کتاب مقدس راجع به ده یک مسیحی چه می گوید؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به ده یک مسیحی چه می گوید؟

جواب:
بسیاری از مسیحیان با مسئلۀ ده یک کشمکش دارند. در بعضی کلیسا بر دادن ده یک بیش از اندازه تاکید می گردد. همزمان، بسیاری دیگر از مسیحیان پیروی از نصحیت و تشویق کتاب مقدس برای دادن هدایا به خداوند را رد می کنند. دادن ده یک یا هدایا باید با خوشی و برکت باشد. با تاسف، در بعضی کلیساهای امروزه، اینگونه نیست.

ده یک، یک مفهوم از عهد عتیق است. ده یک، یک الزام شریعت بود که بر طبق آن اسرائیلی ها موظف بودند 10 فیصد از محصولی که زراعت می کردند و حیواناتی را که پرورش می دادند به معبد بدهند (لاویان 30:27؛ اعداد 26:18؛ تثنیه 24:14؛ دوم تواریخ 5:31). در واقع شریعت عهد عتیق شامل چندین قِسِم ده یک می شد. یک ده یک برای لاویان، یکی برای استفاده در معبد و جشنها و یکی برای فقیران سرزمین – که جمله تقریباً 23.3 فیصد می شد. بعضی ها این کار را یک روش جمع آوری مالیات اما به نام سیستم قربانی، برای برآوردن احتیاجات کاهنان و لاویان می دانند.

عهد جدید در هیچ کجا امر یا حتی توصیه نکرده است که مسیحیان باید از یک سیستم مشخص ده یک پیروی کنند. عهد جدید در هیچ کجا فیصدی درآمدی یک شخص را که باید کنار گذاشته شود، معیّن نکرده است، و تنها می گوید هدایا باید "به نسبت درآمد" باشد (اول قرنتیان 2:16). بعضی ها در کلیسای مسیح، همان نمونۀ پرداخت 10 فیصد را از عهد عتیق برداشته و آن را به حیث یک "حداقل که برای هدیه دادن مسیحیان توصیه گردیده" به کار می برند.

عهد جدید راجع به مهم بودن و مفاد بخشش مالی صحبت می کند. باید به اندازه ای که می توانیم از نظر مالی کمک کنیم. بعضی اوقات این به معنای کمک کردن بیشتر از 10 فیصد است؛ و بعضی اوقات به معنای کمتر از 10 فیصد است. مسئله تماماً بستگی به توانایی یک مسیحی و احتیاجات بدن مسیح دارد. هر مسیحی باید با پشت کار دعا کرده و حکمت خدا در مسئلۀ ده یک یا اینکه چقدر باید بدهد، را طلب کند (یعقوب 5:1). بالاتر از همه، تمام ده یک ها و هدایای نقدی باید با انگیزۀ پاک و به نیت پرستش خدا و خدمت به بدن مسیح داده شود. "پس هر کس باید مطابق آن چه در دل خود تصمیم گرفته است، بدهد و نه از روی بی میلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با خوشی می بخشد" (دوم قرنتیان 7:9).

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به ده یک مسیحی چه می گوید؟