کتاب مقدس راجع به ازدواج بین دو نژاد چه می گوید؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به ازدواج بین دو نژاد چه می گوید؟

جواب:
شریعت عهد عتیق به اسرائیلیان امر می کند تا از ازدواج با دیگر نژادها خودداری کنند (تثنیه 3:7-4). هر چند، دلیل این حکم خداوند رنگ پوست، قومیت و یا مذهب نبود. دلیل اینکه خدا ازدواج اسرائیلیان با دیگر نژادها را منع کرد این بود که آنها خدایان دروغین را پرستش می کردند. اگر اسرائیلی ها با اقوام بت پرست، مشرک و بی خدا ازدواج می کردند از راه خدا گمراه می شدند. این دقیقاً اتفاقی است که در اسرائیل افتاد و در ملاکی 11:2 آمده است.

یک قاعدۀ مشابه برای پاکی معنوی در عهد جدید وجود دارد، اما هیچ ارتباطی به مسئلۀ نژاد ندارد: "از وابستگی های نامناسب با اشخاص بی ایمان دوری کنید، زیرا چه شراکتی بین نیکی و بدی است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ (دوم قرنتیان 14:6). همان طور که به اسرائیلی ها (ایمانداران به خدای یگانه و حقیقی) امر شده بود که با بت پرستان ازدواج نکنند، به مسیحیان (ایمانداران به خدای یگانه و حقیقی) هم امر شده است تا با بی ایمانان ازدواج نکنند. کتاب مقدس هرگز نگفته است که ازدواج بین نژادهای مختلف نادرست است. اگر کسی چنین حکمی می کند، آن را بدون پایه و اساس کتاب مقدسی انجام می دهد.

همانطور که مارتین لوتر کینگ جونیور گفته است، یک شخص باید بر اساس شخصیتش قضاوت گردد و نه بر اساس رنگ پوست. در زندگی مسیحی جایی برای علاقه مندی بر اساس نژاد وجود ندارد (یعقوب 1:2-10). در واقع، از نگاه کتاب مقدس فقط یک "نژاد" وجود دارد – نژاد بشر، که در آن همگی نوادگان آدم و حوا هستند. یک مسیحی برای انتخاب همسر، اول باید ببیند آیا همسر احتمالی اش با ایمان به عیسی مسیح دوباره تولد یافته است یا نی (یوحنا 3:3-5). بر اساس کتاب مقدس، معیار انتخاب همسر ایمان به عیسی مسیح است و نه رنگ پوست. در ازدواج بین دو نژاد، مسئله درست بودن یا غلط بودن آن نیست بلکه مسئله، حکمت، تشخیص صحیح و دعاست.

دو نفر که قصد ازدواج دارند، باید عوامل زیادی را سنجش کنند. هم زمان که تفاوت رنگ پوست نباید نادیده گرفته شود اما به هیچ عنوان نباید دلیل ازدواج نکردن دو نفر باشد. یک زوج که از دو نژاد هستند شاید با تبعیض نژادی و ریشخند روبرو شوند و باید آماده جواب دادن به چنین تعصباتی با راه و روش کتاب مقدسی باشند. "هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیریهودیان نیست زیرا خدای واحد، خداوند همه است و نسبت به همۀ کسانی که به او روی می آورند، بی اندازه بخشنده است" (رومیان 12:10). یک کلیسای تشکیل یافته از نژادها و رنگ های مختلف و یا ازدواج بین نژادی مسیحیان می تواند تمثیل قدرتمندی از برابری ما در مسیح باشد.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به ازدواج بین دو نژاد چه می گوید؟