavleej tawmtsam Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis, thiab kev txhaum yuavtsum raug txim mus ibtxhis thiaj tag. “Rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag, txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los” (Loos 6:23).

Txawm li ntawd los, Tswv Yexus, tus uas tsis tau ua ib qho kev txhaum (1 Petus 2:22), yog Vajtswv tus Tub uas los yug ua neeg (Yauhas 1:1,14) thiab tuag theej peb lub txhoj. “Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb (Loos 5:8). Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig (Yauhas 19:31-42), muab peb lub txim rau nws ris (2 Kauleethaus 5:21). Peb hnub tom qab Nws sawv hauv qhov tuag los (1 Kauleethaus 15:1-4), qhia txog Nws txojkev kovyeej kev txhaum thiab kev tuag. “Rau qhov nws hlub peb kawg li, nws thiaj tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los pab peb kom peb muaj txojsia tshiab. Nws ua li no peb txojkev cia siab thiaj ruaj khov” (1 Petus 1:3).

Los ntawm kev ntseeg, peb yuav tsum hloov peb kev xav txog Yexus – Nws yog leejtwg, Nws ua dabtsi rau peb, thiab vim li cas Nws yog txojkev cawmdim (Tes Haujlum 3:19). Yog peb ntseeg Nws, tso siab rau Nws txojkev tuag theej peb lub txhoj saum tus ntoo khaublig, ces peb yuav tau kev zam txim thiab tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis saum ntuj ceebtsheej. “Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:16). “Yog koj lub qhov ncauj lees hais tias Yexus Khetos yog tus Tswv thiab koj lub siab ntseeg hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, koj yuav dim” (Loos 10:9). Yuavtsum ntseeg qhov uas Yexus twb ua tiav log saum tus ntoo khaublig xwb thiaj yog txoj kev uas tau txojsia ntev dhauv mus ib txhis. “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb. Qhov uas nej dim tsis yog nej lub dag lub zog ua mas nej thiaj tsis muaj lus khav tau” (Efexus 2:8-9).

Yog koj xav txais Yexus Kheto los ua koj tus Cawmseej ces koj thov Vajtswv tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm. Tsuas yog qhov koj ntseeg Yexus Khetos xwb thiaj cawm tau koj dim ntawm koj tej kev txhaum. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Koj puas tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries