آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد؟


سوال:‌ آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد؟

جواب:
موجودیت زندگی بعد از مرگ یک سوال عمومی است. ایوب از زبان همۀ ما بیان می دارد، "ما ضعیف و ناتوان به دنیا آمده ایم و این حیات چند روزۀ ما پُر از زحمت است. مثل گُل می شکفد و بزودی پژمرده می شود و مانند سایه ای زودگذر و ناپایدار است .... وقتی انسان می میرد، آیا دوباره زنده می شود؟" (ایوب 1:14، 2، 14). به مانند ایوب، همۀ ما با این سوال به مخاطره افتاده ایم. بعد از اینکه می میریم دقیقن چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ آیا وجود ما به سادگی پایان می یابد؟ آیا زندگی صرفن یک آمدن و برگشتن به زمین به خاطر این است که در نهایت به بزرگی و عظمت شخصی برسیم؟ آیا همگی به یک مکان می روند و یا ما به مکانهای مختلف می رویم؟ آیا به راستی بهشت و دوزخ وجود دارد؟

کتاب مقدس به ما می گوید نه تنها زندگی بعد از مرگ وجود دارد بلکه آن زندگی چنان باشکوه است که "آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوستداران خود آماده کرده است" (اول قرنتیان 9:2). عیسای مسیح، خدا در جسم، به زمین آمد تا این هدیۀ زندگی ابدی را به ما بدهد. "او به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم" (اشعیا 5:53). عیسای مسیح مجازاتی را که همۀ ما مستحق آن بودیم برداشت و زندگی خود را قربانی کرد تا تاوان گناه ما را پرداخت نماید. سه روز بعد از آن، او با برخاستن از قبر، پیروزی خود را بر مرگ ثابت کرد. او چهل روز در زمین باقی ماند و هزاران نفر قبل از صعود او به آسمان شاهد آن بودند. رومیان 25:4 می گوید، "او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم."

قیام مسیح یک واقعه است که بسیار به خوبی مستند شده است. پولس رسول از مردم می خواهد که اعتبار این واقعه را از شاهدان عینی سوال نمایند و هیچ کس نمی توانست این حقیقت را زیر سوال ببرد. قیام سنگ تهداب ایمان مسیحی است. قیام عیسای مسیح ثبوت نهایی زندگی بعد از مرگ است. مسیح فقط اولین انسان از خیل انبوه کسانی است که روزی دوباره زنده خواهند شد. مرگ جسمانی از طریق یک انسان یعنی آدم آمد که همۀ ما به او مربوط هستیم. اما به همۀ کسانی که از طریق ایمان به عیسای مسیح در خانوادۀ خدا پذیرفته شده اند، زندگی نو داده خواهد شد (اول قرنتیان 20:15-22). دقیقن همان طور که خدا بدن عیسی را برخیزانید، وقتی عیسی بازگردد بدن های ما نیز برخیزانیده خواهد شد (اول قرنتیان 14:6).

با وجود این که همۀ ما در نهایت زنده خواهیم شد، اما همگی به بهشت نخواهند رفت. هر شخص در این زندگی باید دست به یک انتخاب بزند و این انتخاب مقصد ابدی شخص را مشخص می نماید. کتاب مقدس می گوید که برای ما مقرر شده است که فقط یک بار بمیریم و بعد از آن قضاوت خواهد آمد (عبرانیان 27:9). آنهایی که از طریق ایمان به مسیح پارسا ساخته شده اند برای زندگی ابدی به بهشت خواهند رفت، اما کسانی که مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود ردّ کنند به مجازات ابدی در دوزخ فرستاده خواهند شد (متی 46:25). دوزخ هم مانند بهشت فقط در حرف وجود ندارد بلکه یک مکان واقعی است. آن جا جایی است که گناهکاران خشم ابدی و بی پایان خدا را تجربه خواهند کرد. دوزخ در کتاب مقدس یک چاه بی انتها، (لوقا 31:8 و مکاشفه 9:91 و بحیرۀ آتش و سنگ و گوگرد و جایی که ساکنان آن شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید (مکاشفه 10:20) توصیف شده است. در دوزخ گریه و دندان بر هم ساییدن که نشانۀ ماتم و خشم است، خواهد بود (متی 42:13).

خدا از مرگ گناهکاران هیچ لذتی نمی برد بلکه آرزو دارد که آنها از راههای شرارت آمیز خود برگردند تا بتوانند زنده بمانند (حزقیال 11:33). اما او ما را مجبور به اطاعت نمی کند؛ اگر ما انتخاب کنیم که او را ردّ کنیم، او تصمیم ما برای جدایی ابدی از خودش را می پذیرد. زندگی روی زمین یک امتحان است و آمادگی گرفتن برای آنچه که در پیش است. برای ایمانداران زندگی بعد از مرگ، زندگی با خدا در بهشت برای ابد است. برای کسانی که ایمان ندارند، زندگی بعد از مرگ، زندگی ابدی در بحیرۀ آتش است. چگونه می توانیم زندگی ابدی بعد از مرگ را دریافت داریم و از زندگی ابدی در بحیرۀ آتش جلوگیری کنیم؟ فقط یک راه وجود دارد – ایمان و اعتماد به عیسای مسیح. عیسی گفت، "من قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتا اگر بمیرد، زندگی خواهد داشت و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مُرد... (یوحنا 25:11).

هدیۀ رایگان زندگی ابدی در دسترس همگی قرار دارد. "آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد" (یوحنا 36:3). بعد از مرگ به ما فرصت قبول هدیۀ نجات داده نخواهد شد. مقصد ابدی ما در زندگی زمینی ما و با قبول و یا ردّ عیسای مسیح مشخص خواهد شد. "گوش بدهید! این زمان، زمان مطلوب است و امروز، روز نجات" (دوم قرنتیان 2:6). اگر ما به مرگ عیسای مسیح به عنوان تاوان کامل گناهان ما بر علیه خدا، اعتماد کنیم، نه تنها یک زندگی بامعنا در زمین به ما داده خواهد شد بلکه یک زندگی ابدی بعد از مرگ در حضور پرجلال مسیح در انتظار ما خواهد بود.

آیا به خاطر مطالبی که اینجا خواندید، در مورد مسیح یک تصمیم گرفته اید؟ اگر اینطور است لطفن روی دکمۀ زیر "من امروز مسیح را پذیرفتم" کلیک کنید.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا بعد از مرگ زندگی وجود دارد؟