کتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟سوال: کتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟

جواب:
منظور از "خواب روح" این عقیده است که روح شخص پس از مرگ تا زمان رستاخیز و داوری نهایی "می خوابد." ایده ی "خواب روح" کتاب مقدسی نیست. وقتی که کتاب مقدس در رابطه با مرگ، به "خوابیدن" اشاره می کند (لوقا 52:8؛ اول قرنتیان 6:15)، منظورش به طور تحت اللفظی، خوابیدن نیست.خوابیدن صرفاً شیوه ای است برای توصیف مرگ، زیرا که جسم مرده به نظر خوابیده است. ما در لحظه ای که می میریم، با داوری خدا مواجه می شویم (عبرانیان 27:9). برای ایمانداران، حضور نداشتن در جسم، به منزله حضور داشتن با خداوند است (دوم قرنتیان 6:5-8؛ فیلیپیان 23:1). برای بی ایمانان، مرگ به معنای مجازات ابدی در جهنم است (لوقا 22:16-23).

البته تا زمان رستاخیر نهایی، یک بهشت موقتی به نام فردوس وجود دارد (لوقا 43:23؛ دوم قرنتیان 4:12) و یک جهنم موقتی به نام جهان مردگان (مکاشفه 18:1؛ 13:20-14). همانطور که در لوقا 19:16-31 کاملاً مشهود است، نه در فردوس و نه در جهان مردگان، مردم خفته نیستند. البته می توان گفت در عین حال که روح در فردوس یا جهان مردگان است، جسم "خفته" است. در زمان رستاخیز، این بدن "بیدار" می شود و به بدن جاودانی دگرگون می شود و این بدن را شخص تا ابد، خواه در جهنم یا خواه بهشت، در اختیار خواهد داشت. کسانی که در فردوس بودند به آسمان و زمین جدید فرستاده خواهند شد (مکاشفه 1:21). آنانیکه در جهان مردگان بودند به دریاچه آتش افکنده خواهند شد (مکاشفه 11:20-15). و این دو، مقصد نهایی و ابدی برای تمام مردم است که تماماً بر این مبناست که آیا شخص به عیسی مسیح برای نجات توکل کرده است یا خیر.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس درباره خواب روح چه می گوید؟