settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงสร้างซาตานจริงหรือไม่?

คำตอบ


พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งที่เคยเป็น เป็นอยู่หรือจะเป็น (ยอห์น 1:3) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและสิ่งของ รวมถึงสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ (โคโลสี 1:15-17) เพียงผู้เดียวซึ่งมีฤทธิ์อำนาจของการทรงพระชนม์อยู่ในและเป็นของพระองค์เอง หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบและทรงดำรงอยู่เป็นพระเจ้า (อพยพ 3:14) สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง เช่นนั้นได้รับการสร้างโดยพระเจ้าเเละเป็นของพระเจ้า (สดุดี 24:1)

มีการพยากรณ์โดยอ้างอิงจากพระคัมภีร์ต่อกษัตริย์ของบาบิโลนและกษัตริย์ของไทระ บุคคลสำคัญเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยนักวิชาการส่วนมากว่าเป็นประเภทของซาตาน (อิสยาห์ 14:12-15, เอเสเคียล 28:13-17) สองตอนนี้ให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ทางประวัติศาสตร์แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับซาตานและแหล่งกำเนิดของมัน ข้อ 12 ของพระธรรมอิสยาห์บทที่ 14 กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของซาตานอยู่ในสวรรค์ ตอนในพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28 กล่าวว่าซาตานได้ถูกสร้างขึ้น (ข้อ 13) เป็นหนึ่งในเครูบ (ข้อ 14) และปราศจากที่ติ จนกระทั่งพบความบาปในตัวของมัน (ข้อ 15)

พระคัมภีร์อธิบายรากเหง้าแห่งบาปของซาตานว่าเป็นเพราะความเย่อหยิ่ง (เอเสเคียล 28:17) ก่อนที่ซาตานจะถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ มันงดงามทั้งภายในและภายนอก (เอเสเคียล 28:12) พระธรรมเอเสเคียล 28:15 ระมัดระวังที่จะกล่าวว่าซาตานถูกสร้าง "อย่างปราศจากที่ติ" และบาปของมันเป็นของการกระทำของตัวมันเอง (เอเสเคียล 28:16-18) ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างซาตานด้วยบาปที่ปรากฎอยู่ในตัวมันแล้ว พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และไม่ทรงสร้างสิ่งใดที่ขัดแย้งกับธรรมชาติของพระองค์ (สดุดี 86:8-10, 99:1-3, อิสยาห์ 40:25, 57:15)

ดังนั้นในขณะที่เป็นสิ่งซึ่งถูกต้องที่จะกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างซาตาน มันไม่มีทางถูกที่จะกล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างบาปภายในตัวของซาตาน ซาตานเลือกเส้นทางของตัวมันเอง (อิสยาห์ 14:13) พระเจ้าไม่เคยสร้างบาป (ยากอบ 1:13) แม้ว่าพระองค์จะทรงสร้างโลกที่บาปสามารถเกิดขึ้นได้ วันหนึ่งพระเจ้าจะกำหนดจุดจบของซาตานและบาปทั้งหมด (วิวรณ์ 20:10) โดยการควบคุมมันและสมุนของมันต่อการพิพากษาชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงสร้างซาตานจริงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries