قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان چه معنایی دارد؟


سوال:‌ قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان چه معنایی دارد؟

جواب:
آیا عیسای مسیح را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود قبول کرده اید؟ برای فهمیدن درست این سوال، اول باید معنای "عیسای مسیح"، "شخصی" و "نجات دهنده" را بفهمید.

عیسای مسیح کیست؟ بسیاری از مردم عیسای مسیح را به عنوان یک انسان خوب، یک معلم بزرگ یا حتا یک پیامبر خدا می شناسند. این چیزها راجع به عیسای مسیح کاملن درست است، اما اینها به طور کامل تشریح نمی نمایند که عیسی مسیح در حقیقت چه کسی است. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی خدا در جسم است، خدا در شکل انسان (نگاه کنید به یوحنا 1:1، 14). خدا به زمین آمد تا ما را تعلیم دهد، ما را شفا دهد، ما را اصلاح کند، ما را ببخشد – و برای ما مُرد! عیسی مسیح خداست، خالق و خداوند با اقتدار. آیا این عیسی را قبول کرده اید؟

نجات دهنده چیست و چرا ما به یک نجات دهنده احتیاج داریم؟ کتاب مقدس به ما می گوید که همۀ ما گناه کرده ایم؛ همۀ ما کارهای شرارت آمیز انجام داده ایم (رومیان 10:3-18). به عنوان مجازات گناهانمان ما مستحق خشم و قضاوت خدا هستیم. تنها مجازات گناه کردن در مقابل خدای نامحدود و ابدی، یک مجازات نامحدود است (رومیان 23:6؛ مکاشفه 11:20-15). به همین دلیل است که ما به یک نجات دهنده احتیاج داریم.

عیسای مسیح به زمین آمد و به جای ما مُرد. مرگ عیسی یک پرداخت نامحدود برای گناهان بود (دوم قرنتیان 21:5). عیسی مرد تا تاوان گناهان ما را پرداخت نماید (رومیان 8:5). عیسی بهای آن را پرداخت تا ما مجبور به پرداخت نباشیم. قیام عیسی از مردگان ثابت ساخت که مرگ او برای پرداخت تاوان گناهان ما کافی بود. به همین دلیل است که عیسی یگانه و تنها نجات دهنده است (یوحنا 6:14؛ اعمال 12:14)! آیا به عیسی به عنوان نجات دهندۀ خود اعتماد دارید؟

آیا عیسی نجات دهندۀ "شخصی" شماست؟ بسیاری از مردم فکر می کنند مسیحیت، رفتن به کلیسا، انجام تشریفات مذهبی و یا مرتکب نشدن گناهان به خصوصی است. مسیحیت این نیست. مسیحیت حقیقی داشتن یک رابطۀ شخصی با عیسای مسیح است. قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان به معنای گذاشتن ایمان و اعتمادتان به اوست. هیچ کس با ایمان به دیگران نجات پیدا نمی کند. هیچ کس با انجام دادن کارهایی مشخص شده، نجات پیدا نمی کند. تنها راه این است که شخصن عیسای مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود قبول کنید، به مرگ او به عنوان تاوان گناهانتان و قیام او به عنوان تضمین زندگی ابدی تان اعتماد کنید (یوحنا 16:3). آیا عیسی شخصن نجات دهندۀ شماست؟

اگر می خواهید عیسای مسیح را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود قبول کنید، کلمات پایین را به خدا بگویید. به خاطر داشته باشید که گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نخواهد داد. فقط ایمان به عیسای مسیح و کار تمام شدۀ او بر روی صلیب می تواند شما را از گناه نجات دهد. این دعا فقط برای بیان ایمان شما به او در حضور خدا و شکرگزاری او برای فراهم ساختن نجات شما است. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. ایمان دارم که عیسی مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا از طریق ایمان به او بتوانم بخشیده شوم. هدیۀ بخشش تو را دریافت می کنم و برای نجات خودم به تو اعتماد می نمایم. من عیسی را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود قبول می کنم! شکر برای فیض و بخشش فوق العادۀ تو – هدیۀ زندگی ابدی. آمین!

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
قبول کردن عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی تان چه معنایی دارد؟