بهشت یا آسمان چه شکلی است؟


سوال: بهشت یا آسمان چه شکلی است؟

جواب:
بهشت یا آسمان مکانی است واقعی که در کتاب مقدس توصیف شده است. واژه «آسمان» تنها در عهد جدید، 276 بار آمده است. کتاب مقدس به سه آسمان اشاره می کند. پولس رسول «به آسمان سوم ربوده شد،» اما قدغن شد از اینکه آنچه آنجا تجربه کرد را آشکار کند (دوم قرنتیان 1:12-9).

اگر آسمان سوم وجود دارد، پس باید دو آسمان دیگر نیز وجود داشته باشد. اولین آسمان مکرراً در عهد قدیم به «آسمان» بالای سرمان یا «فلک» اشاره شده است. این آسمانی است که شامل ابرها، و ناحیه ای است که پرندگان در آن پرواز می کنند. آسمان دوم، فضای خارج از جو یا بین ستاره ای است، که منزلگاه ستارگان، سیاره ها، و دیگر اجرام آسمانی است (پیدایش 14:1-18).

آسمان سوم منزلگاه خدا است که مکان آن آشکار نشده است،.عیسی وعده داد که مکانی را در آسمان برای مسیحیان حقیقی آماده می کند (یوحنا 2:14). آسمان همچنین مقصد مقدسین عهد عتیق است که به وعده خدا درباره نجات دهنده اعتماد داشتند (افسسیان 8:4). هرکه به مسیح ایمان آورد، هلاک نخواهد شد بلکه حیات جاویدان خواهد داشت (یوحنا 16:3)

یوحنای رسول، این موهبت نصیبش شد که شهر سماوی را ببیند و از آن خبر دهد (مکاشفه 10:21-27). یوحنا گواهی داد که آسمان (زمین جدید)، "جلال خدا" (مکاشفه 11:21)، یعنی حضور خدا را داراست. از آنجاییکه در آسمان شب وجود نخواهد داشت و خود خداوند نور آن خواهد بود، دیگر نیازی به ماه و خورشید نیست (مکاشفه 5:22).

شهر آکنده از درخشش سنگهای گرانبها و یشم شفاف و بلورین است. آسمان دوازده دروازه دارد (مکاشفه 12:21) و دارای دوازده پی است (مکاشفه 14:21). فردوسِ باغ عدن به حالت اولیه خود باز می گردد: رود آب حیات آزادانه جاری می شود و بار دیگر درخت حیات در دسترس قرار خواهد گرفت و هر ماهه میوه به بار می دهد با برگهایی که "امتها را شفا می دهد" (مکاشفه 1:22-2). هر چقدر هم که یوحنا به صورت شیوا آسمان را توصیف کرده باشد، اما به خاطر محدود بودن انسان، واقعیت آسمان ماورای درک او است (اول قرنتیان 9:2)

آسمان مکانی است که دیگر اشکی وجود ندارد، نه دردی، و نه غمی (مکاشفه 4:21). دیگر جدایی نخواهد بود، زیرا مرگ مغلوب خواهد شد (مکاشفه 6:20). بهترین چیز درباره آسمان، حضور خداوند و منجی مان است (اول یوحنا 2:3). ما رو در رو بره ی خدا را خواهیم دید، همان که ما را محبت نمود و خودش را قربانی کرد تا بتوانیم از حضور او در آسمان تا به ابد لذت ببریم.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
بهشت یا آسمان چه شکلی است؟