سوالاتی دربارة بهشت و جهنم


آیا چیزی به عنوان "زندگی پس از مرگ" وجود دارد؟

بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آسمان و زمین جدید چیست؟

آیا ما قادر خواهیم بود که در بهشت دوستان و بستگان خود را ببینیم و بشناسیم؟

آیا کسانیکه در بهشت هستند می توانند ما را بر روی زمین نگاه کنند؟

تخت قضاوت مسیح چیست؟

تخت سفید بزرگ قضاوت چیست؟

آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟

بهشت یا آسمان چه شکلی است؟

آیا آسمان یا بهشت واقعی است؟

آیا ابدیت در جهنم، مجازات منصفانه ای برای گناه است؟

آیا سطوح مختلفی از بهشت (آسمان) وجود دارد؟ آیا سه بهشت (آسمان) وجود دارد؟

آیا درجات مختلف مجازات در جهنم وجود دارد؟

کتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة بهشت و جهنم