settings icon
share icon
Lus Nug

Khetos puas yog tug uas vaj lug kub hais?

Lus Teb


dhau qhov uas yexus qhia txog nws tus kheej lawm, nws cov thwj tim yeej lees paub tias yexus yog Vaj tswv thiab muaj cai zam tau neeg lub txim .qee yam uas yog Vaj tswv thiaj ua tau – nws tau coj peb tawm hauv txoj kev txhaum{tes hauj lwm 5:31,koloxais 3;13,ntawv nkauj 130:4,yelemis31:34, thaum kawg Yexus tau hais tias nws yog tib tug xwb uas yuav txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag.{ 2timaustes 4:1} thaus mas tau quaj hais tias kuv tug Tswv uas yog Vajtswv { yaushas 20:28 } paus laus hu Yexus tias yog Vajtswv thiab tus cawm seej{titus 2:13} thiab tau qhia tias yexus tsis tsa nws lub fwj chim li{ filipis 2:5-8}thiab tau hais txog Yexus tias .koj lub zwm txwv yuav nyob mus ib txhis tsis kawg {henplais 1:8}yaus has tau hai tias thaum chiv thawj uas muaj txoj lus ntawd thiab txoj lus ntawd nyob nrog Vajtswv thiab txoj lus ntawd yog Vajtswv{1:1}yog tus qauv cov lus uas qhia txog Yaxus lub fwj chim loj heev.{tshwm sim 1:17,2:28,22:13; 1kausleethaus 10:4;1petus 2:6-8; ntawv nkauj 18:2,95:1; 1 petus 5:4; henplais 13:20.}cov Vajlug kub xwb yeej txaus qhia tau tias Yexus yog Vajtswv los ntawm nws cov thwj tim lawm.

Yexus tau raug tis lub npe los ntawm Vajtswv . hauv phau qub tis hais tias Yawm saub . ntawv nkauj 130:7; hoxiyas 13:14;raug siv hauv phau tshiab yog hais txog Yexus.{ 2:13;tshwm sim 5:9; Yexus raug hu ua emanue -Vajtswv nrog peb nyob Mathais 1:; xakhaliyas 12:10; nws yog yehauvas tias luag yuav tsa qhov muag saib tus uas raug nria , phau tshiab qhia tias tus ntawd yog Yexus .thiab Yexus yog tug uas raug nria ntawd ntag .paulus txhais exaya 45:22-23; hais txog Yexus filipis 2:10-11; Yexus lub npe raug siv rau kev thov Vajtswv thaum yus thov Vajtswv “ thov Vajtswv thiab peb tug tswv yexus pub koob hmoov thiab txoj kev kaj siab rau nej { kalatias 1:3; efexaus 1:2;} yog tias nws tsis yog Vajtswv ces nws lub npe yuav raug luag thuam. Yexus lub npe tshwm hu ua Vajtswv yexus. Nws qhia kom tuav {tib lub npe} Vaj leej txiv Vaj leej tub Vaj ntsuj plig. { mathais 28:19; 2 kauleethaus 13:14

Lub meej mom thiab tes dej num tau ua tiav log los ntawm Yexus lub npe. Yexus tsis yog sawv hauv qhov tuag los xwb,{ yaus has 5:21;11:38-44} thiab zam tau txim [ teshaujlwm 5:31.13:38} nws tsim thiab tuav lub ntiaj teb no yaushas 1:2; kaulauxais 1:16-17.npaum no yeej txaus teb lawm tias yehauvas nws nyob ib leeg thaum tsim lub ntiaj teb { exayas 44:24 }

Khetos ua yam uas yog vaj tswv thiaj ua tau xwb nyob ib txhis.yaushas 8:58.{mathais 16:21} thiab nws muaj txhua yam

{ yaus has 11:38-40}

Nov, nws yog ib yam uas qhia tias nws yog Vaj tswv los sis yuav dag kom neeg ntseeg tias yog qhov tseeb, thiab txhua yam uas qhia tias yog. Khetos tau ua ntau yam uas qhia txog qhov uas nws yog Vajtswv . ib qhov txuj cij tseem ceeb yog nws muab dej hloov ua cawv txiv hmab, { yaushas 2:7} mus ko taw saum nplaim dej {mathais 14:25 } pub ncuav ci rau coob leej noj {yauhas 6:11} thiab kho mob {mathais 9:35, malakaus 1:40-42,

Thiab tau tsa neeg tuag sawv rov qab los,{yauhas 11:43-44; lus kas 7:11-15; malakaus 5:35} tshaj qhov ntawd nws tseem tau sawv hauv qhov tuag rov qab los muaj sia nyob ,tsis zoo li lwm hais neeg tug Vajtswv , thiab tsis zoo li lwm txoj kev ntseeg , thiab tsis muaj lwm yam txuj ci uas yuav loj li no lawm, qhov no qhia tau tias nws yog Vajtswv tiag.

Muaj kaum ob yam keeb kwm tseeb uas hais txog Yexus thiab tsis muaj lwm qhov keeb kwm uas cov ntseeg lees txais lawm

1. Yexus tuag saum ntoo khaub lig

2. luag coj nws mus faus hauv qhov ntxa.

3. nws tuag ua rau nws cov thwj tim tag kev cia siab.

4. ob peb hnub tom qab lawv mus pom Yexus lub qhov ntxa khoob lug cia lawm xwb.

5. Yexus cov thwj tim kuj tau ntseeg hais tias nws sawv hauv qhov tuag los lawm tiag, li nws tau hais tseg.

6. tom qab ntawd ces nws cov thwj thiaj ruaj siab ntseeg thiab tsis ua xyem xyav li lawm.

7. zaj lus qhia no xub xub raug qhia nyob rau hauv pawg ntseeg.

8. zaj lus no raug qhia nyob yeluxalees.

9. raws li zaj lus no,pawg ntseeg tau yug dua tshiab thiab loj hlob .

10. hnub nws sawv hauv qhov tuag yog hnub, asthiv, tsis yog Hnub vas xaum li ib txwm lawv pe hawm.

11. yakausnpaus yog tus neeg ua xyem xyav xwb , tiam sis thaum nws pom Yexus nws thiaj ntseeg lawm thiab.

12. paulaus , yog tus tsim txom cov ntseeg heev, tiam sis thaum nws pom tias Yexus sawv lawm tiag ces nws kuj ntseeg lawm thiab.

Txawm yog qee leej tsi ntseeg cov lus no, los tsuas muaj ob peb yam uas yuav ua pov thawj txog txoj hmoo zoo thiab qhov uas sawv hauv qhov tuag los xwb: Yexus tuag , raug faus, sawv rov los,{1 kauleethaus 15:1-5} txawm yuav muaj ntau zaj qhia hais txog qhov tseeb , los tsuas yog qhov kev sawv rov los xwb thiaj qhia tau rau txhua tus.tub txawj ntse tau hais tias cov thwj tim pom Yexus sawv hauv qhov tuag los , nws tsis yog dag lossis ntxias kom ntseeg yeej qhia tau qhov uas sawv hauv qhov tuag los li cas. Yog dag , lawv tau txais dab tsi? Yeej tsi ua rau cov ntseeg ntsov nto moo thiab tsis ua rau lawv muaj nyiaj tuaj li.

Thib ob : kev dag yeej pab tsi tau lawv li . tsis muaj ib lo lus qhia uas zoo tshaj li qhov uas nws sawv los rau cov thwj tim pom , lawv txaus siab tuag rau lawv txoj kev ntseeg . muaj ntau leej tuag rau qhov tseeb tiam sis tsis muaj leej twg twg tuag rau qhov uas paub hais tias cuav ib zaug li.

Thaum kawg Khetos tau qhia tias nws tus kheej yog Vajtswv yehauva, nws muaj hwj chim, { tsis yog vajtswv xwb tiamsis yog tib tug Vajtswv } cov neeg uas raws qab { cov Ixayees uas pe mlom} ntseeg nws thiab lees txais tias nws yog Vajtswv . Khetos qhia nws tus kheej los ntawm tej txuj ci tseem ceeb, tsis hais kev sawv hauv qhov tuag los tau hloov lub ntiaj teb . tsis muaj lwm txoj kev txawj ntse uas yuav qhia li qhov tseeb no, Kheto lub fwj chim muaj nyob hauv vajlus kub.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Khetos puas yog tug uas vaj lug kub hais?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries