settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสลับร่างวิญญาณ ?

คำตอบ


ความคิดเรื่อง "การสลับร่างวิญญาณ" คือว่าบางคนสามารถสลับวิญญาณชั่ว ให้แก่บุคคลอื่นโดยการสัมผัสหรือการอยู่ใกล้เขา บรรดาผู้ที่สอนความคิดรวบยอดนี้ได้บอกคนอื่นๆว่า อย่าคบค้าสมาคมกับเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่อาจสลับวิญญาณไปอยู่ในพวกเขาได้ ไม่มีพื้นฐานพระคัมภีร์สำหรับความคิดรวบยอดเรื่องการโอนสลับวิญญาณ โดยการสัมผัสหรืออยู่ใกล้คนอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด แน่นอน เราได้รับผลกระทบจากทัศนคติเชิงลบ หรือพฤติกรรมทำบาปในคนอื่น ๆ แต่ที่จะระบุว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิญญาณที่สามารถโอนสลับกับผู้อื่นได้ ไม่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์

พระคัมภีร์กล่าวว่ามีวิญญาณสองประเภท ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ที่ไม่ตกจากสวรรค์ และทูตสวรรค์ที่ติดตามซาตานในการก่อกบฏ ทูตสวรรค์ที่ไม่ได้ทำบาปจะเรียกว่าวิญญาณผู้ปรนนิบัติรับใช้

ฮีบรู1:14 “ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ”

เราถูกสอนว่าพระเจ้าส่งพวกเขาออกไปทำพันธกิจแก่บรรดาผู้ที่จะรับมรดกแห่งความรอด นั่นคือ บรรดาผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ทูตสวรรค์ที่เข้าร่วมกับซาตานในการก่อกบฏ จะถูกสงวนรักษาไว้ในความมืด ยูดา 1:6 “และเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้ แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลาย ขังไว้ในที่มืด จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้น” สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดฝูงวิญญาณ (พวกมาร) ที่ทุ่มเททำความชั่วร้าย

พระคัมภีร์บันทึกไว้เพียงหนึ่งตัวอย่างของพวกมาร ที่กำลังถูกสลับร่างจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่ง มันเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงโอนย้ายฝูงผีมารจากบรรดาคนที่ถูกผีสิง ไปเข้าอยู่ในฝูงสุกร

มัทธิว 8:28-34 “ครั้นพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดารา แล้ว มีคนสองคนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ มาพบพระองค์ เขาผีเข้าสิงดุร้ายนัก จนไม่มีผู้ใดอาจเดินทางนั้นได้ ดูเถิด เขาร้องตะโกนว่า ‘ท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า ท่านจะมายุ่งกับพวกเราทำไม จะมาทรมานพวกเราก่อนเวลาหรือ’ ไกลจากที่นั่นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ ผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ว่า ‘ถ้าท่านขับพวกเราออกก็ขอให้เข้าอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิด’ พระองค์จึงตรัสแก่ผีเหล่านั้นว่า “ไปให้พ้น” ผีเหล่านั้นก็ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกร ดูเถิด สุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมน้ำตายจนสิ้น ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็หนีเข้าไปในนคร เล่าบรรดาเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปนั้น กับเหตุที่เกิดขึ้นแก่คนที่มีผีเข้าสิงอยู่นั้น ดูเถิด คนทั้งนครพากันออกมาหาพระเยซู เมื่อพบพระองค์แล้ว เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา

พระเยซูไม่ทรงทำการอัศจรรย์นี้ซ้ำอีก และไม่เคยทรงเตือนสาวกของพระองค์ (หรือเรา) เกี่ยวกับการสลับร่างวิญญาณ ไม่มีเหตุผลสำหรับผู้เชื่อที่เกิดใหม่อีกครั้งในพระคริสต์ จะกลัวซาตานหรือทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์ ถ้าเราต่อสู้มัน มันก็จะหนีไปจากเรา

ยากอบ 4:7 “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป”

ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อแท้จริง ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงยอมให้ผีมารเข้าอยู่ในวิหารของพระองค์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการสลับร่างวิญญาณ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries