settings icon
share icon
Lus Nug

Cov ntseeg xav li cas rau kev tua tus kheej? Vaj lug kub hais li cas rau kev tua tus kheej?

Lus Teb


Vaj lug kub hais txog tsau leej uas tua tus kheej uas yog : Anpimelej{ cov thawj 9:54}xa-us { 1xamuyees 31:4} xa-us tug tub uas nqa cuab yeej{ 1xamuyees 31:4-6} Ahithaufee{2xamuyees 17:23} xili { 1vajntxwv 16:18} thiab yudas{mathai 27:5} lawv tsib leeg yog neeg xuaj, qab hau tsis txaus uas yuav txiav txim rau tug uas nqa xa-us cov cuab yeej raws li qhov nws ua . qee leej kuj xav tias xas xoos yog tua tus kheej thiab { cov thawj 16: 26-31} tiam sis ,xa xoos, lub hom phiaj yog tua cov neeg filitees, tsis yog nws tus kheej. Raws li Vaj lug kub mas kev tua tus kheej kuj ib yam li tua neeg lawm thiab .Vaj tswv thiaj muaj cai txiav txim tias yuav nyob los yuav tuag rau neeg xwb.

Raws li Vaj lug kub hais , kev tua tus kheej tsi yog qhov uas txiav txim muj ntuj ceeb tsheej los sis tsi mus. Yog tus tsis ntseeg tua tus kheej nws tsis tau ua dab tsi tsuas yog ua kom tus kheej mus dab teb ntsawm zog xwb.txawm li cas los tus tsis ntseeg thaum kawg yeej yuav mus dab teb, Los ntawm qhov uas tsis kam ntseeg tswv Yexus xwb tsis yog qhov uas tua tus kheej. Vaj lug kub hais li cas txog tug uas tua tus kheej ? Vaj lug kub qhia peb tias thaum uas peb ntseeg Khetos, peb tau txais txoj sia ib txhis{ yauhas 3:16} . raws li Vaj lug kub, cov ntseeg yeej tsi poob siab li lawv yeej muaj txoj sia ib txhis { 1yauhas 5:13} tsis muaj ib yam dab tsi yuav cais tau cov ntseeg tawm ntawm Vaj tswv txoj kev hlub { loos 8:38-39} . yeej tsis muaj Ib yam ,, uas tsim los,,cais tau peb tawm ntawm Vaj tswv txoj kev hlub ces tus uas tua tus kheej los yeej yog raug tsim los thiab. Yexus tuag rau peb txhua yam kev txhaum, ib tug ntseeg tiag, thaum sab ntsuj plig raug ntaus , tua tus kheej , qhov ntawd yeej tseem yog tej kev txhaum uas Yexus cov ntshav tseem npog , ntxuav.

Kev tua tus kheej yeej tseem yog kev txhaum uas tawm tsam Vaj tswv loj heev.raws li Vaj lug kub kev tua tus kheej yog tua neeg; yeej txhaum tas li, tsim nyog muab xav txog hais tias ib tug ntseeg tiag ua cas ho tua tus kheej . tsis muaj ib yam uas yuav ua rau yus dawb huv, txawm yog tus ntseeg muab nws txoj sia txov los yeej tsis tau. Tus ntseeg raug hu los kom muaj sia nyob pub rau Vaj tswv, thiab Vaj tswv tib leeg thiaj yog tus uas yuav txiav txim siab ntawm qhov kev tuag xwb. Txawm tsis hais txog kev tua tus kheej los xij, { 1kauleethaus 3:15} tej zaum yuav qhia meej txog tus ntseeg uas tua tus kheej, nws dim lawm,tiam sis tsuas dim tom cub hluav taws los xwb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Cov ntseeg xav li cas rau kev tua tus kheej? Vaj lug kub hais li cas rau kev tua tus kheej?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries