settings icon
share icon
คำถาม

เรากลายเป็นทูตสวรรค์หลังจากที่เราตายหรือ?

คำตอบ


ทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้า และแตกต่างกันจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิง
โคโลสี 1:15-17 “พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์” พวกเขาเป็นทูตพิเศษของพระเจ้าที่จะกระทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ และกระทำการสั่งสอนสาวกผู้ติดตามพระคริสต์ ฮีบรู1:13-14 “แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสว่า จงนั่งเบื้องขวามือของข้าพระองค์ จนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่าน เป็นแท่นรองเท้าของท่าน ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ”

ไม่มีการบ่งชี้ใดๆ ว่าเมื่อก่อนทูตสวรรค์เป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นใด พวกเขาถูกสร้างขึ้นเป็นทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์ไม่มีความต้องการอะไร และไม่เคยได้รับการทรงไถ่ ตามที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานแก่มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์
1 เปโตร 1:12 “ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้น ไม่ใช่สำหรับเขาเองแต่สำหรับท่านทั้งหลาย บัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้ว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู” ข้อพระคัมภีร์นี้บรรยายว่าพวกเขาปรารถนาที่จะตรวจค้นดูในพระกิตติคุณ แต่มันไม่ใช่สำหรับพวกเขาที่จะรับการไถ่ ถ้าเมื่อก่อนพวกเขาเคยเป็นมนุษย์ พวกเขาเองจะได้รับการทรงไถ่ แผนการแห่งความรอดจะไม่เป็นข้อลับลึกสำหรับพวกเขา ใช่แล้ว พวกเขามีความสุขเมื่อคนบาปหันไปหาพระ คริสต์ แต่ความรอดในพระคริสต์ไม่ได้จัดไว้สำหรับพวกเขา
ลูกา 15:10 “เช่นนั้นแหละ เราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่”

สุดท้ายร่างกายของผู้เชื่อในพระคริสต์ก็จะตาย ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น จิตวิญญาณของผู้เชื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์ 2โครินธ์ 5:8 “เรามีความมั่นใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้” ผู้เชื่อไม่ได้กลายเป็นทูตสวรรค์ น่าสนใจที่ทั้งเอลียาห์และโมเสสได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์สายตาที่บนภูเขาแห่งการจำแลงพระกาย พวกเขาไม่ได้จำแลงกายเป็นทูตสวรรค์ แต่ปรากฏกายเป็นพวกเขาเอง-- แม้ได้รับการสรรเสริญ –และได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเปโตร ยากอบ และยอห์น

1 เธสะโลนิกา 4:13-18 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้น มากับพระองค์ ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด”
เปาโลบอกเราว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะนอนหลับอยู่ในพระเยซู นั่นคือร่างกายของพวกเขาตาย แล้วแต่วิญญาณของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ เนื้อความนี้บอกเราว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระองค์จะทรงนำผู้ที่นอนหลับในพระองค์ไปกับพระองค์ แล้วร่างกายของพวกเขาจะได้รับการยกขึ้นมาเป็นกายใหม่ จะเข้าร่วมกับวิญญาณของพวกเขาซึ่งทรงนำกลับมากับพระองค์ เหมือนพระคริสต์ที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา กายของพวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเหมือนพระคริสต์ และพวกเขาจะมีจิตวิญญาณใหม่อย่างสมบูรณ์ ไม่ได้มีธรรมชาติบาปอีกต่อไป

ผู้เชื่อทุกคนในพระคริสต์จะจำกันและกันได้ และได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป
เราจะรับใช้พระองค์ตลอดนิรันดร์ด้วยกันกับเหล่าทูตสวรรค์ แต่เราไม่เป็นทูตสวรรค์
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความหวังแห่งชีวิต พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์


Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เรากลายเป็นทูตสวรรค์หลังจากที่เราตายหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries