settings icon
share icon
คำถาม

มันเป็นไปหรือที่ทูตสวรรค์มากขึ้นจะทำบาป ?

คำตอบ


1 ทิโมธี 5:21 “ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า พระเยซูคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้น ให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดย ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และไม่กระทำการใดๆด้วยใจลำเอียง

ไม่ว่าคุณจะมีมุมมองอะไรเรื่องการเลือกตั้ง พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเข้าร่วมในการเลือกสรรผู้ที่จะได้รับความรอด หรือ ในกรณีนี้ ซึ่งทูตสวรรค์จะไม่ทำบาป

ทางเลือกโดยอำนาจสูงสุดของพระเจ้าพบได้ตลอดพระคัมภีร์: พระองค์ทรงเลือกอับราฮัมให้เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย

ปฐมกาล 17:4-5 “นี่พันธสัญญาของเรากับเจ้า เจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย ชื่อของเจ้าจะมิใช่อับราม อีกต่อไป เจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัม เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย”

พระองค์ทรงเลือกอิสราเอลให้เป็นชนชาติพิเศษของพระองค์

ปฐมกาล 17:7 “เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าที่สืบมาตลอด ชั่วชาติพันธุ์ของ เขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมา”

พระองค์ทรงเลือกนางมารีย์ที่จะเป็นพระมารดาของพระเยซู

ลูกา 1:35-37 “ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้น จะได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า ดูซิ ถึงนางเอลีซาเบธญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วย บัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมัน ก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้”

พระองค์ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับองค์พระเยซูเป็นเวลาสามปีและเรียนรู้จากพระองค์

มาระโก 3:13-19 “แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาได้มาหาพระองค์ พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ และให้มีอำนาจขับผีออกได้ และซีโมนนั้นพระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่า เปโตร และยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นน้องของยากอบ ทั้งสองคนนี้พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง อันดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมน พรรคชาตินิยม และยูดาสอิสคาริโอท ที่ได้อายัดพระองค์ไว้นั้น พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเรือน”

พระองค์ทรงเลือกเปาโลที่จะนำพระกิตติคุณไปยังคนมากมาย ทั้งโดยตัวบุคคลและผ่านงานเขียนของท่าน

กิจการ 9:1-19 “ฝ่ายเซาโลยังขู่คำราม กล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิตประจำการ ขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิง จะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทันใดนั้น มีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบ เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม’ เซาโลจึงทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด” พระองค์ตรัสว่า ‘เราคือเยซู ซึ่งเจ้าข่มเหง แต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทำ ประการใดจะมีคนบอกให้รู้’คนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินพระสุรเสียงนั้น แต่ไม่เห็นใคร ฝ่ายเซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดิน เมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส ตาท่านก็มืดมัวไปถึงสามวัน และท่านมิได้กินหรือดื่มอะไรเลย ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนีย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้น โดยนิมิตว่า “อานาเนียเอ๋ย” อานาเนียจึงทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์อยู่ที่นี’ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่ในตึกของยูดาส เพราะดูเถิด เขากำลังอธิษฐานอยู่ และเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนีย เข้ามาวางมือบนเขา เพื่อเขาจะเห็นได้อีก’ แต่อานาเนียทูลตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า เขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ ในกรุงเยรูซาเล็มมาก และในที่นี่เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิต ให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์’ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านว่า “ จงไปเถิด เพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล เพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่า เขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใด เพราะนามของเรา’ แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโล กล่าวว่า “พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามา เพื่อท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์’ และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล แล้วก็เห็นได้อีก ท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมา พอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้น เซาโลพักอยู่กับพวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวัน”

ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงเลือกผู้คนที่จะมาเชื่อถือในพระคริสต์

วิวรณ์ 5:.9 “และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะ ทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า”

บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกจะมาอยู่กับพระองค์ และพระองค์จะไม่ทรงทิ้งขว้างเขา

มันดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงเลือกเกี่ยวกับทูตสวรรค์ด้วย ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องถูก "เลือกสรร" – หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเขา บางทีพระเจ้าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดมีทางเลือกครั้งหนึ่ง ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บรรดาผู้ที่กระทำบาปและติดตามลูซิเฟอร์ จะสูญหายไปและถูกสาปแช่ง บรรดาผู้ที่เลือกจงรักภักดีต่อพระเจ้า ชีวิตของเขารอดปลอดภัยในการตัดสินใจนั้น พระคัมภีร์ไม่ให้เหตุผลเราที่จะเชื่อว่า มันเป็นไปได้สำหรับทูตสวรรค์อีกมากมายที่ทำบาป มากกว่านั้นที่ให้เรามีเหตุผลที่เชื่อว่า ผู้ที่ทรงเลือกจะหลงไปและจะสูญหายไปตลอดกาล Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันเป็นไปหรือที่ทูตสวรรค์มากขึ้นจะทำบาป ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries