settings icon
share icon
Lus Nug

Khoom plig hais lus txawv txawv yog dab tsi?

Lus Teb


kev hais lus txawv txawv yog tshwm thawj zaug rau hnub peetekos nyob hauv Teshauj lwm 2:1-4 . cov thwj tim tawm mus qhia txoj moo zoo rau cov neeg coob coob, lawv mloog yog hais lawv cov lus: “peb hnov lawv qhia Vaj tswv txoj moo yog peb cov lus.’’yog li ntawd, qhov khoom plig uas hais lus txawv txawv thiab neeg tsis paub yog kev txhawb zog rau tus uas hais ntawd xwb. 1Kauleethaus tshooj 12-14, Paulaus tau hais txog qhov khoom plig uas ua tau yam txawv txawv, kev hais lus, “zaum no, cov kwv tij, yog kuv tuaj saib nej thiab hais lus txawv txawv, kuv ua tau dab tsi zoo rau nej,kuv tsuas coj kev sib raug zoo, los sis kev paub, los sis txoj moo zoo, los sis kev qhia?’’ { 1Kauleethaus 14:6 }. Raws li Paulaus cov lus,kuj yog li cov lus hauv Tehaujlwm, kev hais lus txawv txawv tsuas muaj nqe rau tus uas hnov Vaj tswv hais rau nws los ntawm Vaj tswv cov lus xwb, tiam sis yog tsis muaj tug txhais ces yeej tsis muaj qab hau rau lwm tus li.

Tus neeg uas txawj txhais tej lus txawv txawv { 1Kauleethaus 12:30 } yeej nkag siab tej lus uas tus hais txawv txawv -ntawd hais txawm yog nws tsis paub los xij. Tus uas txhais lus txawv txawv yog nws muab cov lus ntawm tus hais los qhia rau sawv daws , kom sawv daws nkag siab. “ yog li no txhua tus uas hais lus txawv txawv yuav tsum thov Vaj tswv pab kom nws txhais tau yam uas nws hais’’ { 1Kauleethaus 14:3 }. Paulaus tau hais tias kev hais lus txawv txawv ntawd muaj fwj chim: “ tiam sis hauv pawg ntseeg kuv xav hais tsib lo lus cob qhia lwm tus zoo dua li kaum phav lo lus txawvt txawv’’ { 1Kauleethaus 14:19 }.

Nim no puas hais lus txawv txawv lawm? 1 Kauleethaus 13:8 qhia tias txoj hmoov hais lus txawv txawv yuav tsis muaj lawm, thaum qhov “puv ntoob’’ los txog ces yam uas tsis puv yuav ploj mus 1Kauleethaus 13:10. Qee qhov yog hais txog cov neeg Kilis cov lus uas hais txog kev ua saub thiab kev paub “kawg’’ thiab kev hais lus txawv txawv “raug tso tseg’’ ua ntej qhov “puv ntoob’’ los txog. Txawm yuav yog los yeej tsis tau meej. Muaj qee qhov taw mus rau Exaya 28:11 thiab Yaus ees 2:28-29 ua pov thawj hais tias kev hais lus txawv txawv yog Vaj tswv kev txiav txim uas yuav muaj los. 1 Kauleethaus 14:22 qhia tias kev hais lus txawv txawv yog taw rau cov “tsis ntseeg’’. Raws li qhov no,kev hais lus txawv txawv yog hais qhia cov Ixayees tias Vaj tswv yuav txiav txim rau lawv qhov uas lawv tsis lees yuav tswv Yexus ua tus cawm seej.yog li ntawd, Vaj tswv txiav txim rau cov Ixayees { los ntawm qhov uas tso cov neeg loos rhuav lub ntsoog Yeluxalees xyoo 70.A.D}. kev hais lus txawv txawv yuav tsi siv ntxiv lawm. Txawm yog zaj no yuav mus taus los, kev hais lus txawv txawv tsis cheem tsum yuav muab tso tseg. Thiab Vaj lug kub tsis tau hais meej tias kev hais lus txawv txawv twb muab tso tseg lawm.

Ib yam li ntawd , yog niaj hnub no tseem siv kev hais lus txawv txawv hauv pawg ntseeg,nws yuav tsum mus raws li Vaj lug kub .nws yuav tsum hais tau nkag siab.{ 1Kauleethaus 14:10 } . nws yuav siv rau Vaj tswv cov lus mus rau lwm yam lus { Teshausjlwm 2:6-12 }.yuav tsum mus raws li Vaj tswv sam fwm rau Paus laus, “yog leej twg hais lus txawv txawv, yuav tsum hais coob kawg los li, ob-los sis peb leeg xwb , thiab yuav tsum muaj tus txhais tau. Yog tsis muaj neeg txhais tau, nws yuav tsum ua twb ywm thiab nws tsuas hais nrog Vaj tswv xwb. { 1Kauleethaus 14:27-28 }. Thiab mus raws li 1Kauleethaus 14:33, “Vaj tswv tsis yog tug hais lus cov nyom, tiam sis yog kev kaj siab, ib yam li muaj hauv cov pawg ntseeg .

Vaj tswv muaj peev xwm pub khoom plig rau tej tug hais tau lus txawv txawv kom thiaj tham tau nrog cov uas hais lwm yam lus. Vaj ntsuj plig muaj fwj chim rau kev faib khoom plig { 12:11 }. yog tej tub xa moo zoo tsis tag mus kawm lus tom tsev kawm ntawv li, thiab cia li hais tau lwm haiv neeg li lus. Koj xav tias yuav muaj tub xa moo zoo coob npaum cas. Li cas los xij, Vaj tswv tsis ua yam no lawm.kev hais lus li ntawd txawm muaj txiaj ntsig los nim no tsis siv lawm, li uas muaj hau phau Vaj lug kub tshiab lawm. Cov ntseeg feem coob uas xyaum kev hais lus txawv txawv ntawd,twb yog lawv tsis ua raws li cov Vaj lug kub hais saum no.raws li qhov tseeb no kuj hais tau tias qhov khoom plig uas hais tau lus txawv txawv tsis muaj lawm los sis yog yam uas nrhiav nyuaj heev nws tsuas tau txais raws li Vaj tswv pom zoo pub rau pawg ntseeg xwb.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Khoom plig hais lus txawv txawv yog dab tsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries