settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมมิคาเอล และซาตาน ถกเถียงกันเรื่องศพของโมเสส ?

คำตอบ


ยูดา 9 “ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล ครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมารเลย เป็นแต่เพียงกล่าวว่า ‘ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิด”

ข้อนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่พบที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ มิคาเอลต้องต่อสู้หรือโต้เถียงกับซาตานเรื่องศพของโมเสส แต่ไม่ได้บรรยายถึงเรื่องที่ยกมา การต่อสู้ของทูตสวรรค์ครั้งหนึ่งเกี่ยวพันกับดาเนียล ผู้ที่อธิบายว่าท่านเห็นทูตสวรรค์ปรากฏในนิมิต

ดาเนียล 8:16 “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงของ ชายผู้หนึ่งระหว่างฝั่งแม่น้ำอุลัย และเสียงนั้นร้องเรียกและกล่าวว่า ‘กาเบรียลเอ๋ย จงทำให้ชายผู้นี้เข้าใจในนิมิตนั้นเถิด’”

ดาเนียล 9:21”เออขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ ชายที่ชื่อ กาเบรียลซึ่งข้าพเจ้า ได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้า ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น”

ทูตสวรรค์นี้ ชื่อว่ากาเบรียล บอกดาเนียลว่าเขาถูก "ต่อต้าน" โดยมารที่เรียกว่า "เจ้าชายแห่งเปอร์เซีย" จนกระทั่งอัครเทวทูตมิคาเอลมาให้ความช่วยเหลือ

ดาเนียล 10:13 “เจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย ได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวัน แต่มีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย”

ดังนั้นเราจึงเรียนรู้จากดาเนียล ว่าทูตสวรรค์และมารต่อสู้กันในสงครามฝ่ายวิญญาณเรื่องวิญญาณจิตของมนุษย์และประชาชาติ และว่าพวกมารได้ต่อสู้พวกทูตสวรรค์และพยายามที่จะกีดกันทูตสวรรค์ไม่ให้ทำตามพระบัญชาของพระเจ้า ยูดาบอกเราว่ามิคาเอลถูกส่งมาจากพระเจ้า เพื่อที่จะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดกับศพของโมเสส ซึ่งพระเจ้าเองได้ทรงฝังโมเสสหลังจากท่านตายไป

พระราชบัญญัติ 34:5-6 “เหตุฉะนั้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้า จึงสิ้นชีวิตที่นั่นในแผ่นดินโมอับ ตามพระดำรัสของพระเจ้า และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์จนถึงทุกวันนี้หามีผู้ใดรู้จักที่ฝังศพของท่านไม่”

ทฤษฎีต่างๆ หลากหลาย ได้ตีแผ่เรื่องที่ถกเกียงเกี่ยวกับศพของโมเสสนี้ว่าเป็นยังไง ทฤษฏีหนึ่งคือว่า ซาตานผู้ที่เคยกล่าวหาประชากรของพระเจ้า อาจได้ต่อต้านเรื่องการยกโมเสสขึ้นสู่ชีวิตนิรันดร์ บนพื้นฐานความบาปของโมเสสที่เมริบาห์ และที่เขาทำฆาตกรรมชาวอียิปต์

วิวรณ์ 12:10 “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและ ราชอาณา จักรแห่งพระเจ้าของเรา และอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว

พระราชบัญญัติ 32:51 “เพราะเจ้าทั้งสองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลที่น้ำเมรีบาห์แห่งคาเดช ในถิ่นทุรกันดาร เพราะเจ้ามิได้เคารพเราว่าบริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอล

อพยพ 2:12 “ท่านมองดูซ้ายขวาเห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่ที่นั่น จึงฆ่าคนอียิปต์นั้นเสีย แล้วซ่อนศพไว้ในทราย”

บางคนได้เสนอว่าข้ออ้างอิงในพระธรรมยูดา เหมือนกับเนื้อหาพระคัมภีร์ในพระธรรมเศคาริยาห์

เศคาริยาห์ 3:1-2 “แล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิต ซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า และซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่าน และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า “โอ ซาตาน พระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิด นี่ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ”

แต่การคัดค้านว่านี่เป็นเหตุการณ์เดียวกันปรากฏชัดเจนคือ (1) ความคล้ายคลึงกันระหว่างเนื้อหาพระธรรมสองตอนที่กล่าวว่า “พระเจ้าทรงขนาบท่าน” (2) ชื่อ "มิคาเอล" ไม่ได้ปรากฏเลยในเนื้อหาพระธรรม เศคาริยาห์ (3) ไม่มีการกล่าวถึง "ศพของโมเสส" ในพระธรรมเศคาริยาห์และไม่มีการพาดพิงถึงใดๆ

