کتاب مقدس راجع به تثلیث چه تعلیمی می دهد؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به تثلیث چه تعلیمی می دهد؟

جواب:
دشوار ترین مسئله راجع به مفهوم مسیحی تثلیث این است که هیچ راهی وجود ندارد تا بتوان به طرز شایسته و مناسب آن را توضیح داد. تثلیث یک مفهوم است که برای هیچ انسانی به طور کامل قابل درک نمی باشد چه برسد به اینکه آن را توضیح دهد. خدا بی نهایت از آنچه ما هستیم عظیم تر است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم او را به طور کامل درک کنیم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که پدر خداست، که مسیح خداست و روح القدس خداست. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که فقط یک خدا وجود دارد. هر چند، می توانیم بعضی حقایق راجع به رابطۀ اشخاص مختلف تثلیث با یکدیگر را بفهمیم، اما در نهایت، این مسئله برای ذهن بشر غیر قابل درک است. با این وجود، این به این معنا نیست که تثلیث حقیقت ندارد یا بر اساس تعلیمات کتاب مقدس نمی باشد.

تثلیث یعنی خدا یکی است که در سه شخص وجود دارد. این را باید دانست که این به هیچ عنوان به معنای اعتقاد به وجود سه خدا نیست. به یاد داشته باشید که وقتی این موضوع را مطالعه می کنید کلمۀ "تثلیث" در کلام خدا دیده نمی شود. این یک واژه است که برای تشریح سه شخص در یک خدا استفاده می گردد – سه شخص همسان و ابدی که یک خدا هستند. همچنین بسیار مهم است که بدانیم مفهومی که به وسیلۀ واژۀ تثلیث ارائه می گردد، در کلام خدا وجود دارد. آیاتی که در ادامه می آید، آنچه را کلام خدا راجع به تثلیث می گوید بیان می دارد:

1 ) خدا یکیست (تثنیه 4:6؛ اول قرنتیان 4:8؛ غلاتیان 20:3؛ اول تیموتاوس 5:2).

2 ) تثلیث شامل سه شخص می گردد (پیدایش 1:1؛ 22:3؛ 7:11؛ اشعیا 8:6؛ 16:48؛ 1:61؛ متی 16:3-17؛ 19:28؛ دوم قرنتیان 14:13). در پیدایش 1:1، اسم جمع الوهیم استفاده شده است. در پیدایش 26:1؛ 22:3؛ 7:11 و اشعیا 8:6 ضمیر جمع "ما" استفاده شده است. کلمۀ الوهیم و ضمیر "ما" به شکل جمع هستند، و در زبان عبری به طور یقین به بیشتر از دو نفر اشاره دارند. در حالی که این یک استدلال واضح برای تثلیث نیست، جنبۀ جمع بودن خدا را مشخص می کند. کلمه عبری الوهیم برای خدا، یقینا یک جواز برای تثلیث است.

در اشعیا 16:48 و 1:61 پسر در حالی که به پدر و روح القدس اشاره دارد، صحبت می کند. اشعیا 1:61 و لوقا 14:4-19 را با یکدیگر مقایسه کنید تا ببنید که این پسر است که صحبت می کند. متی 16:3-17 واقعۀ تعمید عیسی مسیح را تشریح می کند. در این آیات دیده می شود که خدای روح القدس بر خدای پسر قرار می گیرد و همزمان خدای پدر خشنودی خود از پسر را اظهار می دارد. متی 19:28 و دوم قرنتیان 14:13 نمونه های سه شخص جداگانه در تثلیث هستند.

3 ) اعضای سه گانۀ تثلیث در آیات مختلف از یگدیگر مشخص گردیده اند. در عهد عتیق، "خدا" از "خداوند" تمیز داده شده است (پیدایش 24:19؛ هوشع 4:1). خداوند یک پسر دارد (مزامیر 7:2، 12؛ امثال 2:30-4). روح از "خداوند" (اعداد 18:27) و از "خدا" ( مزامیر 10:51-12) تمیز داده شده است. خدای پسر از خدای پدر تمیز داده شده است (مزامیر 6:45-7؛ عبرانیان 8:1-9). در عهد جدید عیسی مسیح با پدر راجع به فرستادن یک کمک دهنده صحبت می کند، که منظورش روح القدس است (یوحنا 16:14-17). این نشان می دهد که عیسی مسیح خود را پدر یا روح القدس نمی دانست. همچنین همۀ دیگر اوقاتی را در انجیل که عیسی مسیح همراه پدر صحبت می کند، ملاحظه کنید. آیا او با خودش گپ می زد؟ نخیر. او با شخص دیگری در تثلیث گپ می زد – پدر .

هر عضو تثلیث خداست. پدر خداست (یوحنا 27:6؛ رومیان 7:1؛ اول پترس 2:1). پسر خداست (یوحنا 1:1، 14؛ رومیان 5:9؛ کولسیان 9:2؛ عبرانیان 8:1؛ اول یوحنا 20:5). روح القدس خداست (اعمال 3:5-4؛ اول قرنتیان 16:3).

در تثلیث فرمان برداری وجود دارد. کلام خدا نشان می دهد که روح القدس از پدر و از پدر اطاعت می کند و پسر از پدر فرمان می برد. این یک رابطۀ درونی است و خدا بودن هیچ کدام از اعضای تثلیث را انکار نمی کند. این دقیقاً همان جاییست که ذهن محدود ما قادر نیست خدای نامحدود را درک نماید. در ارتباط با پسر نگاه کنید به لوقا 42:22؛ یوحنا 36:5؛ یوحنا 21:20 و اول یوحنا 14:4. در ارتباط با روح القدس نگاه کنید به یوحنا 16:14؛ 26:14؛ 26:15؛ 7:16 و به خصوص یوحنا 13:16-14.

هر شخص از اعضای تثلیث وظایف متفاوت دارد. پدر منبع نهایی یا علت عالم و گیتی است (اول قرنتیان 6:8؛ مکاشفه 11:4)؛ مکاشفۀ الهی (مکاشفه 1:1)؛ نجات (یوحنا 16:3-17)؛ و اعمال انسانی مسیح (یوحنا 17:5؛ 10:14). پدر همه چیز این چیزها را آغاز کرده است.

پسر عامل است که از طریق او پدر این کارها را انجام می دهد: خلقت و مراقبت از عالم (اول قرنتیان 6:8؛ یوحنا 3:1؛ کولسیان 16:1-17)؛ مکاشفۀ الهی (یوحنا 1:1؛ 12:16-15؛ متی 27:11؛ مکاشفه 1:1)؛ و نجات (دوم قرنتیان 19:5؛ متی 21:1؛ یوحنا 42:4). پدر همۀ این کارها را از طریق پسر که به حیث عامل اجرایی او عمل می کند، انجام می دهد.

روح القدس کسی است که پدر از طریق او این کارها را انجام می دهد: خلقت و مراقبت از عالم (پیدایش 2:1؛ ایوب 13:26؛ مزامیر 30:104)؛ مکاشفۀ الهی (یوحنا 12:16-15؛ افسسیان 5:3؛ دوم پترس 21:1)؛ نجات (یوحنا 6:3؛ تیتوس 5:3؛ اول پترس 2:1)؛ و کارهای عیسی مسیح (اشعیا 1:61؛ اعمال 38:10). به این ترتیب، پدر همۀ این کارها را با قدرت روح القدس انجام می دهد.

تلاشهای زیادی برای بسط تمثیل تثلیث صورت گرفته است. با این وجود، هیچ کدام از تمثیل های مشهور کاملاً دقیق نمی باشند. تخم مرغ (یا سیب) صحیح نیست چرا که پوستِ سفید و زرده بخشی از تخم مرغ هستند و نی خوده تخم مرغ، همانطور که پوست، بدنه و تخم سیب بخشی از سیب هستند و نی خوده آن. پدر، پسر و روح القدس بخشی از خدا نیستند، هر کدام از آنها خداست. مثال آب تا حدودی بهتر است، اما باز هم نمی تواند بصورت دقیق تثلیث را توصیف نماید. مایع، بخار و یخ سه شکل آب هستند. پدر، پسر و روح القدس یک شکل از خدا نیستند، هر کدام از آنها خداست. بنابراین، در حالی که این مثال ها یک تصویر از تثلیث به ما می دهد اما هیچکدام از آنها دقیق نیست. یک خدای نامحدود با یک تمثیل محدود تشریح شده نمی تواند.

مفهوم تثلیث در تمام طول تاریخ کلیسای مسیح یک مسئلۀ تفرقه انداز بوده است. در حالی که جنبه های اصلی تثلیث به وضوح در کلام خدا ارائه شده است، بعضی از مسائل فرعی آن به صراحت واضح نگردیده است. پدر خداست، پسر خداست و روح القدس خداست – اما فقط یک خدا وجود دارد. این مفهوم کتاب مقدسی تثلیث است. فراتر از آن، مسائل تا یک اندازه قابل بحث و غیر ضروری هستند. به جای تلاش برای تعریف تثلیث با استفاده از افکار محدود انسانی مان، برای ما بهتر خواهد بود که بالای واقعیت، عظمت و ذات بی نهایت بلندتر او تمرکز کنیم. "دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است! هدف های او غیر قابل درک و راه های او غیر قابل فهمند! زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است؟" (رومیان 33:11-34).

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به تثلیث چه تعلیمی می دهد؟