نقشۀ نجات / راه نجات چیست؟


سوال:‌ نقشۀ نجات / راه نجات چیست؟

جواب:
آیا گرسنه هستید؟ منظور گرسنگی جسمانی نیست، آیا در زندگی گرسنۀ چیز بیشتری هستید؟ آیا چیزی در عمق درون شماست که به نظر می رسد هرگز سیر نشده است؟ اگر این طور است، عیسی راه حل آن است! عیسی گفت، "من نان زندگی هستم. هر کس نزد من بیاید هرگز گرسنه نمی شود و کسی که به من ایمان آورد هرگز تشنه نمی گردد" (یوحنا 35:6).

آیا سرگردان هستید؟ آیا فکر می کنید هرگز راه یا مقصدی در زندگی پیدا نکرده اید؟ آیا به نظر می رسد کسی چراغ ها را خاموش کرده است و شما کلید برق را پیدا کرده نمی توانید؟ اگر این طور است، عیسی راه حل آن است! عیسی ادعا کرد، "من نور دنیا هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت" (یوحنا 12:8).

آیا تا حالا فکر کرده اید که محبوس زندگی هستید؟ آیا درهای زیادی را امتحان کرده اید فقط برای اینکه بدانید پشت آن خالی و بی معناست؟ آیا در جستجوی یک در برای وارد شدن به زندگی کامل هستید؟ اگر این طور است، عیسی راه حل آن است! عیسی اعلام کرد، "من در هستم. هر که به وسیلۀ من وارد شود نجات می یابد و به داخل و خارج می رود و علوفه پیدا می کند" (یوحنا 9:10).

آیا مردم همیشه شما را ناامید می سازند؟ آیا رابطه های شما سست و خالی شده است؟ آیا به نظرتان می رسد که هر کس می خواهد از شما استفاده جویی نماید؟ اگر این طور است، عیسی راه حل آن است! عیسی گفت، "من چوپان نیکو هستم، من گوسفندان خود را می شناسم و آن ها مرا می شناسند" (یوحنا 14:10).

آیا نمی دانید بعد از این زندگی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا از زندگی کردن فقط به خاطر چیزهایی که پوسیده و زنگ زده هستند، خسته شده اید؟ آیا بعضی وقت ها به اینکه آیا واقعن زندگی معنای دارد، شک کرده اید؟ آیا می خواهید بعد از اینکه مردید، زندگی کنید؟ اگر این طور است، عیسی راه حل آن است! عیسی اعلام کرد، "من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد، زندگی خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد" (یوحنا 25:11-26).

راه حل چیست؟ حقیقت چیست؟ زندگی چیست؟ عیسی جواب می دهد، "من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی آید" (یوحنا 6:14).

گرسنگی که شما آن را احساس می کنید یک گرسنگی روحانی است، و فقط می تواند به وسیلۀ عیسای مسیح برطرف گردد. عیسی تنها کسی است که می تواند تاریکی را بردارد. عیسی دری است به یک زندگی رضایت مندانه. عیسی همان دوست و چوپانی است که به دنبال آن می گردید. عیسی زندگی است – در این دنیا و دنیای بعدی. عیسی تنها راه نجات است!

دلیل اینکه احساس گرسنگی می کنید، دلیل اینکه به نظر می رسد در تاریکی گم شده اید، دلیل اینکه نمی توانید در زندگی معنایی پیدا کنید این است که از خدا جدا شده اید. کتاب مقدس به ما می گوید که همۀ ما گناه کرده ایم و در نتیجه از خدا جدا گشته ایم. (جامعه 20:7؛ رومیان 23:3). پوچی و خالی بودنی که در قلب خود احساس می کنید به دلیل نبود خدا در زندگی شماست. ما خلق شدیم تا با خدا رابطه داشته باشیم. به خاطر گناهانمان، از آن رابطه جدا شده ایم. حتا بدتر از آن، گناهان ما باعث می شود برای ابد از خدا جدا باشیم، چه در این زندگی و چه در زندگی بعدی (رومیان 23:6؛ یوحنا 36:3).

این مشکل چگونه می تواند حل گردد؟ عیسی تنها راه حل است! عیسی گناهان ما را بر خودش برداشت (دوم قرنتیان 21:5). عیسی به جای ما مُرد (رومیان 8:5) و مجازاتی که ما مستحق آن بودیم را بر خود گرفت. سه روز بعد، عیسی از مردگان برخاست و پیروزی خود بر مرگ و گناه را ثابت کرد (رومیان 4:6-5). چرا او این کار را کرد؟ عیسی خودش به این سوال جواب داده است: "محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند" (یوحنا 13:15). عیسی مُرد تا ما بتوانیم زندگی کنیم. اگر به او ایمان بیاوریم و به مرگ او به عنوان تاوان گناهانمان، اعتماد کنیم، همۀ گناهانمان بخشیده و پاک می گردد. آنگاه گرسنگی روحانی ما برطرف می گردد. چراغ روشن خواهد شد. ما به زندگی کامل دسترسی خواهیم داشت. ما بهترین دوست حقیقت و چوپان نیکوی خود را خواهیم شناخت. ما در خواهیم یافت که بعد از مرگ زندگی دیگری خواهیم داشت – یک زندگی قیام نموده برای ابد در بهشت با عیسای مسیح!

"زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود" (یوحنا 16:3).

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
نقشۀ نجات / راه نجات چیست؟