ดูเหมือนว่ายูดากำลังอ้างกลุ่ม 14 บทในพระคัมภีร์เดิมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ว่าบรรจุเรื่องราวนี้ และที่ยูดาหวังจะยืนยันว่าเรื่องราวนั้นเป็นความจริง โอริเจน (ค.ศ 185-254) นักวิชาการและนักศาสนศาสตร์คริสเตียนสมัยเริ่มแรก อ้างถึงหนังสือ "สมมุติฐานเรื่องของโมเสส” เท่าที่มีอยู่ในสมัยท่าน บรรจุเรื่องราวการประกวดระหว่างมิคาเอลและมารในเรื่องศพของโมเสส หนังสือนั้น ตอนนี้ได้สูญหายไป เป็นหนังสือภาษากรีกของชาวยิว และโอริเจนคิดว่านี่เป็นแหล่งที่มาเรื่องราวในพระธรรมยูดา

แล้วปัญหาแก่นสารเดียวเท่านั้นก็คือ เรื่องราวนั้นเป็น "จริง" หรือไม่ ไม่ว่าแหล่งที่มาของเรื่องราวจะเป็นไง ยูดาแท้จริงดูเหมือนจะหมายถึงการประกวดระหว่างมิคาเอลและมารเท่านั้นว่าเป็นจริง ท่านพูดถึงมันแบบเดียวกันกับซึ่งท่านคงได้ทำ ไม่ว่าท่านได้พูดถึงการตายของโมเสสหรือไม่ หรือพูดถึงการที่โมเสสใช้ไม้เท้าตีโขดหิน และใครล่ะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันไม่เป็นความจริง มีหลักฐานอะไรบ้างที่ว่ามันไม่จริง มีการกล่าวพาดพิงเป็นนัยมากมายเรื่องทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ เรารู้ว่าอัครเทวทูตมิคาเอลเป็นจริง มีการกล่าวถึงบ่อยๆ เรื่องมาร และมีการยืนยันมากมายว่า ทั้งทูตสวรรค์ที่ดีและที่ไม่ดีถูกใช้ทำธุรกรรมสำคัญในโลก ในเมื่อลักษณะการโต้เถียงพิเศษเรื่องศพของโมเสสยังไม่เป็นที่รู้ได้ทั้งหมด การคาดเดาก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆ เราไม่ทราบว่า มีการถกเถียงกันเรื่องการครอบครองศพ ที่ฝังศพ หรือสิ่งอื่นใดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประการนี้ที่เราทราบแน่นอน : ประการแรกพระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดเลย ความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์เป็นเสาหลักต้นหนึ่งในหลักความเชื่อของคริสเตียน ในฐานะคริสเตียน เป้าหมายของเราคือการเข้าถึงพระคัมภีร์ด้วยความยำแกรงและโดยการอธิษฐาน และเมื่อเราพบสิ่งที่เราไม่เข้าใจ เราอธิษฐานหนักขึ้น ศึกษามากขึ้นและ--ถ้าคำตอบที่เราได้ยังคลุมเครือ –จงถ่อมใจยอมรับข้อจำกัดของเราเองต่อพระวจนะของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ

ประการที่สอง ยูดาบทที่ 9 เป็นการแสดงให้เห็นภาพประกอบสูงสุดว่า คริสเตียนต้องจัดการกับซาตานและมาร ตัวอย่างของมิคาเอลปฏิเสธที่จะเปล่งคำสาปแช่งต่อซาตาน ควรจะเป็นบทเรียนแก่พวก คริสเตียนว่า ควรเกี่ยวข้องกับอำนาจของมารอย่างไร บรรดาผู้เชื่อต้องไม่เรียกพวกมัน แต่จะแสวงหาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะทรงจัดการกับพวกมัน ถ้าหากมิคาเอลซึ่งมีอำนาจขอเลื่อนต่อพระเจ้าที่จะจัดการกับซาตาน เราเป็นใครล่ะที่พยายามจะกล่าวโทษ โยนขว้าง หรือออกคำสั่งแก่มาร Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมมิคาเอล และซาตาน ถกเถียงกันเรื่องศพของโมเสส ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries