settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิซาตานคืออะไร ?

คำตอบ


ไม่มีคำจำกัดความลัทธิซาตานง่ายๆ ลัทธิซาตาน แตกออกเป็นหลาย "หน่วยงาน" ตรงกันข้ามกับคริสเตียน ผู้นับถือลัทธิซาตานเองไม่เห็นด้วยกับหลักการพื้นฐานสำคัญของพวกเขา คริสเตียนอาจมีความคิดแตกต่างกัน หรือมีความเชื่อมั่นในการตีความเนื้อหาพระคัมภีร์บางตอนแตกต่างกัน แต่พวกเขาเชื่อถือในหลักการพื้นฐานเดียวกันว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงชดใช้ความผิดบาปของเราโดยการตายบนไม้กางเขน และได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ผู้นับถือลัทธิซาตานเถียงกันในหมู่พวกเขาเอง้ว่า ซาตานมีชิวิตอยู่หรือไม่ และพวกมันกำลังบูชามันหรือตัวพวกมันเอง สาระสำคัญคือ ในกลุ่มพวกมันก็สับสนไปตามคำโกหกมากมาย

ยอห์น 8:44 “ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา”

มันเป็นเพราะคำโกหกเหล่านี้ ที่มีอุดมการณ์ภายในลัทธิซาตานมากมายเหลือเฟือ การปฏิบัติพิธีของลัทธิซาตานบางอย่างมั่นคง และพบว่าผู้นับถือลัทธิซาตานมีความสามัคคีในพิธีกรรม มากกว่าในระบอบความเชื่อพื้นฐาน ผู้นับถือลัทธิซาตานกระทำหลายอย่างเฉพาะ; แต่พวกเขาไม่ต้องเชื่อในหลายอย่างที่มันเป็น

ส่วนมากของผู้นับถือลัทธิซาตาน ผู้นับถือมาร ผู้นับถือมนต์ดำ ผู้นับถือลูซิเฟอร์ และสมาชิกของคริสตจักรซาตาน อวดอ้างว่ามีรากหลายอย่างในลัทธิซาตานเลอ วายัน ที่ตั้งชื่อตามนายแอนตัน เลอวี ผู้เขียนเรื่องคัมภีร์ซาตาน และ ผู้ก่อตั้งคริสตจักรซาตานแห่งแรก สันนิษฐานว่านายเลอวี คงจะตั้งคริสตจักรซาตานแห่งแรกในปีค.ศ. 1966 ในฐานะผู้มีสิทธิอำนาจประกาศตัวเองในทุกสิ่งที่ชั่วร้าย เขาเริ่มให้การบรรยายรายสัปดาห์ในราคา 2.00 ดอลล่าร์ต่อคนและด้วยเหตุนั้น ทำให้เกิดคริสตจักรซาตาน

คนธรรมดาสามัญขั้นพื้นฐานในสาขาย่อยทั้งหมดของลัทธิซาตานคือการโปรโมทตัวเอง ลัทธิซาตานทุกรูปแบบอ้างว่า ชีวิตดำรงอยู่เพื่อกิน และความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ผู้นับถือลัทธิซาตานบางคนถือว่า พวกเขารู้จักเพียงแค่การดำรงชีพอยู่ที่นี่ในโลกเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่นับถือมารมีชีวิตอยู่ชั่วขณะ และความเชื่อของพวกเขา คือความตะกละและการมึนเมา

ลัทธิซาตานให้สัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อซาตาน แม้ในขณะที่บางคนในคริสตจักรซาตานเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าหรือมารที่ดำรงอยู่ คนส่วนมากในคริสตจักรซาตาน ยังเชื่อว่าไม่มีผู้ไถ่สำหรับพวกเขาหรือใครอื่นใด แต่ละคนรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางชีวิตของตนเองแต่ถึงกระนั้น เขาทั้งหลายได้สวดอ้อนวอนต่อซาตานในพิธีกรรมต่างๆ ขอมือที่มีอำนาจปกครองสูงสุดของมันเพื่อสำแดงในชีวิตของเขาทั้งหลาย การคิดแบบนี้แสดงให้เห็นอิทธิพลของคำโกหกและหลอกลวงในปรัชญาของพวกเขา ไม่ว่าผู้นับถือลัทธิซาตานเชื่อในตัวมันหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับซาตาน ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้เหมือนกันคือ ----จิตวิญญาณของพวกเขาตกเป็นทาสมาร และถ้าไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้าเข้ามาทรงช่วย พวกเขาจะประสบกับการตกนรกนิรันดร์กาลโดยสรุป

ลัทธิซาตานอาจจะหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการบูชาซาตาน แต่มันก็เป็นความพยายามแบบมีจิตสำนึกที่ไม่ต้องนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว โรมบทที่ 1 สอนให้มองชัดเจนในหัวใจและแรงจูงใจของผู้นับถือลัทธิซาตาน

โรม 1:28-29 “และเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา”

ประชาชนผู้ที่ถูกซาตานชักนำให้หลงผิดในวิถีชีวิตแบบนี้ พบว่ายากลำบากที่จะทำความเข้าใจหลักการของพระเจ้าเรื่องพระคุณและเสรีภาพ แต่ พวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองและโดยตัวเอง

เปโตรเตือนสอนแก่ใครก็ตามที่ติดตามลัทธิซาตาน หรือสิ่งอื่นใดแทนที่นับถือพระเจ้า

2 เปโตร 2:17-19 “คนเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป พระองค์ทรงเตรียมขุมนรกมืดไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้น _เพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัว และเขาใช้ความปรารถนาชั่วทางกาย ล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากผู้ที่หลงประพฤติผิด เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิซาตานคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries