settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกดขี่ของมาร ?

คำตอบ


มีหลักฐานในพระคัมภีร์แน่ชัดว่าคริสเตียนไม่สามารถถูกมารเข้าสิง คำถามก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับว่า อิทธิพลใด/อำนาจใด / ที่มารสามารถอยู่เหนือคริสเตียน ครูผู้สอนพระคัมภีร์หลายคนอธิบายว่า อิทธิพลของมารต่อคริสเตียนเป็น "การกดขี่ของมาร" เพื่อแยกแยะมันจากการเข้าสิงสถิต

พระคัมภีร์กล่าวว่า มารพยายามที่จะกัดกินผู้เชื่อ และซาตานกับสมุนของมัน "วางกลอุบาย" ต่อต้านพวกคริสเตียน

1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

เอเฟซัส 6:11 “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้”

เมื่อซาตานพยายามจัดการกับพระเยซู อำนาจของมารทดลองใจเราให้ทำบาปและต่อต้านความมุ่งมั่นของเราที่จะเชื่อฟังพระเจ้า

ลูกา 4:2 “ถึงสี่สิบวัน ในถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกมารทดลอง ในวันเหล่านั้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิ้นสี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร”

คริสเตียนควรยอมให้มารประสบความสำเร็จในการโจมตีเหล่านี้หรือ ผลของการกดขี่ การกดขี่ของมารคือเมื่อมารมีชัยชนะต่อคริสเตียนชั่วขณะ ล่อใจคริสเตียนให้ทำบาปได้สำเร็จ และขัดขวางความสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการเป็นพยานที่เข้มแข็ง หากคริสเตียนยินยอมให้มารกดขี่ในชีวิตของเขาหรือเธอ การกดขี่สามารถเพิ่มไปถึงจุดที่มารมีอิทธิพลมากเหนือความคิด พฤติกรรมและจิตวิญญาณของคริสเตียน พวกคริสเตียนผู้ที่ยอมทำบาปอย่างต่อเนื่องไป เปิดตัวเองสำหรับการกดขี่มากขึ้นและมากขึ้น การสารภาพและการกลับใจจากความบาปเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่จะฟื้นคืนการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ผู้ทรงสามารถทำลายอิทธิพลของมาร อัครทูตยอห์นหนุนใจเราให้มีกำลังใจเข้มแข็งในเรื่องนี้:

1ยอห์น 5:18 “เราทั้งหลายรู้ว่า คนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาป แต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขา และมารร้ายไม่แตะต้องเขา”

สำหรับคริสเตียน เรามีอยู่พร้อมเสมอทั้งพลังแห่งชัยชนะเหนือมารและเสรีภาพจากการถูกกดขี่

1 ยอห์น 4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตภายในเรา พร้อมอยู่เสมอที่จะเอาชนะการกดขี่ของมาร

โรม 8:9 “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนัง แต่อยู่ใต้พระวิญญาณ ผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์”

ไม่ใช่มารหรือแม้แต่ซาตานเอง ที่สามารถขวางกั้นคริสเตียนมิให้ยอมมอบถวายแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ และดังนั้นเราจึงเอาชนะการกดขี่ของมารได้ทุกอย่างเปโตรหนุนใจให้บรรดาผู้เชื่อต่อสูกับมาร

1 เปโตร 5:9 “จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เพราะว่า พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน”

หนักแน่นมั่นคงหรือยึดมั่นในความเชื่อ หมายถึงการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะต่อสู้กับอิทธิพลของการกดขี่โดยมารได้สำเร็จ ความเชื่อถูกสร้างขึ้นผ่านทางความมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณที่จะรับอาหารคือพระคำของพระเจ้า อธิษฐานสม่ำเสมอ และสามัคคีธรรมในทางของพระเจ้า การเสริมสร้างความเชื่อของเราด้วยวิธีการเหล่านี้ทำให้เราสามารถสวมโล่แห่งความเชื่อโดยโล่นั้นเองเราสามารถ "ดับลูกศรเพลิงของพญามารได้"

เอเฟซัส 6:16 “และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกดขี่ของมาร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries