settings icon
share icon
سوال

تخت قضاوت مسیح چیست؟

جواب


رومیان فصل 14 آیه های 10-12 می گوید «تمامی مردم در محضر خداوند زانو زده و هریک پاسخگوی اعمال خود می باشد». دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می گوید، «زيرا همۀ ما در مقابل تخت داوری مسيح خواهيم ايستاد و هر يک از ما نتيجۀ اعمالی را كه در اين زندگی انجام داده است، خواهد ديد، چه نيک، چه بد». در مضمون واضح است که هر دو قسمت کلام خطاب به مسیحیان است، نه بی ایمانان. بنابراین تخت قضاوت مسیح، حساب پس دادن ایمانداران درباره زندگی شان به عیسی مسیح می باشد.

تخت قضاوت مسیح تعیین کننده نجات نیست؛ نجات با قربانی شدن مسیح بجای ما (اول یوحنا فصل 2 آیه 2) و با ایمان ما به او (یوحنا فصل 3 آیه 16) صورت گرفته است. همه گناهان ما بخشیده شده اند، و ما هرگز بخاطر آنها محکوم نخواهیم بود(رومیان فصل 8 آیه 1). ما نباید به تخت قضاوت مسیح به این عنوان نگاه کنیم که خدا گناهان ما را داوری می کند، بلکه باید اینطور نگاه کنیم که خدا به ما برای زندگیمان پاداش می دهد. بله، چنانکه کتاب مقدس می گوید، ما باید حساب خود را پس بدهیم. قسمتی از این حساب، جوابی است که باید برای گناهانمان بدهیم. اما بهر حال، این تمرکز اساس تخت قضاوت مسیح نیست.

در حضور تخت قضاوت مسیح، ایمانداران بر اساس اینکه چقدر با وفاداری مسیح را خدمت کردند، قضاوت می شوند (اول قرنتیان فصل 9 آیه های 4-27؛ دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 5). بعضی از چیزهایی که ما بر اساس آنها داوری می شویم این است که چقدر فرمان ماموریت بزرگ را اجرا کردیم (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20)، چقدر بر گناه پیروز شدیم (رومیان فصل 6 آیه های 1-4)، و چقدر توانستیم زبان خود را کنترل کنیم (یعقوب فصل 3 آیه های 1-9). کتاب مقدس از ایماندارانی صحبت می کند که بر حسب خدمت وفادارانه به مسیح تاج (پاداش) برای موارد مختلف دریافت می کنند (اول قرنتیان فصل 9 آیه های 4-27؛ دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 5). تاج های مختلف در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 5، فصل 4 آیه 8؛ یعقوب فصل 1 آیه 12؛ اول پطرس فصل 5 آیه 4، و مکاشفه فصل 2 آیه 10 توضیح داده شده اند. یعقوب فصل 1 آیه 12 جمع بندی خوبی از این مطلب است که ما باید چطور درباره تخت قضاوت مسیح فکر کنیم: «خوشابه حال كسی كه آزمايشهای سخت زندگی را متحمل می‌شود، زيرا وقتی از اين آزمايشها سربلند بيرون آمد، خداوند تاج حيات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی كه به تمام دوستداران خود وعده داده است».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تخت قضاوت مسیح چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries