settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานเป็นเทพเจ้าของโลกนี้ได้อย่างไร 2โครินธ์ 4:4 ?

คำตอบ


วลีที่ว่า "เทพเจ้าแห่งโลกนี้" (หรือ "เทพเจ้าแห่งยุคนี้") บ่งบอกว่าซาตานเป็นผู้ทรงอิทธิพลสำคัญในด้านอุดมคติ ความคิดเห็น เป้าหมาย ความหวัง และมุมมองของคนส่วนใหญ่ อิทธิพลของมันยังครอบงำทั้งปรัชญา การศึกษาและการพาณิชย์ของโลกไว้หมด หลักความคิด แนวความคิด การคาดเดา และศาสนาเทียมเท็จของโลกอยู่ภาย ใต้การควบคุมของมัน และได้เกิดจากคำมุสาและการหลอกลวงของมัน

ซาตานยังมีฉายานามว่า "เจ้าแห่งอำนาจในอากาศ"

เอเฟซัส 2:2 “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง”

มันคือ "เทพผู้ครองโลกนี้": ยอห์น 12:31 “บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป”

ชื่อเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายมีความหมายว่าความสามารถของซาตาน

ตัวอย่างเช่น ที่จะพูดเช่นว่าซาตานเป็น "เจ้าแห่งอำนาจในอากาศ" คือการบอกความหมายว่ามันปกครองโลกและผู้คนที่อยู่ในโลกโดยวิธีการหนึ่ง

นี่ไม่ใช่จะบอกว่า มันปกครองโลกได้ทั้งหมด; พระเจ้าทรงมีอำนาจปกครองสูงสุด แต่มันหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาอนันต์ ได้ทรงอนุญาตให้ซาตานทำงานในโลกนี้ภายในขอบเขตที่พระเจ้าได้ทรงตั้งสำหรับมัน เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าซาตานมีอำนาจครองโลก เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าได้ให้มันครอบครองอาณาเขตเฉพาะบรรดาผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้น บรรดาผู้เชื่อไม่อยู่ภายใต้การปกครองของซาตานอีกต่อไป

โคโลสี 1:13 “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์”

อีกนัยหนึ่ง บรรดาผู้ไม่เชื่อ จะถูกดักจับ " อยู่ในบ่วงแร้วของมาร": 2 ทิโมธี 2:26 “และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน”

มันเป็น "อานุภาพของมารร้าย": 1 ยอห์น 5:19 “เราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย”

บรรดาผู้ไม่เชื่อตกอยู่ในพันธนาการของซาตาน: เอเฟซัส 2:2 “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง”

ดังนั้น เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า ซาตานคือ "เทพเจ้าแห่งโลกนี้" นี่ไม่ได้บอกว่ามันมีสิทธิอำนาจสูงสุด มันเป็นการถ่ายทอดความคิดที่ว่า ซาตานครอบครองเหนือโลกของผู้ไม่เชื่อเฉพาะด้านหนึ่ง ใน 2 โครินธ์ 4: 4, ผู้ไม่เชื่อติดตามแผนการที่ซาตานได้กำหนดไว้: กลอุบายของซาตานรวมถึงการส่งเสริมปรัชญาเทียมเท็จในโลก---ปรัชญาทั้งหลายที่ผู้ไม่เชื่อตาบอดมองไม่เห็นสัจธรรมของพระเยซู ปรัชญาของซาตานเป็นป้อมปราการ ที่คุมขังผู้คนไว้ และพวกเขาจะต้องถูกปลดปล่อยเป็นอิสระโดยพระคริสต์

ตัวอย่างของปรัชญาที่เทียมเท็จดังกล่าว เป็นความเชื่อที่ว่าคนสามารถหาทางได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า โดยการกระทำเช่นนั้นหรือการกระทำต่างๆ ในศาสนาเทียมเท็จเกือบทั้งหมด การทำบุญเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรด หรือเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ เป็นรูปแบบที่มีอำนาจฝังใจคน อย่างไรก็ตาม การหาทางรับความรอดโดยการกระทำนั้น ตรงกันข้ามกับคำสอนที่พระคัมภีร์เผยให้ทราบ คนไม่สามารถกระทำการใดเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานที่ทรงให้เปล่าๆ

เอเฟซัส 2:8-9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

และของประทานที่ให้เปล่านั้น สามารถได้รับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเท่านั้น

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

คุณอาจจะถามว่าทำไมมนุษยชาติไม่ได้รับของประทานแห่งความรอดเปล่าๆ โดยง่าย

ยอห์น 1:12 “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า”

คำตอบก็คือว่าซาตาน— เทพเจ้าแห่งโลก—ได้ล่อลวงมนุษย์ทำตามการทะนงตัวของมันแทน ซาตานกำหนดแผนการที่วางไง้ ผู้ไม่เชื่อในโลกติดตามมัน และมนุษยชาติยังคงถูกหลอกลวงต่อไป มันไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์เรียกซาตานว่าจอมมุสา

ยอห์น 8:44 “ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานเป็นเทพเจ้าของโลกนี้ได้อย่างไร 2โครินธ์ 4:4 ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries