settings icon
share icon
คำถาม

พันธกิจการปลดปล่อยคืออะไรและมันตามหลักพระคัมภีร์หรือไม่?

คำตอบ


คำจำกัดความโดยทั่วไปซึ่งเป็นที่ตกลงกันสำหรับวลีที่ว่า "พันธกิจการปลดปล่อย" มักจะมุ่งเน้นไปที่การขับไล่ปีศาจหรือวิญญาณในความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปีศาจอย่างเจาะจง ยกตัวอย่างเช่นพันธกิจการปลดปล่อยอาจเป็นการพยายามช่วยบางคนเอาชนะความโกรธโดยขับไล่วิญญาณแห่งความโกรธออกมา พันธกิจการปลดปล่อยยังเน้นไปที่การทำลายป้อมปราการฝ่ายวิญญาณในชีวิตของคนคนหนึ่ง ค้นหาการรักษาจากข้างในและประกาศชัยชนะในพระคริสต์เหนือศัตรูทั้งหมด หลายคนอ้างถึงความผูกพันทางวิญญาณ คำสาปแช่งและ "สิทธิตามความชอบธรรม" ของปีศาจ ตามหลักการของพระคัมภีร์เป็นที่รู้กันว่าปีศาจหรือวิญญาณชั่วนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่ตกลงมาซึ่งกบฏในสวรรค์ร่วมกับซาตาน (วิวรณ์ 12:4, 9,อิสยาห์ 14:12-20; เอเสเคียล 28:1–19)

มีข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับซาตานและฝูงปีศาจของเขาอย่างแน่นอน มีการกล่าวถึงการปลดปล่อยเล็กน้อยจากพวกมันและไม่มีอะไรที่กล่าวเกี่ยวกับการปลดปล่อยว่าเป็น "พันธกิจ" ตำแหน่งของคริสตจักรค้นพบในเอเฟซัส 4:11 อันดับแรกคืออัครทูตและผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเป็นรากฐานของคริสตจักรโดยมีพระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:20) ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จากนั้นเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ ความสาปีศาจถในการขับไล่ปีศาจไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณหรือหน้าที่ของผู้รับใช้

พระกิตติคุณทั้งสี่และพระธรรมกิจการเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูและเหล่าสาวกได้ขับผีออก ส่วนการสอนของพันธสัญญาใหม่ (ชาวโรมันผ่านชาวยิว) อ้างถึงกิจกรรมของวิญญาณชั่วที่ไม่ได้อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการขับไล่พวกมันออกไปและผู้เชื่อไม่ได้เคี่ยวเข็ญให้ทำเช่นนั้น เราถูกสั่งให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อต่อต้านความชั่วฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6: 10–18) เราถูกสั่งให้ต่อต้านปีศาจ (ยากอบ 4: 7) และอย่าให้โอกาสแก่ปีศาจในชีวิตของเรา (เอเฟซัส 4:27) อย่างไรก็ตามเราไม่รู้วิธีการขับไล่มันหรือปีศาจออกจากผู้อื่นหรือว่าเราไม่ควรพิจารณาที่จะทำเช่นนั้น

มันน่าสนใจที่เราไม่มีบันทึกคำแนะนำของพระเยซูต่อสาวกของพระองค์เกี่ยวกับวิธีขับผีออกข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ในมัทธิว 12:43– 45 ที่มีการให้ข้อมูลเชิงลึกอยู่บ้างเมื่อสาวกค้นพบว่าปีศาจอยู่ภายใต้บังคับพวกเขาในนามและสิทธิอำนาจของพระเยซู พวกเขามีความชื่นชมยินดี

(ลูกา 10:17; กิจการ 5:16; 8:7; 16:18; 19:12) แต่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า "แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์" (ลูกา 10:20)

แทนที่จะได้รับ "พันธกิจการปลดปล่อย" อย่างเจาะจง เรามีสิทธิอำนาจในพระนามอันทรงพลังของพระเยซู วันหนึ่งยอห์นจึงทูลพระองค์ว่า "พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์ และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขา เพราะเขามิได้ตามเรามา" พระเยซูจึงตรัสว่า "อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหกิจในนามของเรา แล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา เพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เรา ผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้ว" (มาระโก 9:38–40) เห็นได้ชัดเจนว่าอำนาจเหนือปีศาจคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ ไม่ว่าผู้ขับไล่ปีศาจจะมีสิ่งพิเศษในพันธกิจการปลดปล่อยหรือไม่

ความสำคัญในเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นถูกเน้นไว้เช่นใน 1 ยอห์น 4:4 คือ "ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก" ชัยชนะเป็นของเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ภายในเรา ผู้เชื่อสามารถเอาชนะการต่อสู้กับอดีต นิสัยและสิ่งเสพติด เพราะ "ทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลก" (1 ยอห์น 5:4) เราต้องการคำอธิษฐาน คำแนะนำในทางของพระเจ้าและการสนับสนุนที่ดีจากคริสตจักร แต่ไม่จำเป็นต้องมี "ผู้รับใช้แห่งการปลดปล่อย"

เราถูกบอกว่า "ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือปีศาจวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ…พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์ หลังจากที่คุณได้ทนทุกข์ยากลำบากชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง และมีกำลังขึ้น" (1 เปโตร 5:8–10)

กุญแจสู่ชัยชนะในชีวิตคริสเตียนคือการเต็มล้น (ควบคุมและเสริมกำลัง) ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแต่ละช่วงเวลา (เอเฟซัส 5:18) พระบิดาทรงรู้ว่าใครเป็นของพระองค์คือ "เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า" (โรม 8:14) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงสถิตอยู่กับใครก็ตามที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3–8; 2 ทิโมธี 2:19; กิจการ 1:8; 1โครินธ์ 3:16) ดังนั้นขั้นตอนแรกของชัยชนะฝ่ายวิญญาณคือการวางความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ จากนั้นให้ชื่นชมยินดีที่พระเยซูทรงสถิตในคุณและคุณมีอำนาจและชัยชนะของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พันธกิจการปลดปล่อยคืออะไรและมันตามหลักพระคัมภีร์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries