بچطور رابطه ام را با خدا بازسازی کنم؟


سوال:‌ بچطور رابطه ام را با خدا بازسازی کنم؟

جواب:
به منظور بازسازی رابطه با خدا اول باید بفهمیم مشکل چیست؟ جواب گناه است. "نیکوکاری نیست حتا یک نفر" (مزامیر 3:14). ما بر ضد اوامر خدا عصیان کردیم. ما "مانند گوسفندانِ سرگردان گمراه شده ایم" (اشعیا 6:53).

خبر بد این است که مجازات گناه مرگ است. "کسی که گناه می کند میمیرد" (حزقیال 4:18). خبر خوب این است که خدای پرمحبت به دنبال ما آمده است تا ما را نجات دهد. عیسی اعلام کرد مقصدش این بود "تا گمشده را پیدا کنند و نجات دهد" (لوقا 10:19)، و وقتی روی صلیب جان داد با گفتن این کلمه انجام شدن مقصدش را اعلام داشت، "تمام شد!" (یوحنا 30:19).

داشتن یک رابطه درست با خدا با تصدیق گناهانتان آغاز می شود. بعد از آن یک اعتراف فروتنانه به گناهانتان در حضور خدا است (اشعیا 15:57). "زیرا انسان با دل ایمان می آورد و عادل شمرده می شود و با زبان خود اقرار می کند و نجات می یابد" (رومیان 10:10).

این توبه باید همرا با ایمان باشد – به خصوص ایمان به اینکه مرگ فداکارانۀ عیسی و رستاخیز معجزه آسای او، او را واجد شرایط می نماید تا نجات دهندۀ شما باشد. "زیرا اگر با زبان خود اقرار کنی که عیسی، خداوند است و در دل خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات می یابی" (رومیان 9:10). آیات بسیار دیگری نیز از لازم بودن ایمان صحبت می کند، مانند این آیات: یوحنا 27:20؛ اعمال 31:16؛ غلاطیان 16:2؛ 11:3، 26 و افسسیان 8:2.

بازسازی رابطه با خدا بستگی به جواب شما به آنچه که خدا برای شما انجام داده است، دارد. او نجات دهنده را فرستاد، او قربانی را برای برداشتن گناه شما مهیا ساخت (یوحنا 29:1). و او این وعده را به شما داده است: "هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت" (اعمال 21:2).

یک نمونۀ زیبای توبه و بخشش، مَثَل پسر عیّاش است (لوقا 11:15، 23). پسر کوچک تر ثروت پدرش را در گناهان شرم آور به هدر داد (آیه 13). وقتی به کارهای نادرست خودش پی برد و آن را تصدیق کرد، تصمیم گرفت به خانه برگردد (آیۀ 18). او تصور می کرد دیگر به عنوان فرزند خانواده به حساب نخواهد آمد (آیۀ 19)، اما او اشتباه می کرد. پدر فرزند عاصی برگشته را همان قدر که همیشه دوست داشت، دوست داشت (آیه 20). همه چیز بخشیده شد و جشنی برگزار شد (آیه 24). خدا نیک است و وعده های خود را نگاه می دارد از جمله وعدۀ بخشش. "خداوند نزدیک دل شکستگان است و آنانی را که افسرده و اندوهگین اند، نجات می دهد" (مزامیر 18:34).

اگر می خواهید رابطه خود را با خدا بازسازی کنید این یک دعای ساده است. گفتن این دعا یا هر دعای دیگر شما را نجات نمی دهد. فقط اعتماد به مسیح است که می تواند شما را از گناه نجات دهد. این دعا فقط برای نشان دادن ایمان تان به او در مقابل خدا و شکرگزاری از او به خاطر فراهم ساختن نجات شماست. "خدایا، می دانم که در مقابل تو گناه کرده ام و مستحق مجازات هستم. اما مسیح مجازاتی را که من مستحق آن بودم برداشت تا من از طریق ایمان به او بتوانم بخشیده شوم. برای نجات خود به تو اعتماد می کنم. شکر برای فیض و بخشش فوق العادۀ تو و هدیۀ زندگی ابدی! آمین."

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
بچطور رابطه ام را با خدا بازسازی کنم؟