آیا مسیحیان باید از شریعت عهد عتیق اطاعت کنند؟


سوال:‌ آیا مسیحیان باید از شریعت عهد عتیق اطاعت کنند؟

جواب:
کلید فهم این موضوع این است که بدانیم شریعت عهد عتیق به ملت اسرائیل داده شد نه به مسیحیان. بعضی از قوانین به اسرائیلیان داده شد تا بدانند چگونه خدا را اطاعت نموده و او را خشنود سازند (برای مثال ده فرمان). بعضی از قوانین شریعت به اسرائیلی ها داده شده تا به اسرائیلی ها نشان دهد چطور خدا را عبادت نمایند و برای گناه کفاره بدهند (طریقۀ قربانی ها). بعضی از قوانین شریعت برای این بود که اسرائیلی ها را از دیگر قوم متفاوت سازد (قوانین خوراک و لباس). هیچکدام از قوانین شریعت عهد عتیق برای مسیحیان امروزی اجباری نیست. وقتی عیسی مسیح بالای صلیب جان داد، به شریعت عهد عتیق نقطۀ پایان گذاشت (رومیان 4:10؛ غلاتیان 23:3-25؛ افسسیان 15:2).

به جای شریعت عهد عتیق، ما تحت شریعت مسیح هستیم (غلاتیان 2:6)، که شامل "خداوند خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار ... و همسایه ات را مانند خویش دوست بدار" می گردد (متی 37:22-39). اگر ما این دو حکم را اطاعت کنیم، همۀ آنچه را مسیح از ما خواسته است انجام داده ایم: "در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است" (متی 40:22). با این وجود این به معنای نامربوط بودن شریعت عهد عتیق برای امروز نیست. بسیاری از احکام در شریعت عهد عتیق در چارچوب "دوست داشتن خدا" و "دوست داشتن همسایه ات" قرار می گیرد. شریعت عهد عتیق می تواند یک راهنمای خوب برای این باشد که بدانیم چگونه خدا را دوست داشته باشیم و بدانیم که دوست داشتن همسایه مان چگونه است. در عین حال، اگر بگوییم شریعت عهد عتیق شامل مسیحیان امروزه می گردد، نادرست است. شریعت عهد عتیق یک واحد است (یعقوب 10:2). یا کل آن اجرا می گردد یا هیچ کدام از آن. اگر عیسی مسیح بخشی از آن را مانند بخش قربانی ها را اجرا کرد، پس همۀ آن را اجرا کرده است.

"زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت از احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست" (اول یوحنا 3:5). ده فرمان در اصل خلاصۀ کل شریعت عهد عتیق بود. نُه حکم از ده فرمان به وضوح در عهد جدید تکرار شده است (همگی به جز حکم نگه داشتن روز سبت). معلوم است که اگر ما خدا را دوست داشته باشیم، خدایان دروغین را عبادت نمی کنیم یا در مقابل بُتها سجده نمی کنیم. اگر همسایه های خود را دوست داشته باشیم، آنها را به قتل نمی رسانیم، به آنها دروغ نمی گوییم، زنا نمی کنیم یا چیزی را که متعلق به آنهاست دزدی نمی کنیم. هدف شریعت عهد عتیق این است که ناتوانی انسانها را در رعایت شریعت ثابت ساخته و به نیاز ما به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده اشاره نماید (رومیان 7:7-9). قصد خدا از دادن شریعت عهد قدیم هیچگاه این نبود که این شریعت برای تمام عالم، تمام انسانها و برای تمام اعصار باشد. ما موظف هستیم خدا را دوست داشته باشیم و همسایه خود را دوست بداریم. اگر ما از دو حکم با وفاداری، اطاعت کنیم، همۀ آنچه خدا از ما خواسته است را انجام داده ایم.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
آیا مسیحیان باید از شریعت عهد عتیق اطاعت کنند؟