settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าได้ทรงยอมให้ซาตานและพวกปีศาจทำบาป?

คำตอบ


พระเจ้าได้ทรงยอมให้ทั้งเหล่าทูตสวรรค์และมนุษย์เลือกที่ตัดสินใจได้
ในขณะที่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการกบฏของซาตานและทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์ ดูเหมือนว่าซาตาน ซึ่งน่าจะเป็นทูตสวรรค์ตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มีความทนงตนและเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า เพื่อที่จะหาทางกลายเป็นพระเจ้าเสียเอง เอเสเคียล 28:12-18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร่ำครวญ เพื่อกษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ
เจ้าอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทับทิม บุษราคัมน้ำอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และมณีโชติ ไพฑูรย์ มรกต และเบริล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในทองคำ และลวดลายแกะสลักก็เป็นทองคำ สิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมไว้ ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา ข้าพระองค์ตั้งเจ้าให้อยู่กับเครูบ ผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้ เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า ตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้น มาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้า ในความอุดมสมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้านั้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุณ เจ้ากระทำบาป ข้าพระองค์จะกำจัดเจ้าเสียจากภูเขาแห่งพระเจ้า และเครูบผู้พิทักษ์นั้นก็ขับเจ้าออกไป จากท่ามกลางศิลาเพลิง จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า ข้าพระองค์เหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว ข้าพระองค์ตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลาย เพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า เจ้ากระทำให้สถานนมัสการของเจ้าสาธารณ์ โดยความบาปชั่วมากมายของเจ้า ในการค้าอันไม่ชอบธรรมของเจ้า เหตุฉะนั้นข้าพระองค์จึงนำไฟลงมาจากหมู่ พวกเจ้า ไฟก็เผาผลาญเจ้า ข้าพระองค์กระทำให้เจ้ากลับเป็นเถ้าไปบนพื้นโลก ในสายตาของคนทั้งปวงที่เห็นเจ้า” ซาตาน ( ลูซิเฟอร์) ไม่ได้ ต้องการที่จะบูชาหรือเชื่อฟังพระเจ้า มันอยากจะเป็นพระเจ้าเอง
อิสยาห์ 14:12-14 “โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ
เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า 'ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด'” วิวรณ์ 12:4 “หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว” เป็นที่เข้าใจว่า ตามคำบอกเล่าตัวเลข ทูตสวรรค์ประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมด ได้เลือกที่จะปฏิบัติตามซาตานในการก่อการกบฏครั้งนั้น กลายเป็นทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์---พวกปีศาจ

อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนพวกมนุษย์ ทูตสวรรค์มีทางเลือกที่จะต้องปฏิบัติตามซาตาน หรือยังคง ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เป็นทางเลือกถาวร พระคัมภีร์ไม่เปิดโอกาสแก่ทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์ที่จะกลับใจใหม่และได้รับการอภัย พระคัมภีร์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีทูตสวรรค์อีกมากมายที่กระทำบาป ทูตสวรรค์ที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านั้นมีคำอธิบายว่าเป็น "ทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรร"
1 ทิโมธี 5:21 “ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า พระเยซูคริสต์ และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้น ให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และไม่กระทำการใดๆด้วยใจลำเอียง” ซาตานและทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระสิริทั้งหมด
เพราะพวกเขาเลือกที่จะกบฏ แม้พวกเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า แต่เป็นสุดยอดแห่งความชั่วร้าย
ผลลัพธ์ก็คือ พระเจ้าไม่ทรงให้ซาตานและทูตสวรรค์ตกสวรรค์อื่น ๆ มีโอกาสที่จะ กลับใจ
นอกจากนี้ พระคัมภีร์ไม่แสดงเหตุผลแก่เราที่จะพอจะเชื่อว่า พวกเขาจะกลับใจใหม่ต่อเมื่อพระเจ้าทรงให้โอกาสแก่พวกเขา 1เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”
พระเจ้าทรงให้ซาตานและทูตสวรรค์มีทางเลือกเหมือนกัน ทรงยอมให้อาดัมและอีวาเลือกเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ก็ได้ ทูตสวรรค์มีเจตจำนงเสรีที่จะเลือก ; พระเจ้าไม่ได้ทรงบังคับหรือสนับสนุนใด ๆ ให้ทูตสวรรค์ทำบาป ซาตานและทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์ทำบาปตามเจตจำนงเสรีของตัวเอง และดังนั้นจึงสมควรแล้วที่พระเจ้าจะทรงพระพิโรธและตกลงในบึงไฟนิรันดร์

ทำไม พระเจ้าทรงยอมให้ทูตสวรรค์มีทางเลือก ในเมื่อทรงรู้แล้วว่าผลจะเป็นอย่างไร
พระเจ้าทรงรู้ว่าทูตสวรรค์หนึ่งในสามของทั้งหมดจะกบฏ และดังนั้นจึงถูกสาปแช่งให้ตกลงในบึงไฟนิรันดร์ พระเจ้าทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏต่อพระองค์อีกโดยล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป ดังนั้นทำไมพระเจ้าทรงยอมได้ล่ะ พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ มักมีคำถามเช่นเดียวกันเกือบทุกการกระทำที่ชั่วร้าย ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้เกิดขึ้น ในที่สุด ก็จะกลับไปที่อำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าที่อยู่เหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างมา เพลงสดุดี 18:30 “สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า พิสูจน์แล้วเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์” หากทางของพระเจ้า"ดีพร้อม " แล้วเรา สามารถวางใจในสิ่งที่ทรงกระทำ—และสิ่งใดที่ทรงยอมให้เกิดก็เป็นสิ่งดีพร้อม ดังนั้นการวางแผนที่สมบูรณ์แบบจากพระเจ้าผู้ทรงดีพร้อมของเราคือการยอมให้ทำบาป ความคิดของเราไม่ใช่พระดำริของพระเจ้า ทางของเราก็ไม่ใช่ทางของพระองค์ เหมือนดังที่ทรงเตือน เราใน
อิสยาห์ 55:8-9 “’เพราะความคิดของข้าพระองค์ไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของข้าพระองค์’ พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของข้าพระองค์สูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของข้าพระองค์ก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น’”


Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าได้ทรงยอมให้ซาตานและพวกปีศาจทำบาป?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries