settings icon
share icon
سوال

ایمانداران عهد قدیم پس از مرگ به کجا رفتند؟

جواب


عهد قدیم درباره زندگی پس از مرگ صحبت می کند و می گوید که همه مردم پس از مرگ به جایی به نام شئول می روند. انسان های بدکار (مزامیر فصل 9 آیه 17 ، مزامیر فصل 31 آیه 17، مزامیر فصل 49 آیه 14، اشعیا فصل 5 آیه 14) و پرهیزکاران (پیدایش فصل 37 آیه 35، ایوب فصل 14 آیه 13، مزامیر فصل 6 آیه 5، مزامیر فصل 16 آیه 10، مزامیر فصل 88 آیه 3، اشعیا فصل 38 آیه 10) پس از مرگ در آنجا خواهند بود.

واژه معادل شئول در عهد جدید «هادس» است. لوقا فصل 16 آیه های 19 تا 31، هادس را (قبل از رستاخیز مسیح) به دو دنیا تقسیم می کند: جای راحت که ایلعازر در آن بود و جای مکافات که مرد ثروتمند در آنجا بود. جهنم در آیه 23 ترجمه جهانا (مکان مجازات ابدی) نیست بلکه منظور هادس (دنیای مردگان) است. جایی که ایلعازر در آن بود بهشت نام داشت (لوقا فصل 23 آیه 43). بین این دو منطقه شکاف (دره) عمیقی وجود دارد (لوقا فصل 16 آیه 26).

کتاب مقدس می گوید عیسی مسیح پس از مرگ به هادس (دنیای مردگان) رفت (اعمال رسولان فصل 2 آیه 27 و 31، افسسیان فصل 4 آیه 9). به نظر می رسد که با رستاخیز مسیح از دنیای مردگان، ایمانداران ساکن در هادس ( ساکنان بهشت) به مکان دیگری منتقل شدند. در حال حاضر، بهشت دیگر در دنیای زیرین قرار ندارد و در آسمان است (دوم قرنتیان فصل 12 آیه های 2 تا 4).

از رستاخیز عیسی مسیح به بعد، وقتی ایماندران می میرند نزد خدا می روند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6 تا 9). غیرایمانداران پس از مرگ به غیرایمانداران عهد قدیم در هادس می پیوندند. در روز داوری نهایی، ساکنان هادس در مقابل تخت بزرگ سفید داوری قرار خواهند گرفت تا بعد از قضاوت به دریاچه آتش فرستاده شوند (مکاشفه فصل 20 آیه های 13 تا 15).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ایمانداران عهد قدیم پس از مرگ به کجا رفتند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries