settings icon
share icon
คำถาม

ใคร / อะไรคือคนเนฟิล?

คำตอบ


คนเนฟิล (‘ผู้ที่ล้มลง ยักษ์’) เป็นลูกหลานที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุตรชายของพระเจ้า และลูกสาวของมนุษย์ ในปฐมกาล 6:1-4 “มนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิง บุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดี ก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยา
พระเจ้าจึงตรัสว่า ‘วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี’ ในคราวนั้นมีคนเนฟิล อยู่บนแผ่นดิน เมื่อบุตรพระเจ้าได้สมสู่อยู่กับบุตรหญิง ของมนุษย์และมีบุตร พวกนี้เป็นคนแกล้วกล้าในโบราณกาล เป็นคนมีชื่อเสียง”
มีการถกเกียงกันมากในเรื่องเอกลักษณ์ของ บุตรชายของพระเจ้า พวกเรามีความขัดแย้งกันเรื่องที่ว่า " บุตรชายของพระเจ้า " เป็นเทวทูตตกสวรรค์ (ปีศาจ) ที่ แต่งงานกับผู้หญิงและ / หรือ เป็นมนุษย์ผู้ชายและแล้วมาแต่งงานกับมนุษย์เพศหญิง การสมสู่พวกเดียวกันเหล่านี้ส่งผลให้เกิดลูกหลานคือคนเนฟิล คือเป็น "วีรบุรุษคนโบราณ คนมีชื่อเสียง" (ปฐมกาล 6:4)

ทำไมพวกปีศาจกระทำเช่นนั้น พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบแก่เราเป็นพิเศษ ปีศาจนั้นชั่วร้าย สิ่งมีชีวิตที่ผิดศิลธรรม--- ไม่มีอะไรที่พวกเขาทำแล้วเราแปลกใจ เนื่องจากแรงจูงใจที่โดดเด่น การใคร่ครวญที่ดีที่สุดคือว่า พวกปีศาจกำลังพยายามที่จะทำให้สายเลือดเป็นมลทิน เพื่อป้องกันการกำเนิดมาของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่า พระมาซีฮาจะมาจากสายพันธ์ของอีวา (ปฐมกาล 3:15 ) ผู้ที่กระทำให้หัวของงูคือซาตานแหลก ดังนั้นพวกปีศาจอาจจะพยายามที่จะป้องกันสิ่งนี้ โดยทำให้เกิดมลทินทางสายเลือดของมนุษย์ เป็นเหตุให้มันเป็นไปไม่ได้ ที่พระมาซีฮาจะไม่ทรงมีบาป เมื่อวันหนึ่งจะมาบังเกิด อีกครั้ง นี้ไม่ได้เป็นคำตอบเฉพาะตามหลักพระคัมภีร์ แต่มันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อได้ และไม่ได้ขัดแย้ง กับสิ่งที่พระคัมภีร์สอน อะไรคือคนเนฟิล ตามตำนานคนฮีบรูและตำนานอื่น ๆ ( หนังสือของเอโนค และงานเขียนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์) พวกเขาเป็นเชื้อชาติของคนร่างยักษ์ และวีรบุรุษสุดยอดที่ได้กระทำเรื่องชั่วร้ายมากมาย พวกเขามีร่างขนาดยักษ์และพละกำลังที่อาจจะมาจากการผสมของ " ดีเอ็นเอ " ปีศาจ กับ พันธุกรรมของมนุษย์
ทั้งหมดที่พระคัมภีร์กล่าวโดยตรงเกี่ยวกับพวกเขา ก็คือพวกเขาเป็น "วีรบุรุษโบราณ คนมีชื่อเสียง "
(ปฐมกาล 6:4) คนเนฟิลไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว พวกเขามีตัวตนจริงๆ สิ่งมีชีวิตทางกายภาพ ที่เป็นผลผลิตจากการสมสูกันของบุตรชายของพระเจ้า และลูกสาวของมนุษย์ (ปฐมกาล 6:1-4)
เกิดอะไรขึ้นกับคนเนฟิล คนเนฟิลเป็นหนึ่งในเหตุผลเบื้องต้นเรื่องน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ในสมัยของโนอาห์ ทันทีหลังจากนั้นมีการกล่าวถึงคนเนฟิล พระวจนะของพระเจ้าบอกเราดังนี้ว่า
ปฐมกาล 6:5-7 “พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่อง ร้ายเสมอไป พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส พระเจ้าจึงตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์สัตว์กับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วย เพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างมา”
ดังนั้น พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลก ทำลายทุกคนและทุกอย่าง (รวมทั้งคนเนฟิล) ยกเว้นโนอาห์และ ครอบครัวของเขา และสัตว์ต่างๆในเรือลำนั้น ปฐมกาล 6:11-22 “คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ พระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมทราม เพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดิน พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า ‘ข้าพระองค์ตัดสินใจแล้วว่า จะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสียที ด้วยเหตุว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุณเพราะการ กระทำของมนุษย์ ดูเถิด เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ แล้วทำเป็นห้องๆ และยาชันทั้งข้างในข้างนอก
จงต่อนาวานั้นตามแบบนี้ คือยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก สูงสามสิบศอก จงทำช่องข้างบนนาวาให้สูงศอกหนึ่ง จงตั้งประตูนาวาที่ด้านข้าง และทำดาดฟ้าชั้นล่าง ชั้นที่สองและที่สาม เพราะดูเถิด เราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดิน จะทำลายมนุษย์และสัตว์ที่มีลมปราณทั้งปวงใต้ฟ้า ทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้น แต่เราจะตั้งพันธสัญญาไว้กับเจ้า ให้เจ้าเข้าอยู่ในนาวา ทั้งบุตรภรรยาและบุตรสะใภ้ จงนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิด อย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวา เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับเจ้า นกตามชนิดของมัน สัตว์ตามชนิดของมัน สัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมันทุกๆชนิด อย่างละคู่ต้องไปกับเจ้า เพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้ เจ้าจงสะสมเสบียงอาหารไว้ทุกอย่าง เป็นอาหารของเจ้าบ้างของสัตว์เหล่านั้นบ้าง”
พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทำอย่างไร โนอาห์ก็ทำอย่างนั้นทุกประการ”

คนเนฟิลอยู่ไหนหลังจากน้ำท่วม ปฐมกาล 6:4 บอกเรา ว่า "คนเนฟิลอยู่บนแผ่นดินโลกในสมัยนั้น - และภายหลังจากนั้น " ดูเหมือนว่าปีศาจกระทำบาปซ้ำซาก บางครั้งหลังจากน้ำท่วมด้วย
อย่างไรก็ตาม อาจเป็นไปได้ไม่ว่าในระดับมากหรือน้อยที่ว่า มันเกิดก่อนที่เหตุการณ์น้ำท่วมโลก
เมื่อชาวอิสราเอล เข้าไปสอดแนมในแผ่นดิน คานาอัน พวกเขากลับไปรายงานต่อโมเสส
กันดารวิถี 13:33 “ที่นั่นเราเห็นคนเนฟิล (คนอานาคผู้มาจากคนเนฟิล) ในสายตาของเรา เราเหมือนเป็นตั๊กแตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกัน”
ตอนนี้ เนื้อหานี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงว่าคนเนฟิลได้อยู่ที่นั่นอย่างแท้จริง เพียงแต่ว่าพวกสอดแนมคิดว่าพวกเขาได้เห็นคนเนฟิล มันเป็นไปได้มาก ที่พวกสอดแนมได้เห็นคนร่างใหญ่มหึมาในแผ่นดินคานาอัน และหลงผิดไปเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นคนเนฟิล หรือ เป็นไปได้ว่า หลังจากน้ำท่วม อีกครั้งที่พวกปีศาจสมสู่กับมนุษย์ผู้หญิง ผลิตคนเนฟิลมากขึ้น ไม่ว่ากรณีใด " คนร่างยักษ์ "เหล่านี้ถูกทำลายโดยชาวอิสราเอล ในระหว่างที่พวกเขารุกเข้าไปยึดคะนาอันของพวกเขา ในประวัติศาสตร์ต่อมา โยชูวา 11:21-22 “คราวนั้นโยชูวาได้มาทำลายคนอานาคจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทั่วแดนเทือกเขายูดาห์ และจากทั่วแดนเทือกเขาอิสราเอล โยชูวาได้ทำลายคนเหล่านี้เสียสิ้นพร้อมทั้งเมืองด้วย”
ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของประชาชนอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา กัทและอัชโดดที่ยังมีเหลืออยู่บ้าง
เฉลยธรรมบัญญัติ 3:11 11 (ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกษัตริย์เมืองบาชานซึ่งเป็นพวกเรฟาอิม ดูเถิด เตียงนอนของท่านทำด้วยเหล็ก เตียงนอนนั้นไม่อยู่ที่เมืองรับบาห์แห่งคนอัมโมนดอกหรือ ยาวตั้งเก้าศอก กว้างสี่ศอกขนาดศอกคนเรา)
1 Samuel ซามูเอล 17:4 “มีผู้หนึ่งชื่อโกลิอัทเป็นยอดทหาร ได้ออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียเป็นชาวเมืองกัท สูงหกศอกคืบ”

อะไรป้องกันปีศาจจากการผลิตคนเนฟิลมากขึ้นในวันนี้ ดูเหมือนว่า พระเจ้าทรงระงับไม่ให้ พวกปีศาจไปผสมพันธุ์กับมนุษย์อีก โดยการจับวางพวกปีศาจทุกตัวที่กระทำการดังกล่าวให้ลงไปอยู่ในขุมนรก
Jude ยูดา 6 “และเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้ แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลาย ขังไว้ในที่มืด จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้น” เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ปีศาจทั้งหมดที่อยู่ใน "ที่คุมขัง" วันนี้ ดังนั้นมันต้องมีกลุ่มของปีศาจที่จงใจทำบาปอย่างสาหัสต่อไปหลังจากที่ได้ตกลงไปตอนแรกแล้ว สันนิษฐานว่า พวกปีศาจที่แต่งงานกับมนุษย์ผู้หญิง จะเป็นคนที่ "ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนนิรันดร์" นี้จะป้องกันไม่ให้มีปีศาจใด ๆ พยายามกระทำการดังกล่าวเพิ่มอีก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใคร / อะไรคือคนเนฟิล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries