คำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว


พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับทูตสวรรค์ว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับผีมารไว้ว่าอย่างไรบ้าง?

ซาตานคือใคร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการถูกผีมารครอบงำ/โดนผีมารครอบงำ?

คริสเตียนถูกผีมารครอบงำได้ไหม?

ใครคือบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าและบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์ในหนังสือปฐมกาล 6:1-4?

ใคร / อะไรคือคนเนฟิล?

อะไรคือเสราฟิม เสราฟิมเป็นทูตสวรรค์ไหม?

คริสเตียนวันนี้กระทำการขับไล่ผีได้ไหม?

ใครเป็นทูตของพระเจ้า?

ซาตานตกจากสวรรค์ อย่างไร ทำไมและ เมื่อไหร่?

ทูตสวรรค์เป็นชายหรือหญิง?

ปีศาจคือเทวทูตที่ตกสวรรค์ใช่ไหม?

ทำไมพระเจ้าได้ทรงยอมให้ซาตานและพวกปีศาจทำบาป?

เรากลายเป็นทูตสวรรค์หลังจากที่เราตายหรือ?

เรามีทูตสวรรค์ผู้คุ้มครองหรือ?

ทูตสวรรค์น้อย คืออะไร ทูตสวรรค์น้อยเป็นทูตสวรรค์หรือไม่?

อะไรคือหัวหน้าทูตสวรรค์?

เป็นความผิดไหมที่จะมีรูปแกะสลักทูตสวรรค์ ?

มีทูตมรณะหรือไม่?

การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์คืออะไร?

ทูตสวรรค์ปรากฏต่อหน้าผู้คนทุกวันนี้หรือไม่?

ทูตสวรรค์มีลักษณะเหมือนอะไร?

ทำไมพระเจ้าไม่ทรงให้ทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์มีโอกาสกลับใจใหม่?

การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนคืออะไร?

คริสเตียนมีสิทธิอำนาจในการสั่งทูตสวรรค์หรือไม่?

วิญญาณมารซาตานกำลังทำการร้ายในโลกทุกวันนี้หรือไม่?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกดขี่ของมาร?

วิญญาณชั่วหรือผีมารสามารถแฝงตัวเองอยู่ในวัตถุที่ไม่มีชีวิตได้ไหม?

มารหรือซาตานเป็นบุคคล หรืออำนาจ หรือการเทียบความชั่วร้ายให้เป็นบุคคลหรือไม่?

พระเจ้าทรงรักซาตานไหม?

อะไรคือผีรับใช้?

พระเจ้ากับซาตาน – ถ้าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น ทำไมพระองค์ไม่ทรงฆ่าซาตานเสีย?

คำพยากรณ์เรื่องกษัตริย์เมืองไทระในพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28 หมายถึงซาตานใช่ไหม?

ทำไมมิคาเอล และซาตาน ถกเถียงกันเรื่องศพของโมเสส?

มันเป็นไปหรือที่ทูตสวรรค์มากขึ้นจะทำบาป?

พระคัมภีร์ส่งเสริมหรือห้ามอธิษฐานต่อทูตสวรรค์ไหม?

ซาตานเป็นเทพเจ้าของโลกนี้ได้อย่างไร 2โครินธ์ 4:4?

ลัทธิซาตานคืออะไร?

มันเป็นไปได้ไหมที่จะขายจิตวิญญาณของคุณแก่มาร?

อะไรคือวิญญาณแห่งเขตแดน?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสลับร่างวิญญาณ?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว

ค้นหาวิธีการ ...

ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้ารับการให้อภัยจากพระเจ้า