دعای شخص گناهکار چیست؟


سوال:‌ دعای شخص گناهکار چیست؟

جواب:
دعای شخص گناهکار دعایی است که یک شخص وقتی می فهمد گناهکار است و به یک نجات دهنده احتیاج دارد، آن را به خدا می گوید. گفتن دعای شخص گناهکار خودش هیچ کاری انجام نمی دهد. دعای حقیقی شخص گناهکار فقط آنچه یک شخص راجع به گناهکار بودن خود و احتیاجش به نجات دهنده، می داند، می فهمد و به آن اعتقاد دارد را نشان می دهد.

اولین جنبۀ دعای شخص گناهکار این است که بفهمد که همۀ ما گناهکار هستیم. رومیان 10:3 می گوید، "چنانکه نوشته شده است: کسی نیست که عادل باشد حتا یک نفر." کتاب مقدس این موضوع را واضح ساخته است که همۀ ما گناه کرده ایم. همۀ ما گناهکاریم و به رحمت و بخشش خدا احتیاج داریم (تیتوس 5:3-7). به خاطر گناهانمان، ما مستحق مجازات ابدی هستیم (متی 46:25). دعای شخص گناهکار یک درخواست برای فیض به جای قضاوت است. این دعا یک خواهش برای رحمت به جای خشم است.

دومین جنبۀ دعای شخص گناهکار دانستن این است که خدا برای علاج وضعیت گناه آلود و شکست خوردۀ ما چه کاری انجام داده است. خدا جسم گرفت و در شخص عیسای مسیح بشر شد (یوحنا 1:1، 14). عیسی حقیقت دربارۀ خدا و زندگی کردن با پارسایی کامل و زندگی بدون گناه را به ما یاد داد (یوحنا 46:8؛ دوم قرنتیان 21:5). سپس عیسی به جای ما بر روی صلیب مُرد و مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم بر خود برداشت (رومیان 8:5). عیسی از مردگان برخاست تا پیروزی خود را بر گناه، مرگ و دوزخ ثابت نماید (کولسیان 15:2؛ اول قرنتیان باب 15). به خاطر همۀ اینها ما می توانیم بخشش همۀ گناهان خود را دریافت کنیم و وعدۀ داشتن خانه ای ابدی در بهشت را داشته باشیم – اگر فقط به عیسای مسیح ایمان بیاوریم. همۀ آنچه باید انجام بدهیم این است که ایمان بیاوریم که او به جای ما مُرد و از مردگان برخاست (رومیان 9:10-10). ما فقط با فیض و تنها از طریق ایمان به عیسای مسیح می توانیم نجات پیدا کنیم. افسسیان 8:2 اعلام می دارد، "زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست."

گفتن دعای شخص گناهکار یک راه ساده برای این است که به خدا بگویید به عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود تکیه کرده اید. کلمات جادویی که باعث نجات شود وجود ندارد. فقط ایمان به مرگ و رستاخیز عیسای مسیح است که می تواند ما را نجات دهد. اگر فهمیده اید که یک گناهکار هستید و از طریق عیسای مسیح به نجات احتیاج دارید این دعای شخص گناهکار است که می توانید آن را بخوانید: "خدایا، می دانم که گناهکار هستم. می دانم که مستحق جزای گناه خود هستم. با این حال، به عیسای مسیح به عنوان نجات دهندۀ خود اعتماد دارم. ایمان دارم که مرگ و رستاخیز او بخشش مرا فراهم کرده است. به عیسای مسیح و فقط عیسای مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان دارم. شکرت ای خداوند برای نجات و بخشیدن من! آمین!"

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
دعای شخص گناهکار چیست؟