settings icon
share icon
Lus Nug

Peb hnub tom qab uas Yexus tuag ntawd nws mus nyob twg?

Lus Teb


ib cov lus qhia txog tias peb hnub tom qab uas Yexus tuag ntawd nws mus twg lawm yog 1Petus 3:18-19, hais tias, Khetos tiv kev txom nyem ib zaug rau cov neeg txhaum txoj kev txhaum xwb,nws coj tau peb los cuag Vaj tswv, cev nqaij raug tuag tiam sis tus ntsuj plig muaj sia nyob, thiab nws tau mus tshaj tawm rau cov uas nyob nkuaj’’{ESV}. Los lus tias ntsuj plig yog hais Yexus tus ntsuj plig. Hais txog Yexus lub cev thiab nws tus ntsuj plig xwb, tsis yog Vaj ntsuj plig thiab Yexus. Khetos lub cev tuag tiam sis nws tus ntsuj plig tseem muaj sia nyob. Nws lub cev raug fau cia tiam sis nws tug ntsuj plig twb tawm lawm { Mathais 27:50} qhia tias peb hnub ntawd nws nyob lwm qhov lawm.

Petus qhia me me txog tias peb hnub tom qab Yexus tuag ntawd nws mus twg lawm. Phau KJV qhia tias Yexus ’’mus qhia’’ cov ntsuj plig uas raug kaw hauv nkuaj { 1Petus 3:19}. Lus Kili hais tias Yexus ‘’xa moo’’ phau NIV txhais hais tias ‘’nws mus tshaj tawm ’’. Yexus raug kev tuag saum ntoo khaub lig,nws lub cev nyob rau txoj kev tuag . tiam sis nws tug ntsuj plig tseem muaj sia , thiab nws ua pub rau Vajleej txiv { Lukas 23:46}. Raws li Petus hais, tej zaum peb hnub tom qab uas nws tuag thiab sawv rov los ntawd nws mus tshaj tawm rau cov ntsuj plig uas raug kawg nkuaj.

Cov ntsuj plig uas Yexus hais txog tom qab uas nws tuag thiab sawv rov los ntawd raug kaw nyob qhov twg? Tsis muaj ib qho Vaj lug kub qhia tias nws mus hauv tub tuag teb li. Qhov uas xav hais tias Yexus mus raug txog nyem hauv tub tuag teb , nws tsis raws li Vaj lug kub; kev txom nyem tag rau thaum nws hais saum ntoo khaub lig tias tiav lawm lauj.{ Yauhas 19:30}. Phau lus mekas uas txhais tshiab hais tias Yexus mus hauv ‘’tub tuag teb’’ {tehaujlwm 2:31}, tiamsis tub tuag teb tsis yog ntuj tawg.Tub tuag teb yog ib qhov chaw uas cov tuag nyob tos sawv rov los zaum ob. Chiv keeb 20:11-15 phau NASB thiab phau NIVqhia meej txog tub tuag teb thiab ntuj tawg. Ntuj tawg yog nyob ib txhis rau cov tsis ntseeg tom qab kev txiav txim tub tuag teb yog rau cov tsis ntseeg thiab cov nyob ua ntej txoj qub kev cai qub.

Peb tug Tswv Yexus muab nws tug ntsuj plig tso rau Leej txiv , tsuas yog tuag lub cev xwb , thiab mus rau tub tuag teb, nws tau cog lus rau tug tub sab saum ntoo khaub lig { Lukas 23:44}.tej zaum tom qab nws tuag thiab sawv ntawd, Yexus tau mus saib ib qhov chaw ua nws tau xa xov rau cov ntsuj plig-tej zaum yog cov tim tswv uas poob kev txhaum { cov thawj tswj 1:6; cov no tej zaum yog cov ntsuj plig uas ua txhaum loj heev ua ntej dej nyab ntiaj teb ntawd{ Petus 3:20}. Petus tsis qhia peb tias Yexus tau tshaj tawm dab tsi rau cov ntsuj plig ntawd, tiam sis yuav tsis yog hais txog kev dim txim , rau qhov tsis muaj kev dim txim rau cov tim tswv{ Henplais 2:16}.tej zaum nws qhia txog nws txoj kev muaj yeej dab ntxwj nyoog thiab dab nws cov tub qhe xwb, { 1 Petus 3:22; Kaulauxais 2:15}.

Efexaus 4:8-10 tej zaum yuav qhia tau me ntsis ntxiv hais txog tias nws ua dab tsi ntu uas nws tuag thiab sawv rov los ntawd. Ntawv mnkauj 68:18, Paulus hais txog Khetos, ‘’thaum nws mus rau qhov siab lawm nws tau coj ntau leej cov neeg uas luag ntes mus’’ {Efexaus 4:8}.phau ESV Khetos coj tau coob leej uas raug ntes.’’ Tej zaum qhov no yeej tsis tau hais tshwm hauv Vaj lug kub qhov twg li,xws li , coj cov uas dim txim hauv tub tuag teb mus nyob qhov chaw tau zoo saum ntuj ceeb tsheej . uas yog ,tom qab kev theej txhoj saum ntoo khaub lig lawm, Yexus coj Anplahas , Daviv, Danias, Laxalau uas thov khawv, tug tub sa saum ntoo khaub lig , thiab lwm tus uas dim txim los ntawm txoj kev ntseeg mus nyob lub ntuj tshiab.

Txhua yam uas hais los no Vaj lug kub yeej qhia tsis meej tias yog cov dej num uas nws ua tom qab nws tuag thiab sawv rov los ntawd. Qhov uas peb hais tau ces, nws tau ua ob yam: nws tau cawm cov uas tuag lawm thiab coj lawv tawm mus nyob qhov chaw tau zoo ib txhis, thiab tshaj tawm nws txoj kev muaj yeej rau cov tim tswv uas raug kaw xwb. Qhov uas peb paub meej yog Yexus tsis muaj kev zam txim zaum ob rau leej twg li lawm; tom qab tuag lawm peb raug txiav txim { Henpais 9:27 },thiab,

Nws tsis tau nyob hauv tub tuag teb; nws tes hauj lwm uas theej txhoj tiav saum ntoo khauj lig lawm.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Peb hnub tom qab uas Yexus tuag ntawd nws mus nyob twg?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries