settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานครอบครองอำนาจมากเพียงใด?

คำตอบ


ซาตานคือทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นโดยเป็นผู้ซึ่งต่อต้านอำนาจของพระเจ้า (อิสยาห์ 14:13) และกลายเป็นหัวหน้าของอาณาจักรแห่งวิญญาณชั่วร้ายที่เรียกว่าปีศาจ "ทูตสวรรค์" ของซาตาน (มัทธิว 25:41) อำนาจของมันทั้งในอาณาจักรสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนั้นยิ่งใหญ่และไม่สมควรประมาท อย่างไรก็ตามในขณะที่ซาตานและกองกำลังของมันเป็นศัตรูที่น่ากลัว พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำลายอำนาจของซาตานโดยให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ในปฐมกาล 3:15 กางเขนของพระคริสต์ได้รับชัยชนะ (ยอห์น 12:31) "ผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาลงโทษแล้ว" (ยอห์น 16:11) และวันหนึ่งพระเยซูจะทำลายอำนาจของซาตานอย่างสมบูรณ์และชำระสรรพสิ่งให้บริสุทธิ์ (2 เปโตร 3:10)

อำนาจของซาตานในอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือโลกแห่งวิญญาณ
อำนาจของซาตานนั้นมีชื่อเสียงอยู่ในอาณาจักรแห่งวิญญาณ (ยูดา 1:9) ที่ซึ่งมันสามารถเข้าถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างจำกัด (โยบ 1:6) พระธรรมโยบทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตาน ในพระธรรมโยบ 1:6-12 ซาตานยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและรายงานว่ามันเคย "ไปๆมาๆ" อยู่บนแผ่นดินโลก (ข้อ 7) พระเจ้าตรัสถามซาตานมันคิดว่าโยบติดสนิทกับพระเจ้าหรือไม่และซาตานกล่าวหาโยบโดยทันทีว่าไม่จริงใจ กล่าวว่าโยบรักพระเจ้าเพราะพระพรที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้น "ลองพระองค์ยื่นพระหัตถ์ออก" กล่าวโดยซาตาน "ทำลายทรัพย์สินทุกอย่างของเขาสิ รับรองว่าเขาจะแช่งด่าพระองค์ต่อหน้าเลยทีเดียว" (ข้อ 11) พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานเป็นผู้ควบคุมทรัพย์สมบัติและครอบครัวของโยบ แต่ไม่ใช่ตัวของโยบและซาตานก็จากไป ในพระธรรมโยบบทที่ 2 ซาตานกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าอีกครั้งและในครั้งนี้พระองค์ทรงอนุญาตให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของโยบ (ที่เหลือของพระธรรมเล่มนี้มาจากมุมมองของโยบในการให้ตัวอย่างของวิธีการจัดการกับความทุกข์ทรมาน)

นี่เป็นตอนที่สำคัญเพราะแสดงให้เห็นสถานที่ของซาตานในอาณาจักรแห่งวิญญาณ มันสามารถกล่าวโทษผู้คนของพระเจ้าต่อหน้าพระองค์และในยูดา 1:9 แสดงให้เห็นว่าแม้แต่อัครเทวทูตมิคาก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเอาชนะมัน อย่างไรก็ตามซาตานถูกควบคุมอย่างชัดเจนไม่ให้แสดงความรุนแรงอย่างเต็มกำลังและมันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ทรงสร้างซึ่งอยู่ภายใต้พระหัตถ์พระเจ้าและอำนาจของมันก็มีจำกัด

อำนาจของซาตานในโลก
พระธรรมโยบบทที่ 1 ยังเปิดเผยด้วยว่าซาตานออกกฎหมายแห่งความชั่วร้ายและก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อโลก การกระทำของมันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและสำคัญที่สุดในโลกเกิดขึ้นในสวนเอเดน พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 กล่าวถึงซาตานว่าได้ล่อลวงเอวา "มารดาของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่ง" (ข้อ 20) และต่อมาเป็นบาปแรกของเธอ ผลจากการกระทำนี้ทำให้อาดัมสามีของเอวาที่นำความบาปมาสู่โลกและเป็นเหตุผลที่มนุษยชาติจะต้องได้รับการไถ่จากบาปเพื่อจะได้อยู่กับพระเจ้า

วันหนึ่งพระเยซูพบหญิงคนหนึ่งที่ "ถูกผีสิงมาสิบแปดปี หลังโกง" (ลูกา 13:11) พระเยซูถือว่าเป็นความบกพร่องของซาตานผู้ซึ่งทำให้นาง "ถูกผูกมัด" (ข้อ 16) อำนาจของซาตานนั้นเป็นจริงแต่พระเจ้าของเราก็เอาชนะได้อย่างง่ายดายคือ "พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ทั้งสองบนนาง ทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้า" (ข้อ 13) การอัศจรรย์ของพระเยซูเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระองค์ที่อยู่เหนือซาตาน

นับตั้งแต่การปลุกปั่นความชั่วร้ายบนโลก ซาตานได้รับการขนานนามว่าเป็น "ผู้ครองโลก" "พระ" หรือ "ผู้ปกครอง" ของโลกนี้ (ยอห์น 14:30 ยืนยันมาจาก ยอห์น 12:31; 16:11, 2 โครินธ์ 4:3-4, เอเฟซัส 2:2, โคโลสี 1:13) มันเป็นศัตรูของพระเจ้าและความจริง (มัทธิว 13:24-30, 2 เธสะโลนิกา 2: 9-12) และมันจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อล่อลวงผู้คน (พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3, ลูกา 22:31, 1 ทิโมธี 3:7) และกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ้น (1 เธสะโลนิกา 3:5, วิวรณ์ 2:10) มัน "ล่อลวงคนทั้งโลกให้หลงผิด" (วิวรณ์ 12:9) ซาตานทำสิ่งนี้สำเร็จได้ด้วยวิธีการมากมายรวมถึงดึงดูดความสนใจด้านความจองหองของมนุษย์ (1 ทิโมธี 3:6, 1 โครินธ์ 4:6) ขัดขวางการถ่ายทอดความจริง (มัทธิว 13:18-22,38-39) และวางผู้เชื่อเทียมเท็จไว้ภายในคริสตจักร (1 ทิโมธี 4:1-2, 2 ทิโมธี 3:1-9, วิวรณ์ 2:9; 3:9) ในพระธรรมยอห์น 8:44 พระเยซูตรัสว่าซาตาน "เป็นผู้มุสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสา"

พระเจ้ายังคงยอมให้อำนาจแก่ซาตานในโลกนี้อยู่บ้างซึ่งหมายความว่าอำนาจของมันยังไม่ครบสมบูรณ์แบบยกเว้นในด้านเดียวคืออำนาจแห่งความตายของมัน พระธรรมฮีบรู 2:14-15 กล่าวว่าพระเยซูเสด็จมาในฐานะมนุษย์เพื่อที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อ "ทำลายผู้กุมอำนาจแห่งความตายคือมาร" อำนาจนั้นเป็นอำนาจที่ซาตานได้ "ตั้งแต่เริ่มต้น" (ยอห์น 8:44) ความรอดที่พระเยซูประทานให้เรานั้นได้ปลดปล่อยเราจากอำนาจของซาตาน ความปวดแสบของความตายก็หายไป (1 โครินธ์ 15:55)

บทสรุปอำนาจของซาตาน
พระคัมภีร์กล่าวว่า "ทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้าย" (1 ยอห์น 5:19) และเราจะต้อง "รู้จักบังคับตนเองและตื่นตัวอยู่เสมอ มารผู้เป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำราม เที่ยวหาเหยื่อเพื่อขย้ำกิน" (1 เปโตร 5:8) แต่คริสเตียนมีความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 16:33) และความเชื่อของเราอยู่ในพระองค์ (1 ยอห์น 5:4) มีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายของซาตาน "พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นซึ่งอยู่ในโลก" (1 ยอห์น 4:4)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานครอบครองอำนาจมากเพียงใด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries