settings icon
share icon
Lus Nug

Kev ntseeg Yexus yog dabtsi thiab cov ntseeg Yexus ntseeg dabtsi?

Lus Teb


Lub hauvpaus ntawm kev ntseeg Yexus hais xaus nyob rau hauv 1 Kauleethaus 15:1-4. Yexus tuag txhiv peb lub txim, lawv muab Nws faus, Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab qhov ntawd thiaj pub txojkev cawmdim rau txhua tus uas ntseeg Nws. Tshwjxeeb heev thaum piv nrog rau lwm tus tej kev ntseeg, kev ntseeg Yexus lub ntsiab yog txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tsis yog ib yam kev ntseeg uas lam muaj kevcai uas yuav tsum ua thiab tsis ua xwb, tabsis lub homphiaj ntawm kev ntseeg Yexus yog kom peb taug kev tau nrog Vajtswv. Txoj kev sib raug zoo li no thiaj muaj tau vim yog Yexus Khetos thiab Vaj Ntsujplig tes haujlwm xwb.

Tshaj li ntawd, tseem muaj ob peb yam uas tsimnyog qhia peb txog kev ntseeg Yexus yog dabtsis thiab cov ntseeg Yexus ntseeg li cas. Cov ntseeg Yexus ntseeg hais tias Vajluskub yog Vajtswv Txojlus uas Vajtswv “ua pa” tshoov neeg lub siab sau thiab yog cov lus qhia uas yog txojcia tswj kev ntseeg thiab kev coj (2 Timautes 3:16; 2 Petus 1:20-21). Cov ntseeg Yexus ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv uas yog peb tug neeg – Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub (uas yog Yexus Khetos), thiab Vaj Ntsujplig tus Dawb Huv.

Cov ntseeg Yexus ntseeg hais tias Vajtswv tsim neeg los sib raug zoo nrog Nws, tabsis kev txhaum cais neeg tawm ntawm Vajtswv (Loos 3:23; 5:12). Kev ntseeg Yexus qhia hais tias Yexus Khetos los hauv lub ntiajteb no, Nws muaj hwjchim sib luag zos li Vajtswv, Nws yog neeg (Filipis 2:6-11), thiab Nws tuag saum tus ntoo khaublig. Cov ntseeg Yexus ntseeg hais tias tom qab Nws tuag, lawv muab Yexus faus tabsis Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab tamsis no Nws mus nyob ntawm Vaj Leej Txiv sabxis, thiab thov Vajtswv pab peb mus ibtxhis (Henplais 7:25). Kev ntseeg Yexus qhia hais tias Yexus txojkev tuag saum tus ntoo khaublig txaus them qhov nujnqis uas tsimnyog txhua tus neeg them thiab rov qab coj tau neeg los sib raug zoo nrog Vajtswv (Henplais 9:11-14; 10:10; Loos 5:8; 6:23).

Kev ntseeg Yexus qhia hais tias yog yus xav tau kev cawmdim thiab tau mus nyob saum ntuj cheebtseej tom qab yus tuag, ces yus yuav tsum tso siab plhuav ntseeg qhov haujlwm uas Yexus ua tiav saum tus ntoo khaublig. Yog peb ntseeg hais tias Khetos tuag theej peb lub txhoj thiab them qhov nujnqis rau peb tej kev txhaum, thiab rov qab sawv los lawm, ces peb yuav dim. Tsis muaj dabtsi peb ua kom tau txojkev cawmdim. Peb ua tsis tau ib yam dabtsi kom txaus Vajtswv siab, vim peb txhua tus yog neeg txhaum (Yaxayas 53:6; 64:6-7). Tsis muaj dabtsi ntxiv uas peb yuav tsum ua, vim Khetos twb ua tiav lawm! Thaum Nws tseem nyob saum tus ntoo khaublig, Yexus hais tias, “Tiav lawm lauj!” (Yauhas 19:30), txhais hais tias qhov haujlwm theej peb lub txhoj ua tiav lawm.

Raws li kev ntseeg Yexus, txojkev cawmdim yog kev ywjpheej ntawm lub neej qub thiab kev ywjpheej rov qab los sib raug zoo nrog Vajtswv. Yav tas los peb ua kev txhaum qhev, tamsim no peb yog Yexus ib tug tubtxib (Loos 6:15-22). Thaum cov ntseeg Yexus tseem muaj sia nyob hauv lub ntiajteb no nrog lawv lub cev uas muaj txhaum, lawv tseem yuav ntsib kev ntxhov siab rau lawv tej kev txhaum. Tabsis, cov ntseeg Yexus kovyeej tau qhov kev ntxhov siab no los ntawm qhov lawv kub siab kawm Vajtswv Txojlus thiab muab Vajtswv Txojlus coj los siv rau lawv tus kheej thiab cia Vaj Ntsujplig ua tus tswj – uas yog, txo hwjchim cia rau Vaj Ntsujplig ua tus coj txhua hnub txawm yuav tau zoo lossis txomnyem.

Yog li ntawd, lwm tus kev ntseeg samhwm kom neeg ua thiab tsis ua tej yam, kev ntseeg Yexus qhia hais tias peb tsuas ntseeg hais tias Yexus tuag saum tus ntoo khaublig txhiv peb lub txim thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Peb tej nujnqis ntawm kev txhaum twb them tag lawm peb thiaj li muaj peevxwm sib raug zoo nrog Vajtswv lawm. Peb kovyeej tau peb lub neej txhaum thiab pib taug kev nrog Vajtswv thiab mloog Nws lus. Nov yog kev ntseeg Yexus tseeb raws li Vajluskub.

English
Rov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib
Kev ntseeg Yexus yog dabtsi thiab cov ntseeg Yexus ntseeg dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries