settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub hais li cas txog kev haus cawv los sis vais? Cov ntseeg haus cawv los sis vais puas yog kev txhaum?

Lus Teb


kev cai rau dej ntawm cov ntseeg yog txoj kev cai tshiab uas tswv Yexus muab rau pawg ntseeg. Ua ntej uas nws mus saum ntuj xwb, Yexus hais tias , cia li tawm mus coj txhua tsav neeg los ua kuv thwj tim , muab lawv ua kev cai raus dej los ntawm Vaj leej txiv, Vaj leej tub thiab Vaj ntsuj plig dawb huv lub npe, thiab qhia lawv kom ua raws li kuv twb qhia nej lawm, thiab kuv yuav nrog nej nyob mus txog thaum kawg { mathais 28:18-20}. Vim qhov no pawg ntseeg , thiaj yuav tau qhia Yexus cov lus rau lwm tus , thiab muab lawv ua kev cai raus dej. Tej yam no yuav tsum raug qhia rau txhua qhov { txhua haiv neeg} mus txog thaum kawg. Thiab qhov kev cai no nws tseem ceeb rau qhov yog Yexus sam fwm.

Kev cai raus dej twb muaj ua ntej uas tsa pawg ntseeg lawm. Cov neeg Ixayee thaum ub ua kev cai raus dej qhia txog qhov uas lawv hloov siab tshiab, hloov kev coj, Yauhas muab neeg raus dej yog npaj txoj kev rau tus Tswv, txhua tus yuav tsum tau ua kev cai raus dej tsis yog lwm haiv neeg xwb , rau qhov txhua tus yuav tsum yug dua tshiab. Li cas los qhov uas Yau has muab neeg ua kev cai raus dej qhia tias yug dua tshiab, tsis zoo li hauv { tes hauj lwm 18:24-26 thiab 19:1-7. Cov ntseeg yuav tsum muaj ntsiab tob dua ntawd.

Kev cai raus dej yog ua los ntawm Vaj leej txiv, Vaj leej tub, thiab Vaj ntsuj plig tug dawb huv lub npe , Los ntawm txoj kev cai no ib tug ntseeg thiaj raug txais yuav nyob hauv pawg ntseeg. Thaum peb dim lawm peb raus dej thiab koom Yexus lub cev uas yog pawg ntseeg. { 1kauleethaus 12:13, hais tias peb raus dej los ntawm tib tug ntsuj plig peb thiaj koom ua tib lub cev lawm, tsis hais cov Ixayees losis lwm haiv neeg. Qhev los sis ,tsis ua qhev, thiaj ua rau sawv daws sib koom ua ke tau. Kev raus dej yog raus zaum ob los ntawm ntsuj plig.

Kev cai raus dej yog qhia rau sawv daws paub txog yus txoj kev ntseeg tias yus yog tus ntseeg, thaum raus dej peb tau lees tej kev txhaum rau Vaj tswv , Yexus tau ntxuav kuv kev txhaum tag lawm, kuv muaj lub neej tshiab lawm.

Kev cai raus dej ntawm tus ntseeg yog qhia txog, kev tuag , kev faus , kev sawv rov los nrog tswv Yexus Khetos. Thiab tseem qhia txog peb tuag rau kev txhaum thiab lub neej tshiab hauv Khetos. Ib tug neeg txhaum nws lees rau tswv Yexus , Yexus tuag rau lawv txoj kev txhaum.{ loos 6:11 } raug tsa sawv muaj sia tshiab { kaulauxais 2:12} qhov raus rau hauv dej qhia txog tuag rau kev txhaum , thiab qhov sawv rov los qhia txog kev sawv muaj lub neej tshiab hauv txoj kev ntseeg. Loos 6:4 hais li no, peb tau koom nws txog kev tuag los hauv dej, thiab tswv Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag los ntawm leej txiv lub tshwj chim, peb muaj lub neej tshiab lawm.

Kev raus dej yog kev cai qhia tawm txog kev hloov dua siab tshiab ntawm tus ntseeg lub neej. Kev cai raus dej yog qhia txog kev mloog lus tom qab uas tau txais kev dim lawm; txawm kev raus dej yuav qhia txog kev dim los nws tsis yog kev dim txim, nws tsis cheem tsum kev dim. Vaj lug kub tau qhia ntau qhov xws li 1} tus uas ntseeg tswv Yexus thiab 2} lawv los ua kev cai raus dej qhov no pom muaj hauv tes num 2:41 cov uas petus qhia lawv ntseeg thiab ua kev cai raus dej { tes num 16:14-15 }

Tus uas ntseeg tshiab tsim nyog txiav txim siab ua kev cai raus dej sai li sai tau nyob hauv tes num. Filis qhia , txoj moo zoo uas hais txog Yexus,, rau tug nom Atiopias, thaum nkawv tseem taug kev mus kuj muaj ib tug dej thiab tug nom ntawd hais tias, ntawm no twb muaj dej lawm tseem tshuav dab tsi tav tsi pub kuv ua kev cai raus dej thiab? Nqe 35-36 qhia hais tias filis tau muab nws ua kev cai raus dej.

Kev cai raus dej yog qhia txog tus ua ntseeg lub neej , los ntawm qhov kev tuag, kev faus, kev sawv rov muaj sia ntawm tswv Yexus Khetos, txhua qhov uas muaj tus los ntseeg yeej muaj kev cai raus dej.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub hais li cas txog kev haus cawv los sis vais? Cov ntseeg haus cawv los sis vais puas yog kev txhaum?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries