settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานตกจากสวรรค์ อย่างไร ทำไมและ เมื่อไหร่?

คำตอบ


การที่ซาตานตกจากสวรรค์อธิบายในเชิงสัญลักษณ์ได้สองแห่งในพันธสัญญาเดิม
อิสยาห์ 14:12-14 “โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ
เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า 'ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด'”
เอเสเคียล 28:12-18 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร่ำครวญ เพื่อกษัตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญา และมีความงามอย่างพร้อมสรรพ
13 เจ้าอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทับทิม บุษราคัมน้ำอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และมณีโชติ ไพฑูรย์ มรกต และเบริล เพชรพลอยเหล่านี้ฝังในทองคำ และลวดลายแกะสลักก็เป็นทองคำ สิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมไว้ ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา ข้าพระองค์ตั้งเจ้าให้อยู่กับเครูบ ผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้ เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า ตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้น มาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้า ในความอุดมสมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้านั้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุณ เจ้ากระทำบาป ข้าพระองค์จะกำจัดเจ้าเสียจากภูเขาแห่งพระเจ้า และเครูบผู้พิทักษ์นั้นก็ขับเจ้าออกไป จากท่ามกลางศิลาเพลิง จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า ข้าพระองค์เหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว ข้าพระองค์ตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลาย เพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า เจ้ากระทำให้สถานนมัสการของเจ้าสาธารณ์ โดยความบาปชั่วมากมายของเจ้า ในการค้าอันไม่ชอบธรรมของเจ้า เหตุฉะนั้นเราจึงนำไฟลงมาจากหมู่ พวกเจ้า ไฟก็เผาผลาญเจ้า เรากระทำให้เจ้ากลับเป็นเถ้าไปบนพื้นโลก ในสายตาของคนทั้งปวงที่เห็นเจ้า”
ในขณะที่เนื้อหาทั้งสองตอนกล่าวเฉพาะถึงกษัตริย์แห่งบาบิโลน และเมืองไทร์ พวกเขา ยังมีการอ้างอิงอำนาจฝ่ายจิตวิญญาณ ที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์เหล่านั้น คือซาตาน เนื้อหาเหล่านี้อธิบาย ว่าทำไมซาตานตกลงจากสวรรค์ แต่พวกเขาไม่ได้พูดเจาะจงว่าเกิดตกจากสวรรค์เมื่อไหร่ สิ่งที่เรารู้คือว่า: ทูตสวรรค์ ถูกสร้างขึ้นก่อนมีแผ่นดินโลก โยบ 38:4-7 “เมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้น เจ้าอยู่ที่ไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลก แน่นอนละ เจ้าต้องรู้ซี หรือใครขึงเชือกวัดบนนั้น รากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไร หรือผู้ใดวางศิลามุมเอกของมัน ในเมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน”

ซาตานตกจากสวรรค์ ก่อนที่เขาจะล่อลวงอาดัมและอีวาในสวน ปฐมกาล 3:1-14 “ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า ‘จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า 'อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้' หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ‘ผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้
เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า 'อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนั้นจะตาย' จึงพูดกับหญิงนั้นว่า ‘เจ้าจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือสำนึกในความดีและความชั่ว’ เมื่อหญิงนั้นเห็นว่า ต้นไม้นั้นน่ากิน และน่าดูด้วย ทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีกินด้วย เขาก็กิน ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงสำนึกว่าตนเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้ เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น ให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้า พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า ‘เจ้าอยู่ที่ไหน’ ชายนั้นทูลว่า ‘ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย’ พระองค์จึงตรัสว่า ‘ใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกาย เจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือ’ ชายนั้นทูลว่า ‘หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน’ พระเจ้าตรัสถามหญิงว่า “เจ้าทำอะไรไป” หญิงนั้นทูลว่า ‘งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน’
พระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่า ‘เพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้ เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวง จะต้องเลื้อยไปด้วยท้อง จะต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิต’”
ดังนั้น การที่ซาตานตกจากสวรรค์ จึงต้องเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งหลังจากเวลาทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้น และ ก่อนที่มันจะล่อลวงอาดัมและอีวาในสวนเอเดน ไม่ว่าการที่ซาตานตกสวรรค์เกิดขึ้นไม่กี่นาที ชั่วโมง หรือวัน ก่อนที่มันได้ล่อลวง อาดัมและอีวา ในสวน พระคัมภีร์ไม่ได้พูดเฉพาะลงไป
หนังสือโยบ บอกเราว่า อย่างน้อยชั่วระยะเวลานิดหน่อย ซาตานได้เข้าถึงสวรรค์และพระราชบัลลังก์ของพระเจ้า โยบ 1:6-7 “อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้า ซาตานได้มาในหมู่เขาด้วย พระเจ้าตรัสถามซาตานว่า ‘เจ้ามาจากไหน’ ซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า ‘จากไปๆมาๆ อยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้น’” เห็นได้ชัดว่า ในเวลานั้น ซาตานยังคงไปมาได้อย่างเสรี ระหว่างสวรรค์และโลก สนทนากับ พระเจ้า โดยตรง และตอบรับพันธกิจต่างๆ พระเจ้าทรงยกเลิกการเข้าออกนี้เมื่อไหร่ ตรงจุดไหน ไม่มีใครรู้”

ทำไม ซาตาน ตกจาก สวรรค์ ซาตานตกจากสวรรค์ เพราะความหยิ่งผยองใจ
เขา ต้องการ ที่จะเป็นพระเจ้า ไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า สังเกตเห็นประโยคที่มีคำว่า "ฉัน จะ ... " หลายครั้ง ในอิสยาห์ 28:12-15 อธิบาย ซาตาน เป็น ทูตสวรรค์ ที่สวยงามเหลือเกิน ซาตาน ก็น่าจะเป็น ที่สูงที่สุด ของเทวดา ทั้งหมดที่สวยที่สุดของ ทั้งหมด ของการสร้าง ของพระเจ้า แต่เขาก็ ไม่ได้เนื้อหาที่ อยู่ในตำแหน่ง ของเขา แต่ ซาตานอยากจะเป็นพระเจ้า นี่แหละที่สำคัญ " ขับไล่พระเจ้าออกจากพระบัลลังก์ของพระองค์ " และครอบครองเหนือจักรวาล ซาตานอยากจะเป็นพระเจ้า และที่น่าสนใจพอ นั่นคือสิ่งที่ซาตานพยายามล่อลวงใจอาดัมและอีวาด้วย ในสวนเอเดน
ปฐมกาล 3:1-5 “ในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่า 'อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้'
2 หญิงนั้นจึงตอบงูว่า “ผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า 'อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนั้นจะตาย' งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือสำนึกในความดีและความชั่ว”

ซาตาน ตกจาก สวรรค์ได้อย่างไร ที่จริงแล้ว การตกจากสวรรค์ก็ไม่เชิงถูกต้องนัก
มันจะถูกต้องมากกว่าทีเดียวที่จะพูดว่า พระเจ้าทรงโยนซาตานทิ้งลงมาจากสวรรค์ (อิสยาห์ 14:15 เอ 28:16-17) ซาตานไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าสวรรค์ แต่ ซาตานถูกผลักออกจากสวรรค์


Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานตกจากสวรรค์ อย่างไร ทำไมและ เมื่อไหร่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries