بعد از مرگ چی خواهد شد؟


سوال:‌ بعد از مرگ چی خواهد شد؟

جواب:
در میان باورهای مسیحی راجع به این که بعد از مرگ چی خواهد شد، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی ها می گویند که بعد از مرگ همگی تا زمانی که قضاوت نهایی خدا فرا رسد، "به خواب می روند"، و بعد از آن هر کس به بهشت و یا به دوزخ فرستاده خواهد شد. بعضی دیگر اعتقاد دارند که در لحظۀ مرگ، شخص داوری شده و به مقصد ابدی خودش فرستاده می شود. و همچنان کسانی هستند که باور دارند، وقتی کسی میمیرد، روح و جانش به یک بهشت یا دوزخ "موقتی" فرستاده می شود و در آنجا تا رستاخیز نهایی، قضاوت نهایی و مشخص شدن سرنوشت ابدی اش منتظر خواهد بود. امّا کتاب مقدس دقیقا راجع به اینکه بعد از مرگ چی خواهد شد، چه می گوید؟

اول، برای ایمانداران به عیسی مسیح، کتاب مقدس به ما می گوید، بعد از مرگ، جان/روح ایمانداران به بهشت برده می شود، چرا که گناهان آنها با دریافت نمودن عیسی مسیح به حیث نجات دهنده بخشیده شده است (یوحنا 16:3، 18، 36). برای ایمانداران، مرگ، "دور شدن از جسم و رفتن به خانه پیش خداوند" است (دوم قرنتیان 6:5-8؛ فلیپیان 23:1). هر چند، در برخی آیات مانند اول قرنتیان 50:15-54 و اول تسالونیکیان 13:4-17 گفته شده که به ایمانداران بدنی رستاخیز یافته و جلال یافته داده می شود. اگر ایمانداران بیدرنگ بعد از مرگ می روند تا با مسیح باشند، پس هدف از این رستاخیز چیست؟ این چنین به نظر می رسد که همزمان که جان/روح ایمانداران بعد از مرگ بیدرنگ می رود تا با مسیح باشد، بدن جسمانی در قبر "خوابیده" باقی می ماند. در رستاخیز ایمانداران، بدن جسمانی شان رستاخیز و جلال یافته و سپس با جان/روح یکجا می گردد. این بدن_جان_ روح دوباره یکجا شده و جلال یافته، در آسمان جدید و زمین جدید، برای ابد، متعلق به ایمانداران خواهد بود.

دوم، برای کسانی عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده دریافت نکرده اند، مرگ به معنای جزای ابدی است. هر چند به نظر می رسد مانند ایمانداران، غیر ایمانداران هم بیدرنگ به یک مکان موقتی فرستاده می شوند تا در آنجا در انتظار رستاخیز، داوری و سرنوشت نهایی خود باشند. در لوقا 22:16-23 آمده است که یک مرد ثروتمند بیدرنگ بعد از مرگ مجازات می گردد. مکاشفه 11:20-15 می گوید، همۀ مردگان غیرایماندار زنده شده، در مقابل یک تخت سفید بزرگ داوری گردیده و سپس به بحیرۀ آتش انداخته شدند. پس غیرایمانداران بعد از مرگ، بیدرنگ به دوزخ (بحیرۀ آتش) فرستاده نمی شوند، بلکه در یک منطقۀ موقتی داوری و محکومیت هستند. هر چند، غیرایمانداران فورا به بحیرۀ آتش انداخته نمی شوند، اما سرنوشتی که بلافاصله بعد از مرگ در انتظار آنهاست، سرنوشتی خوشایند نیست. مرد ثروتمند فریاد زد، "من در این آتش عذاب می کشم" (لوقا 24:16).

بنابراین، یک شخص، بعد از مرگ در یک بهشت یا دوزخ "موقتی" قرار داده می شود. بعد از این مکان موقتی، در رستاخیز نهایی، سرنوشت ابدی شخص تغییر نخواهد کرد. "مکان" دقیق آن سرنوشت ابدی است که تغییر خواهد کرد. ایمانداران عاقبت وارد آسمان جدید و زمین جدید می شوند (مکاشفه 1:21). غیرایمانداران عاقبت به بحیرۀ آتش فرستاده می شوند (مکاشفه 11:20-15). این سرنوشت و مقصد ابدی همۀ انسانها خواهد بود – بر اساس اینکه آیا کلاً عیسی مسیح را به عنوان تنها راه نجات قبول کرده اند یا نه (متی 46:25؛ یوحنا 36:3).

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
بعد از مرگ چی خواهد شد؟