settings icon
share icon
คำถาม

ทูตสวรรค์มีความเจตจำนงเสรีหรือไม่?

คำตอบ


แม้ว่าพระคัมภีร์จะกล่าวถึงทูตสวรรค์มากกว่า 250 ครั้ง แต่การอ้างอิงนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น การเรียนรู้สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับทูตสวรรค์สามารถช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าและวิธีการของพระองค์ได้อย่างแน่นอน แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับเหล่าทูตสวรรค์เองนั้นมักจะถูกดึงมาโดยปริยายแทนที่จะเป็นคำอธิบายอย่างชัดเจน

ทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพประกอบด้วยอารมณ์ (ลูกา 2:13–14) ความฉลาด (2 โครินธ์ 11:3,14) และเจตจำนงต่างๆ (2 ทิโมธี 2:26) ซาตานเคยเป็นทูตสวรรค์ที่ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์พร้อมกับทูตสวรรค์อีกมากมายที่ตัดสินใจติดตามมันและเลือกที่จะทำบาป

(2 เปโตร 2:4) ในแง่ของความเจตจำนงเสรีพระคัมภีร์ได้เปิดเผยว่านี่เป็นการใช้ความสามารถของพวกมันในการเลือก (ยูดา 1:6)

นักวิชาการบางคนเชื่อว่ามี "ช่วงเวลาการทดสอบระยะสั้น" สำหรับทูตสวรรค์ คล้ายกับเมื่อตอนที่อาดัมกับเอวาอยู่ในสวน ทูตสวรรค์เหล่านั้นที่ไม่ได้เลือกทำบาปและติดตามซาตานได้กลายเป็นทูตสวรรค์ "ที่ได้รับเลือก" (1 ทิโมธี 5:21) ได้รับการยืนยันในความบริสุทธิ์ ทูตสวรรค์เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า" ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์" (มาระโก 8:38) และ "ผู้บริสุทธิ์" (สดุดี 89:5)

แม้ว่าเหล่าทูตสวรรค์ที่ได้รับเลือกได้รับการยืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้สูญเสียความเจตจำนงเสรีของพวกท่าน แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีทางเลือกที่จะทำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ทั้งหลายอาจทำบาปได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะทำบาป

เพื่อช่วยให้เข้าใจประเด็นนี้เราสามารถพิจารณาถึงชีวิตของพระคริสต์ พระคริสต์ทรง "ถูกทดลองทุกทาง" (ฮีบรู 4:15) แต่พระองค์ไม่ได้ทำบาป พระเยซูสามารถเลือกได้ว่าอะไรก็ตามที่ทรงพอพระทัย (ยอห์น 10:17-18) อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอันดับแรกของพระเยซูคือการทำให้พระบิดาพอพระทัยเสมอและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกทำเสมอ (ยอห์น 4:34) ในทำนองเดียวกันเหล่าทูตสวรรค์ที่ได้รับเลือกนั้นจะสรรเสริญและรับใช้พระเจ้าเพราะพวกท่านเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกท่านปรารถนาที่จะทำมากที่สุด

มนุษย์ทั้งหลายมีความเจตจำนงเสรีแต่พวกเขาต่อสู้กับความบาปเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์นั้นเลวก็เพราะทำบาป นี่คือสาเหตุที่มนุษย์ทุกคนทำบาป (โรม 5:12) และพบว่าเป็นการยากกว่าที่จะ "เป็นคนดี" มากกว่า "เป็นคนเลว" เหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์นั้นปราศจากธรรมชาติของบาป พวกท่านไม่เอนเอียงไปทางบาป แต่มุ่งสู่ความชอบธรรมโดยการทำทุกสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

โดยสรุปแล้วเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์มีความเจตจำนงเสรีแต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพวกท่านจะไม่ทำบาป อัครทูตยอห์นได้เขียนอธิบายถึงสวรรค์ไว้ว่าจะไม่มีการไว้ทุกข์ การร้องไห้หรือความเจ็บปวดที่นั่น (วิวรณ์ 21:4) และทุกๆ คนที่ทำชั่วจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้เข้าไป (วิวรณ์ 21:27) ทูตสวรรค์ผู้เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์นั้นปราศจากบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทูตสวรรค์มีความเจตจำนงเสรีหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries