مسیحی چیست؟


سوال:‌ مسیحی چیست؟

جواب:
یک تعریف لغت نامه ای از مسیحی مانند این خواهد بود: "شخصی که به عیسی به عنوان نجات دهنده اعتقاد دارد یا بر اساس مذهب پیرو تعلیمات عیسی است." با این که مانند بسیاری تعریف های لغت نامه ای دیگر این می تواند نقطۀ شروع خوبی باشد، اما تا حدی از تعریف واقعی و حقیقت کتاب مقدسی معنای مسیحی بودن فاصله دارد. کلمۀ "مسیحی" سه بار در عهد جدید استفاده شده است (اعمال 26:11 ؛ 28:26؛ اول پترس 16:4). پیروان عیسای مسیح برای اولین بار در انطاکیه "مسیحی" خوانده شدند (اعمال 26:11) زیرا رفتار، فعالیت ها و حرف زدن آنها مانند مسیح بود. کلمۀ "مسیحی" به معنای تحت الفظی آن یعنی "متعلق به حزب مسیح" یا یک "پیرو مسیح."

متاسفانه با گذشت زمان، کلمۀ "مسیحی" مقدار زیادی از معنای خود را از دست داده است و بیشتر برای کسی استفاده می شود که مذهبی است و یا ارزش های بلند اخلاقی دارد اما آن شخص شاید یک پیرو واقعی عیسای مسیح باشد و شاید نباشد. افراد زیادی که به عیسای مسیح اعتقاد و اعتماد ندارند خود را مسیحی می نامند فقط به این دلیل که به کلیسا می روند و یا در یک کشور "مسیحی" زندگی می کنند. اما رفتن به کلیسا، خدمت کردن به کسانی که محتاج هستند یا یک شخص خوب بودن شما را یک مسیحی نمی سازد. همان طور که با رفتن به یک گاراج شما تبدیل به موتر نمی شوید، با رفتن به کلیسا هم مسیحی نمی شوید. عضو یک کلیسا بودن، شرکت همیشگی در جلسات و هدیۀ دادن برای کار کلیسا شما را یک مسیحی نمی سازد.

کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد، کارهای خوبی که انجام می دهیم نمی تواند ما را مورد قبول خداوند بسازد. تیتوس 5:3 می گوید، "او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیلۀ آن، روح القدس به ما تولد تازه و زندگی تازه بخشید." بنابراین، یک مسیحی کسی است که به وسیلۀ خدا، دوباره متولد گردیده است (یوحنا 3:3؛ یوحنا 7:3؛ اول پترس 23:1) و ایمان و اعتمادش را بر عیسی مسیح قرار داده است. افسسیان 8:2 به ما می گوید: "... با فیض و از طریق ایمان نجات پیدا کرده اید – و این از خودتان نیست، بلکه هدیۀ خداست."

یک مسیحی واقعی کسی است که ایمان و اعتماد خود را بر شخص و کار عیسای مسیح گذاشته است، کار او که شامل مرگ او بر روی صلیب به عنوان تاوان گناهان و قیام او در روز سوم می شود. یوحنا 12:1 به ما می گوید، "اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند." نشانۀ یک مسیحی واقعی محبت او به دیگران و اطاعت او از کلام خدا است (اول یوحنا 4:2، 10). یک مسیحی حقیقی در واقع یک فرزند خداست، بخشی از خانوادۀ حقیقی خدا و کسی که در عیسای مسیح به او زندگی نو داده شده است.

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
مسیحی چیست؟