settings icon
share icon
Lus Nug

Vaj lug kub qhia li cas txog Vaj peb leeg?

Lus Teb


qhov uas nyuaj tshaj plaws hais txog cov ntseeg tug Vaj peb leeg yog tsis muaj ib txoj hauv kev yuav los qhia tau kom meej txog nws. Vaj peb leeg yog ib lub niam tswv yim uas tib neeg nkag siab tsis tas li, tsua yog piav xwb. Vaj tswv yeej loj tshaj peb; yog li ntawd, peb tsis tsim nyog yuav vam tias yuav nkag siab nws tag. Vaj lug kub qhia tias Vaj leej txiv yog Vaj tswv , tswv Yexus yog Vaj tswv , thiab Vaj ntsuj plig yog Vaj tswv . Vaj lug kub tseem qhia tias tsuas muaj tib tug Vaj tswv xwb. Txawm peb yuav nkag siab txog kev sib raug zoo ntawm ib leeg rau ib leeg , los peb yeej tsis muaj peev xwm yuav nkag siab tau qhov no li. Li cas los xij,tsis tau txhais hais tias tsis muaj tseeb los sis tsis nyob rau hauv txoj kev qhia hauv Vaj lug kub.

Vaj peb leeg yog ib tug Vaj tswv uas nyob hauv peb leeg. Yuav tsum nkag siab tias qhov no tsis yog peb leeg Vaj tswv. Thaum uas kawm txog zaj no yuav tau nco tias’’Vaj peb leeg’’ tsis muaj lo no hauv Vaj lug kub. Nov yog ib lo lus uas qhia hais txog tug Vaj tswv uas nyob ib txhis-peb koom ua ib , yog tug Vaj tswv uas nyob ib txhis. Qhov tseem ceeb yog qhov uas qhia txog’’Vaj peb leeg’’ muaj nyob haus Vaj lug kub.txij no mus yog cov Vaj lug kub uas hais txog Vaj peb leeg:

1} Vaj peb leeg yog nyob hauv ib. {2Kev cai 6:4; 1Kauleethaus 8:4; Kalatias 3:20; 1Timaustes 2:5}

2} Vaj peb leeg muaj peb leeg koom ua ib{ Chiv keeb 1:1, 26; 3:22; 11:7; Yaxaya 6:8, 48:16, 61:1; Mathais 3:16-17, 28:19; 2Kauleethaus 13:14}. Nyob hauv Chiv keeb 1:1cov lus henplais lo hais tias Elohim yog ntau dua ib lawm . Nyob hauv Chiv keeb 1:26, 3:22, 11:7thiab Yaxaya 6:8, tau siv lo lus tias ‘’peb’’. Lo lus Elohim thiab lo ‘’peb’’ yog hais txog qhov ntau, hauv lus Henplais mas yeej yog coob dua ob leeg lawm. Txawm tsis muaj kev sib hais meej txog Vaj peb leeg, los yeej hais tias muaj peb koom ua ib hauv Vaj tswv. Lus henplais , lo tias Vaj tswv, Elohim , txhais tias yog Vaj peb leeg.

Nyob hauv Yaxayas 48: 16 thiab 61:1, Vaj leej tub tau hais txog Vaj leej txiv thiab Vaj ntsuj plig. Yog piv Yaxayas 61:1 rau Lukas 4:14-19 pom tias yog leej tub ua tus hais. Mathais 3:16-17 tau qhia txog kev ua kev cai rau dej ntawm tswv Yexus. Qhov no pom tau tias Vaj ntsuj plig nqis los rau Vaj leej tub thiab Vaj leej txiv tau hais saum ntuj tuaj tias kuv txaus siab rau nws. Mathais 28:19 thiab 2 Kauleethaus 13:14 tau qhia piv txog peb leeg koom ua ib .

3} lawv peb leeg ntawd puas muaj qhov sib txawv thiab. Nyob hauv phau qub mas Vaj tswv yawm saub txawv,’’Vaj tswv’’ { Chiv keeb 19:24; hauxiyas 1:4}. Vaj tswv muaj Vaj leej tub { ntawv nkauj2:7; Paj lug 30:2-4}. Vaj ntsuj plig txawv ‘’Vaj tswv’’ thiab { teev npe 27:18} thiab ‘’Vaj tswv’’ { ntawv nkauj 51:10-12}.Vaj leej tub txawv Vaj leej txiv thiab ntawv nkauj 45:6-7;Henplais 1:8-9}. Nyob hauv phau tshiab, tswv Yexus tau hais tias Vaj leej txiv yuav xa tus pab los, yog Vaj ntsuj plig{ Yau has 14:16-17}. Raws li cov no mas tswv Yexus hais tias nws tsis yog Vaj leej txiv los sis Vaj ntsuj plig. Thiab muaj ntau zaum uas nws nrog leej txiv tham. Puas yog nws hais rau nws tus kheej xwb? Tsis yog li. Nws hais rau lwm tus uas koom nrog nws ntawd uas yog -Vaj leej txiv.

4} lawv txhua leej yeej yog Vaj tswv. Vaj leej txiv yog vaj tswv { Yauhas 6:27;loos 1:7; Petus1:2}. Vaj leej tub yog Vaj tswv { Yauhas 1:1,14; loos 9:5; Kaulauxais 2:9 ; Henplais 1:8; 1Yau has 5:20}. Vaj ntsuj plig tug dawb huv yog Vaj tswv thiab { Tehauj lwm 5:3-4; 1Kauleethaus3:16}.

5} lawv yeej koom ua ib hauv Vaj tswv. Vaj lug kub qhia tias Vaj ntsuj plig koom Leej txiv thiab Leej tub, thiab Leej tub koom Leej txiv. Lawv yeej koom ua ke mus ib txhis thiab tsis sib faib li. Yam no mas nyuaj rau peb kev nkag siab txog tug Vaj tswv uas nyob ib txhis. Leej tub txhawj Lukas 22:42, Yauhas 5:36; 20:21, thiab 1Yauhas 4:14. Vaj ntsuj plig txawj Yauhas 14:16,26; 15:26;16:7, thiab tshwj xeeb yog Yauhas 16:13-14 }.

6} lawv peb leeg ntawd nyias ua nyias hauj lwm. Vaj leej txiv yog tug tsim lub qab ntuj khwb { 1Kauleethaus 8:6; Tshwmsim 4:11};kev sib raug zoo{ Tshwm sim 1:1}; kev dim txim { Yauhas 3:16-17};thiab Yexus dej num rau tib neeg { Yauhas 5:17, 14:10}. Vaj leej txiv yog tug tsim txhua yam.

Leej tub ua hauj lwm rau Leej txiv: kev tsim thiab tuav lub qab ntuj cia { 1 Kauleethaus 8:6; Yauhas 1:13; Kaulausxai 1:16-17}; ua ke ib txhis { Yauhas 1:1, 16:12-15; Mathais 11:27; Tshwm sim 1:1}; thiab kev dim txim { 2Kauleethaus 5:19; Mathais 1:21; Yauhas4:42}. Leej txiv ua txhua yam no los ntawm Leej tub, tug uas ua Vaj tswv tes hauj lwm.

Vaj ntsuj plig tug dawb huv yog qhov uas Leej txiv ua cov hauj lwm hauv qab no: kev tsim thiab tuav lub qab ntuj cia { Chiv keeb 1:2; Yauj 26:13; ntawv nkauj 104:30}; koom ua ke ib txhis{ Yauhas 16:12-15; Efexaus 3:5; 2Petus 1:21}; kev dim txim { Yauhas 3:6; Titus 3:5; 1Petus1:2}; thiab Yexus txoj hauj lwm { Yaxayas61:1; tehaujlwm 10:35}. Leej txiv ua tej no los ntawm Vaj ntsuj plig lub fwj chim.

Tau nrhiav ntau yam los piv txog Vaj peb leeg no ntau lawm. Txawm li cas los, tsis muaj ib yam uas yuav piv tau zoo li. Qe { los sis txiv aple} lub nkaub thiab txheej dawb tsuas yog ib feem ntawm lub qe xwb nws tsis yog lub qe kiag, thiab lub noob txiv aple los tsuas yog ib feem xwb tsis yog kiag lub txiv thiab . Leej txiv, Leej tub , thiab Vaj ntsuj plig tsis yog ib feem ntawm Vaj tswv xwb; lawv puav leej yog Vaj tswv. yog piv rau dej yuav zoo zog tiam sis yeej tsis muaj peev xwm qhia tau zoo txog lawv peb leeg thiab. Pa, dej, thiab nab kuab kuj zoo li dej . Leej txiv, Leej tub , thiab Vaj ntsuj plig tsis zoo li Vaj tswv , tiam sis lawv yog Vaj tswv. tej no kuj qhia tau me ntsis rau peb paub txog Vaj tswv , tiam sis tug Vaj tswv uas nyob ib txhis no yeej tsis muaj yam dab tsi yuav piv thiab qhia tau kom meej hlo li.

Hauv keeb kwm kev ntseeg mas yeej tau sib cav txog Vaj peb leeg ntau heev thiab ua rau cov pawg ntseeg sib tawg los lawm. Txawm yog Vaj lug kub yuav hais txog lawv ,los tshuav ib phab yeej tsis tau meej thiab.Vaj leej txiv yog Vaj tswv, Vaj leej tub yog Vaj tswv , thiab Vaj ntsuj plig yog Vaj tswv-tiam sis muaj tib tug Vaj tswv xwb. Ntawd yog qhov ua Vaj lug kub hais txog. Dhau qhov ntawd , tseem muaj ntau qhov uas sib hais thiab. Li cas los xij peb tsis cheem tsum yuav tshawb kom paub Vaj peb leeg kom meej, vim tias peb yog neeg txhaum thiab nkag siab tsi tas li.peb tsuas rau siab ua dej num kom zoo, thiab raws li nws qhia thiab lub fwj chim uas ci ntsa iab lub tswv yim thiab txoj kev nplua nuj uas tsis paub kawg ntawd xwb . Nws lub tswv yim tob thiab dav, nws txiav txim ncaj thiab tsis muaj leej twg txwv tau , leej twg thiaj paub nws thiab ua tug pab nws { loos 11:33-34 }

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Vaj lug kub qhia li cas txog Vaj peb leeg?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries