settings icon
share icon
Lus Nug

Thaum kuv tuag kuv puas yuav mus ntuj ceebtsheej tiag?

Lus Teb


Koj puas paub tseeb thaum hais txog koj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis thiab koj puas mus rau saum ntuj ceebtsheej thaum koj tuag? Vajtswv xav kom koj paub tseeb. Vajluskub hais tias: “Kuv sau tej no tuaj rau nej cov uas ntseeg Vajtswv tus Tub kom nej paub hais tias nej twb muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm” (1 Yauhas 5:13). Piv xav hais tias koj sawv ntawm Vajtswv lub xubntiag uas Vajtswv nug koj hais tias, “Vim li cas tsimnyog kuv cia koj los rau hauv ntuj ceebtsheej?” Koj yuav teb li cas? Tej zaum koj yuav tsis paub teb. Yam uas koj yuav tsum paub yog Vajtswv hlub peb thiab pab peb paub tseeb hais tias peb tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Vajluskub qhia hais tias: “Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis” (Yauhas 3:16).

Ua ntej peb yuav tsum totaub qhov teebmeem uas pheej txwv peb txojkev mus ntuj ceebtsheej. Qhov teebmeem yog peb txojkev txhaum uas cais peb ntawm Vajtswv. Peb yeej ibtxwm yog neeg txhaum thiab nyiam ua txhaum. “Rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm” (Loos 3:23). Peb yeej cawm tsis tau peb dim. “Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb. Qhov uas nej dim tsis yog nej lub dag lub zog ua mas nej thiaj tsis muaj lus khav tau” (Efexus 2:8-9). Tsimnyog peb txhua tus tuag thiab mus rau hauv ntuj tawg. “Rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag” (Loos 6:23).

Vajtswv yog tus dawbhuv thiab tus ncaj ncees. Vim li ntawd nws yuav tsum rau txim rau kev txhaum. Tiamsim Nws hlub peb thiab Nws qhib kev rau peb tau kev zam txim rau peb tej kev txhaum. Yexus hais tias: “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau” (Yauhas 14:6). Yexus tuag sawm tus ntoo khaublig theej peb lub txhoj: “Rau qhov Yexus Khetos tuag tib zaug xwb txhiv tau sawvdaws lub txim lawm, nws yog tus ncaj ncees, nws tuag txhiv cov uas tsis ncaj ncees, nws ua li ntawd nws thiaj coj tau nej mus cuag Vajtswv” (1 Petus 3:18). Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los: “Vim peb tej kev txhaum Vajtswv thiaj cia Yexus Khetos los tuag theej peb lub txhoj, thiab qhov uas Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog ua kom peb ua tau neeg ncaj ncees” (Loos 4:25).

Yog li ntawd, rov qab los rau peb ob lo lus nug – “Thaum kuv tuag kuv puas yuav mus ntuj ceebtsheej tiag? Kuv yuav paub tseeb tau li cas? Lus teb yog – ntseeg Tswv Yexus Khetos, koj thiaj yuav dim lub txim (Tes Haujlwm 16:31). “Cov neeg uas lees yuav nws thiab ntseeg nws, nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam” (Yauhas 1:12). Koj txais tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis ntawd dawb xwb. “Txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los (Loos 6:23). Koj coj tau lub neej puv npo thiab lub neej muaj nqi tamsim no los tau. Yexus hais tias: “kuv los, yog los ua kom nej tau txojsia thiab tau lub neej puv npo” (Yauhas 10:1). Koj mus nyob tau nrog Yexus saum ntuj ceebtsheej mus ibtxhis li Nws cog lus: “Thaum uas kuv tu tau chaw rau nej lawm, kuv yuav rov qab los thiab tos nej mus nrog kuv nyob; kuv nyob qhov twg nej yeej yuav nrog kuv nyob qhov ntawd” (Yauhas 14:3).

Yog koj xav txais Tswv Yexus los ua koj tus Cawmseej thiab txais txojkev zam txim ntawm Vajtswv, koj thov tau li no. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim lawm tiamsim yog los ntawm qhov koj ntseeg Yexus tuag thiaj cawm koj tau dim koj lub txim xwb. Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Thaum kuv tuag kuv puas yuav mus ntuj ceebtsheej tiag?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries