settings icon
share icon
Lus Nug

Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog dabtsi?

Lus Teb


Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog ib txoj kev uas qhia Txojmoo Zoo txog txojkev cawmdim uas muaj los ntawm kev ntseeg Yexus Khetos. Nws yog ib txojkev yoojyim uas muab qhov tseemceeb ntawm Txojmoo Zoo los ua plaub txoj kevcai.

Thawj qhov ntawm Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog, “Vajtswv hlub koj thiab npaj lub neej zoo rau koj.” Yauhas 3:16 hais tias, “Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis.” Yauhas 10:10 qhia vim li cas Yexus los, “yog los ua kom nej tau txojsia thiab tau lub neej puv npo.” Yam dabtsi ua rau peb tsis pom Vajtswv txojkev hlub? Yam dabtsi ua rau peb nrhiav tsis tau lub neej nplua mias?

Qhov thib ob ntawm Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog, “Tibneeg puv npo txojkev txhaum thiab cais tawm ntawm Vajtswv lawm. Vim txhua tus muaj kev txhaum, peb ua tsis tau lub neej raws li Vajtswv npaj tseg rau peb.” Loos 3:23 ua povthawj rau qhov kevcai no, “rau qhov txhua tus puavleej ua txhaum thiab tu ncua Vajtswv lub tshwjchim lawm.” Loos 6:23 qhia peb txog qhov nqi rau kev txhaum, “rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag.” Vajtswv yeej tsim tibneeg los nrog Nws sib raug zoo. Tiamsis vim tibneeg tsis mloog Vajtswv lus, kev txhaum thiaj li tshwm los rau hauv lub ntiajteb no, thiab yog li ntawd thiaj cais neeg tawm ntawm Vajtswv. Vim li no tibneeg thiaj ua rau txojkev sib raug zoo nrog Vajtswv pob puas tas lawm. Ces tibneeg yuav kho qhov teebmeem no li cas?

Qhov thib peb ntawm Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog, “Yexus Khetos yog tib txojkev Vajtswv zam neeg kev txhaum. Los ntawm Yexus Khetos, Vajtswv yuav zam peb lub txim thiab coj peb rov qab los sib raug zoo nrog Nws.” Loos 5:8 qhia peb hais tias, “Tiamsis Vajtswv qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb.” 1 Kauleethaus 15:3-4 qhia rau peb hais tias, peb yuav tsum paub thiab ntseeg yam no thiaj li tau txojkev cawmdim, “yog li ntawd Yexus Khetos tau tuag theej peb sawvdaws lub txhoj raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias, luag coj nws mus faus thiab tom qab ntawd peb hnub, Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, raws li Vajtswv txojlus sau tseg lawm.” Yexus yeej hais tib yam hais tias Nws yog tib txojkev tau kev cawmdim uas Nws hais nyob rau hauv Yauhas 14:6, “Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb thiaj tau." Kuv yuav ua licas thiaj txais tau txojkev cawmdim no?

Qhov thib plaub ntawm Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog, “Peb yuav tsum tso siab rau Yexus Khetos yog peb tus Cawmseej peb thiaj li tau txais txojkev cawmdim thiab paub lub neej uas Vajtswv npaj tseg rau peb.” Yauhas 1:12 qhia rau peb hais tias, “Txawm yog li ntawd los cov neeg uas lees yuav nws thiab ntseeg nws, nws pub lawv muaj cai los ua Vajtswv cov menyuam.” Tes Haujlwm 16:31 hais meej kawg nkaus hais tias, “Koj thiab koj tsevneeg cia li ntseeg tus Tswv Yexus, nej thiaj yuav dim lub txim.” Peb tau txojkev cawmdim los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub thiab vim peb ntseeg Yexus Khetos xwb (Efexus 2:8-9).

Yog koj tso siab rau Yexus Khetos ua koj tus Cawmseej, hais raws li cov lus no rau Vajtswv. Nco ntsoov hais tias koj txojkev thov Nws li no tsis tau txhais hais tias koj tau txojkev cawmdim, tabsis yog koj tso siab rau Yexus Khetos ces koj yuav tau! Cov lus thov no tsuas yog pab kom koj mus cuag Vajtswv thiab qhia Nws txog koj kev ntseeg thiab ua Nws tsaug uas Nws tau pub kev cawmdim rau koj. Thov li no: “Vajtswv, kuv paub hais tias kuv tau ua txhaum rau koj lawm thiab tsimnyog kuv raug txim. Tabsis Yexus Khetos twb tuag txhiv kuv lub txim lawm kom kuv thiaj li tau kev zam txim ntawm koj. Kuv tso siab tagnrho rau koj txojkev cawmdim lawm. Ua koj tsaug rau koj qhov hmoov hlub thiab kev zam txim uas yog qhov koob hmoov ntawm txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Amees!”

Thaum koj nyeem cov ntaub ntawv no tag koj puas tau txiavtxim siab los ntseeg Yexus Khetos? Yog koj twb txiavtxim siab lawm, thov koj mus rau qhov, “Kuv tau txais Tswv Yexus hnub no” hauv qab no.

EnglishRov qab mus rau Hmoob lub hauvpaus nplooj ntawv ib

Plaub Txoj Kevcai Ntawm Sab Ntsujplig yog dabtsi?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries