ه نسخۀ دری خوش آمدید www.GotQuestions.org


سوالاتی کتاب مقدسی که جواب داده شده است


از شما معذرت می خواهیم اما در حال حاضر نمی توانیم سوالاتی را که به زبان دری برای ما فرستاده می شود قبول نماییم. اگر می توانید به انگلیسی بنویسید و بخوانید، می توانید سوالات خود را به این آدرس برای ما بفرستید: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

لیست زیر صفحاتی هستند که به زبان دری در دسترس شما قرار دارد:
سوالات بسیار مهم

به دست آوردن زندگی ابدی؟

خشیده شدن؟

نقشۀ نجات / راه نجات چیست؟

قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان چه معنایی دارد؟

مسیحی چیست؟

من تازه به مسیح ایمان آورده ام... حالا چه باید بکنم؟­

سوالات بسیار مهم

آیا خدا وجود دارد؟

عیسی مسیح کیست؟

آیا عیسی مسیح خداست؟

سوالاتی کتاب مقدسی که جواب داده شده است