settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงรักซาตานไหม ?

คำตอบ


ไม่เลย พระเจ้าไม่ทรงรักซาตานและเราก็ไม่ควรรัก พระเจ้าไม่ทรงรักสิ่งที่ชั่วร้ายและเป็นมลทิน และทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในตัวซาตาน

มันจึงเป็นศัตรู: 1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

มันเป็นตัวชั่วร้าย: มัทธิว 6:13 “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย”

มันเป็นพ่อแห่งการมุสาและเป็นฆาตกร: ยอห์น 8:44 “ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมาร และท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล และมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะ เพราะมันไม่มีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา”

มันเป็นโจทก์กล่าวหาประชากรของพระเจ้า: วิวรณ์12:10 “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า ‘บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว”

มันเป็นตัวทดลองใจ: 1 เธสะโลนิกา 3:5 “เพราะเหตุนี้ เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู้ถึงความเชื่อของท่าน เกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใด แล้วงานที่เราตรากตรำมาจะเป็นงานเปล่าประโยชน์ไป”

มันยโสโอหัง ชั่วร้ายและชอบใช้ความรุนแรง: อิสยาห์ 14:12-15 “โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า 'ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด' แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตาย ยังที่ลึกของปากแดน”

มันเป็นนักหลอกลวง: กิจการ13:10 “และพูดว่า “เจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบาย และใจร้ายทุกอย่าง ลูกของมารร้าย เป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรม เจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทาง ตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือ”

เขาเป็นนักวางกลอุบาย: เอเฟซัส 6:11 “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้”

มันเป็นขโมยและหลายสิ่งที่ชั่วร้ายมากมาย: ลูกา 8:12 “ที่ตกตามหนทางได้แก่ คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขา เพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้”

ที่จริง มันเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง หัวใจของซาตานมั่นคงแน่วแน่จงเกลียดจงชังพระเจ้า สุดท้ายมันจะพบการพิพากษา และหายนะอย่างแน่นอนที่สุด วิวรณ์บทที่ 20 บรรยายแผนการในอนาคตของพระเจ้าสำหรับซาตาน และความรัสำหรับซาตานไม่มีส่วนร่วมในนั้น

พระบัญชาของพระเยซูที่ว่าให้เรารักศัตรูของเรา หมายถึงดูแลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโลกนี้

มัทธิว 5:44 “ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน”

เรารักพระเจ้าและเรารักประชาชน (แม้ศัตรูของเรา) ผู้ที่ถูกสร้างมาตามแบบพระฉายของพระเจ้า ทูตสวรรค์ไม่ได้ถูกสร้างมาตามแบบพระฉายของพระเจ้า เราจะไม่เคยถูกสอนให้รักทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ และแน่นอนเราไม่เคยถูกสอนว่าให้รักทูตทูตสวรรค์ที่ชั่วร้าย

เพราะว่าซาตานเป็นทุกอย่างที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าที่เรารัก เราไม่สามารถรักซาตานได้ถ้าเรารักซาตาน เราจะถูกผลักดันให้เกลียดชังพระเจ้า เพราะความบริสุทธิ์อยู่ตรงข้ามกับความบาป

พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้แล้วว่าจะไม่มีการอภัยโทษแก่ซาตาน เราเป็นผู้ได้รับความรักที่เสียสละของพระเจ้าที่ทรงสำแดงบนไม้กางเขน ขณะที่พระเจ้าทรงไถ่มนุษยชาติด้วยความรัก ทรงทำให้ซาตาน "เปิดความอัปยศ"

โคโลสี 2:15 “พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น”

การที่พระเจ้าทรงพิพากษาซาตานจะเป็นส่วนหนึ่งในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงรักซาตานไหม ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries