settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟

جواب


منظور از «خواب روح» این عقیده است که روح شخص پس از مرگ تا زمان رستاخیز و داوری نهایی «می خوابد». ایده ی "خواب روح" کتاب مقدسی نیست. وقتی که کتاب مقدس در رابطه با مرگ، به "خوابیدن" اشاره می کند (لوقا فصل 8 آیه 52؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه 6)، منظورش به معنی واقعی کلمه، خوابیدن نیست. خوابیدن صرفاً شیوه ای برای توصیف مرگ است، زیرا که جسم مرده به نظر خوابیده می آید. ما در لحظه ای که می میریم، با داوری خدا مواجه می شویم (عبرانیان فصل 9 آیه 27). برای ایمانداران، حضور نداشتن در جسم، به منزله حضور داشتن با خداوند است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6-8؛ فیلیپیان فصل 1 آیه 23). برای بی ایمانان، مرگ به معنای مجازات ابدی در جهنم است (لوقا فصل 16 آیه های 22-23).

البته تا زمان رستاخیر نهایی، یک بهشت موقتی به نام فردوس وجود دارد (لوقا فصل 23 آیه 43؛ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 4) و یک جهنم موقتی به نام دنیای مردگان (مکاشفه فصل 1 آیه 18؛ فصل 20 آیه های 13 تا 14). همانطور که در لوقا فصل 16 آیه های 19-31 کاملاً مشهود است، نه در فردوس و نه در دنیای مردگان، مردم خفته نیستند. البته می توان گفت در عین حال که روح در فردوس یا دنیای مردگان است، جسم «خفته» است. در زمان رستاخیز، این بدن «بیدار» می شود و به بدن جاودانی تبدیل می شود و این بدن تا ابد، خواه در جهنم خواه در بهشت، برای آن شخص خواهد بود. کسانی که در فردوس بودند به آسمان و زمین جدید فرستاده خواهند شد (مکاشفه فصل 21 آیه 1). کسانیکه در دنیای مردگان بودند به دریاچه آتش افکنده خواهند شد (مکاشفه فصل 20 آیه های 11-15). و این دو، مقصد نهایی و ابدی برای تمام مردم است. هر دو مقصد بر این پایه و اساس است که آیا به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده ایمان آورده اند یا نه.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries