settings icon
share icon
سوال

رستاخیز(قیامت) چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟

جواب


کتاب مقدس به وضوح می گوید که رستاخیز وجود دارد و زندگی فقط همین چیزی نیست که الان می بینیم. درست است که مرگ پایان زندگی جسمانی انسان است، اما پایان وجود انسان نیست. بسیاری از مردم فکر می کنند که فقط یک رستاخیز در آخرزمان وجود دارد، اما این تصور اشتباه است. کتاب مقدس می گوید که چندین رستاخیز وجود دارد، بعضی از آنها به زندگی ابدی در بهشت و برخی دیگر به مجازات ابدی منتهی می شوند (دانیال فصل 12 آیه 2، یوحنا فصل 5 آیه های 28 تا 29).

زنده شدن عیسی مسیح، اولین و بزرگ ترین رستاخیز بود. این حقیقت در همه انجیل ها ثبت شده است (متی فصل 28، مرقس فصل 16، لوقا فصل 24، یوحنا فصل 20)، چندین بار در اعمال رسولان عنوان شده است (اعمال رسولان فصل 1 آیه 22، فصل 2 آیه 31، فصل 4 آیه 2 و 33، فصل 26 آیه 23)، و بارها در نامه های نوشته شده به کلیساها گفته شده است (رومیان فصل 1 آیه 4، فیلیپیان فصل 3 آیه 10، اول پطرس فصل 1 آیه 3). مهمترین مطلب درباره رستاخیز عیسی مسیح در اول قرنتیان فصل 15 آیه های 12 تا 34 است که در آن بیش از 500 تن شاهد یکی از ظهورهای او پس از رستاخیزش بوده اند. رستاخیز مسیح یکی از ضمانت هایی است که به هر یک از ایمانداران در مورد سرنوشت آنها داده شده است. رستاخیز عیسی مسیح تضمینی است برای همه ایمانداران تا مطمئن باشند پس از مرگ دوباره زنده خواهند شد و در مقابل عیسی مسیح برای داوری قرارخواهند گرفت (اعمال رسولان فصل 17 آیه های 30 تا 31). از «رستاخیز برای زندگی ابدی» به عنوان اولین رستاخیز یاد شده است (مکاشفه فصل 20 آیه های 5 تا 6) ، از «رستاخیز برای داوری و مجازات» به عنوان دومین رستاخیز نام برده شده است (مکاشفه فصل 20 آیه 6، و آیه های 13 تا 15).

اولین رستاخیز بزرگ کلیسا در زمان رویداد «ربوده شدن کلیسا» اتفاق خواهد افتاد. همه کسانی که در دوره کلیسایی بشر، مسیحی شده اند و قبل از بازگشت عیسی مسیح مرده اند، در رویداد «ربوده شدن» دوباره زنده می شوند. دوره کلیسایی انسان از روز پنطیکاست آغاز شد و تا زمانی ادامه خواهد داشت که عیسی مسیح بازگردد و ایمانداران را با خود به آسمان ببرد (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 3، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 17). پولس می گوید که در آن زمان، مسیحیان مرده با بدن های نو، زنده خواهند شد و بدن مسیحیان زنده هم با بدن ها نو، تعویض می شود (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 50 تا 58). بنابراین مسیحیان مرده و زنده با بدن های رستاخیز شده و نو، عیسی مسیح را در آسمان ملاقات می کنند و برای همیشه با او خواهند بود.

رستاخیز بعدی زمانی رخ خواهد داد که عیسی مسیح بعد از دوران «عذاب سخت» به زمین باز می گردد (بازگشت دوباره مسیح). بعد از رویداد ربوده شدن کلیسا، دوران عذاب سخت (برآشفتگی بزرگ) رویداد بعدی در تاریخ کلیسایی بشر است. داوری و قضاوت بزرگ دنیا در این زمان اتفاق می افتد که جزئیات آن در مکاشفه فصل های 6 تا 18 دقیقا آمده است. اگرچه همه ایمانداران به مسیح از روی زمین ربوده و به آسمان برده خواهند شد، اما میلیون ها انسان بر روی زمین باقی خواهند ماند و در این دوره سر عقل می آیند و به عیسی مسیح ایمان می آورند. متاسفانه ایماندار شدن اکثر آنها به قیمت جانشان تمام خواهد شد (مکاشفه فصل 6 آیه های 9 تا 11، فصل 7 آیه های 9 تا 17، فصل 13 آیه 7، فصل 13 آیه های 15 تا 17، فصل 17 آیه 6، فصل 19 آیه های 1 تا 2). این ایماندارانی که در دوران «عذاب سخت» جان خود را از دست دادند، در زمان بازگشت عیسی مسیح زنده می شوند و در دوره هزار ساله پادشاهی مسیح همراه با او فرمانروایی خواهند کرد (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 و 6). ایمانداران عهد قدیم مانند ایوب، نوح، ابراهیم، داوود و یحیی تعمید دهنده (که قبل از ظهور کلیسا به قتل رسید) هم در این دروه دوباره زنده می شوند. چندین متن در عهد قدیم نیز به رستاخیز اشاره کرده اند (ایوب فصل 19 آیه های 25 تا 27، اشعیا فصل 26 آیه 19، دانیال فصل 12 آیه های 1 تا 2، هوشع فصل 13 آیه 14). حزقیال فصل 37 آیه های 1 تا 14، جمع شدن دوباره یهودیان را به شکل بازگشت جسدهای مردگان به زندگی توصیف کرده است. با توجه با گویشی که در متن به کار رفته نمی توان گفت که اسرائیلی ها هم به طور فیزیکی دوباره زنده نخواهند شد. همه ایمانداران، چه ایمانداران به خدا در عهد قدیم و چه ایمانداران به عیسی مسیح در عهد جدید در اولین رستاخیز شرکت دارند و دوباره زنده می شوند (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 و 6).

ممکن است رستاخیز دیگری هم در پایان دوره پادشاهی مسیح وجود داشته باشد که به طور ضمنی به آن اشاره شده اما هرگز به وضوح در کتاب مقدس حرفی از آن زده نشده است. ممکن است بعضی از ایمانداران در دوران هزارساله بمیرند. خداوند از طریق اشعیا گفت، «نوزادان ديگر در سن كم نخواهند مرد و صد سالگان جوان محسوب خواهند شد. تنها كسانی پيش از وقت خواهند مرد كه گناه می‌كنند و زير لعنت هستند» (اشعیا فصل 65 آیه 20). از طرف دیگر، ممکن است که فقط انسان های نافرمان و سرکش در دوره هزار ساله پادشاهی بمیرند. در هر دو مورد، لازم است تغییراتی در بدن های فیزیکی ایمانداران در این دوره داده شود تا با شرایط زندگی ابدی سازگار شوند. هر یک از ایمانداران به یک بدن نو «رستاخیز یافته» نیاز دارند.

کتاب مقدس می گوید خداوند تمامی هستی را با آتش نابود می کند (دوم پطرس فصل 3 آیه های 7 تا 12). این کار برای پاک کردن هستی از شر پلیدی و فسادی که توسط گناه انسان بر روی زمین آمد لازم است. سپس خداوند آسمان و زمین جدید می آفریند (دوم پطرس فصل 3 آیه 13، مکاشفه فصل 21 آیه های 1 تا 4).اما چه اتفاقی برای ایماندارانی می افتد که از «دوران عذاب سخت» جان سالم به در بردند و با بدن های طبیعی خودشان وارد دوره پادشاهی هزارساله مسیح شدند؟ و چه اتفاقی برای کسانی خواهد افتاد که در دوره پادشاهی هزارساله به دنیا می آیند، ایماندار می شوند و با بدن های طبیعی خود به زندگی ادامه می دهند؟ پولس این مطلب را روشن کرده که گوشت و خون، یعنی چیزهایی که فناپذیر هستند نمی توانند وارد پادشاهی خداوند شوند. ساکنان پادشاهی ابدی خداوند فقط کسانی هستند که بدن های نو و جلال یافته دارند که خاصیت فناپذیری و پوسیدگی ندارند (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 35 تا 49). احتمالا به این ایمانداران بدون اینکه بمیرند بدن های نو داده خواهد شد. زمان دقیق این اتفاق مشخص نیست، اما از نظر الهیاتی، باید در یک مقطع زمانی بین مراحل تبدیل زمین و جهان قدیم به زمین و آسمان جدید باشد (دوم پطرس فصل 3 آیه 13، مکاشفه فصل 21 آیه های 1 تا 4).

رستاخیز نهایی، برای همه غیرایمانداران همه دوران ها خواهد بود. عیسی مسیح بعد از دوره هزارساله پادشاهی، آنها را زنده خواهد کرد (یوحنا فصل 5 آیه های 25 تا 29، مکاشفه فصل 20 آیه 5) ، این واقعه بعد از نابودی زمین و جهان فعلی اتفاق خواهد افتاد (دوم پطرس فصل 3 آیه های 7 تا 12، مکاشفه فصل 20 آیه 11). این رستاخیز توسط دانیال اینگونه توضیح داده می شود «تمام مردگان زنده خواهند شد بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی» (دانیال فصل 12 آیه 2). و عیسی مسیح از آن به عنوان «رستاخیز برای قضاوت» نام می برد (یوحنا فصل 5 آیه های 28 تا 29).

یوحنا وقایع آینده را در رویا دید. او تخت سفید بزرگ پادشاهی را دید (مکاشفه فصل 20 آیه 11). در آن روز همه چیز با آتش نابود خواهد شد (دوم پطرس فصل 3 آیه های 7 تا 12). همه مردگان بی ایمان در برابر تخت پادشاهی او خواهند ایستاد. یعنی اینکه آنها بعد از پادشاهی هزارساله، دوباره زنده می شوند (مکاشفه فصل 20 آیه 5). به آنها بدن هایی داده خواهد شد که درد را احساس می کنند ولی هرگز از بین نمی روند (مرقس فصل 9 آیه های 43 تا 48). آنها داوری می شوند و متناسب با اعمالشان مجازات خواهند شد. اما کتاب دیگری به نام کتاب حیات «بره» باز می شود (مکاشفه فصل 21 آیه 27). کسانی که نامشان در کتاب حیات بره نوشته نشده به دریاچه آتش افکنده خواهند شد که برابر با مرگ دوم است (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). هیچ نشانه ای در کتاب مقدس مبنی بر حضور کسانی که نامشان در «کتاب حیات بره» نوشته شده است در این دادگاه داوری وجود ندارد. کسانی که نامشان در کتاب حیات بره وجود دارد برکت داده خواهند شد، برای اینکه در رستاخیز نخستین بخشیده شده و برای «حیات» دوباره زنده شده اند (مکاشفه فصل 20 آیه 6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رستاخیز(قیامت) چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries