පාපය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


පව්කාරයාගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

පාපයේ නිර්වචනය කුමක්ද?

යමක් පාපය යැයි මම දැන ගන්නේ කෙසේද?

මරණිය පාප හත නම් කුමක්ද?

සෑම පාපයක්ම දෙවියන් වහන්සේට එක සමානද?

කෑදරකම පාපයක්ද? පමණට වඩා ආහාර ගැනීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

අප සියල්ලන්ම ආදම් සහ ඒවගෙන් පාපය උරුම කර ගත්තෙමුද?

මූල පාපය නම් කුමක්ද?

දෙමව්පියන්ගේ පාපය හේතුකොටගෙන දරුවන්ට දඬුවම් කරනු ලැබේද?

මරණය දක්වා යන්නාවූ පාපය යනු කුමක්ද?

කමා කල නොහැකි / සමාව දිය නොහැකි පාපය නම් කුමක්ද?

අසභ්‍ය ප්‍රබන්ධ පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද? අසභ්‍ය ප්‍රබන්ධ බැලීම පාපයක්ද?

දුම්පානය පිළිබඳව කිතුනු දැක්ම කුමක්ද? දුම්පානය පාපයක්ද?

සූදුව ගැන බයිබලය කියන්නේ කුමක්ද? සූදුව පාපයක්ද?

මද්‍යසාරය / මුද්‍රිකපානය (වයින්) පාවිච්චි කිරීම ගැන බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

පච්ච කොටා ගැනීම සහ ශරීරයේ සායම් ලකුණු කොටා ගැනීම ගැන ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසන්නේද?

සමලිංගිකතාව සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ බයිබලය කුමක් පවසයිද? සමලිංගික සේවනයේ යෙදීම පාපයක්ද?

ස්වයං මෛථුනය - ශුද්ධ බයිබලයට අනුව පාපයක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට පාපය පිළිබඳ ප්‍රශ්න