خود ارضایی_ آیا بر اساس کتاب مقدس گناه است؟


سوال:‌ خود ارضایی_ آیا بر اساس کتاب مقدس گناه است؟

جواب:
کتاب مقدس نگفته است یا ذکر نکرده است که آیا خود ارضایی گناه است یا نی. آیاتی که بیشترین همخوانی را با مسئلۀ خودارضایی دارد، در داستان اونان در پیدایش 9:38-10 است. بعضی ها از این آیات را چنین تفسیر می کنند که "بیرون ریختن اولاد" یک گناه است. هر چند، چیزی که آیات می گوید این نیست. خدا اونان را محکوم کرد اما نه برای "بیرون ریختن اولاد" بلکه به این خاطر که او یک طغیانگر بود. او وظیفۀ فراهم کردن یک وارث برای برادر مرده اش را رد کرد. آیات راجع به خود ارضایی نیست بلکه راجع به انجام دادن وظایف فامیلی است.

دومین نقل قولی که بیشتر اوقات برای گناه شمردن خودارضایی از آن استفاده می گردد در متی 27:5-30 است. عیسی مسیح راجع به داشتن افکار شهوانی صحبت می کند و سپس می گوید، "پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن را بکش و دور انداز." با وجودی که بین افکار شهوانی و خودارضایی به روشنی یک رابطه وجود دارد، اما با این حال غیرمحتمل به نظر می رسد که اشاره عیسی مسیح در این آیات مشخصاً به گناه خود ارضایی باشد.

در هیچ کجای کتاب مقدس به طور واضح گفته نشده است که خودارضایی گناه است، اما هیچ شکی وجود ندارد، افکاری که منتهی به خودارضایی می گردد، گناه آلود است. خودارضایی تقریباً همیشه در نتیجۀ افکار شهوانی، تحریکات جنسی غلط، و یا تماشای فلمهای شهوت انگیز است. ریشۀ خودارضایی این مشکلات است که باید برای آن چاره اندیشی گردد. اگر گناه شهوت، افکار فاسد و فلمهای شهوت انگیز پیش بینی و بر آن غلبه گردد، خودارضایی یک مسئله یا وسوسۀ جدی نخواهد بود. مردمان بسیاری به خاطر موضوع خودارضایی احساس تقصیر و گناه می کنند، اما در واقعیت، اگر از گناهانی که منجر به خودارضایی می گردد، توبه کنند، برایشان بسیار بهتر خواهد بود.

با این تشریحات، آیا خودارضایی خودش یک گناه است؟ در حالی که کتاب مقدس مستقیماً به این سوال جواب نداده است اما یقینا قواعدی کلی وجود دارد که می تواند شامل این مسئله نیز بشود:

(1) "هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگری که می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید" (اول قرنتیان 31:10). اگر کاری که می کنیم خدا را جلال نمی دهد، نباید آن را انجام دهیم.

(2) "هر عملی که از روی ایمان نباشد، گناه است" (رومیان 23:14). اگر کاملاً قانع نشده باشیم که یک عمل ما خدا را عزت میبخشد، آن عمل گناه است.

(3) "آیا نمی دانید که بدن شما خانۀ روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیر ا با قیمت زیادی خریده شده اید. پس بدن های خود را برای جلال خدا به کار ببرید" (اول قرنتیان 19:6-20). بدن های ما آزاد شده و به خدا تعلق دارد.

این حقایق عظیم باید تاثیری قدرتمند بالای آنچه ما با بدن هایمان انجام می دهیم، بگذارد. در روشنی این قواعد و اصول، بسیاری به این نتیجه گیری می رسند که خود ارضایی همیشه گناه است. در بهترین حالت، خود ارضایی عملی است که جای سوال دارد – آیا این کار می تواند خدا را جلال دهد؛ آیا این عمل می تواند با اطمینان کامل از درستی آن انجام گردد؛ و آیا می تواند خدا را به حیث صاحب بدنهای ما عزّت بخشد.

حالا، اگر خود ارضایی، بدون هیچ گونه افکار شهوانی و فاسد، بدون تماشای فلمهای شهوت انگیز، با اطمینان کامل از درست بودن آن، و با شکرگزاری خدا به خاطر کیف و لذت خوبی که می آورد (نگاه کنید به اول قرنتیان 30:10)، انجام گیرد، آیا باز هم گناه است؟ تنها می توانیم بگوییم، در این شرایط شاید گناه نباشد. هر چند بسیار شک داریم که این شرایط حقیقتاً وجود داشته باشد.

English
بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
خود ارضایی_ آیا بر اساس کتاب مقدس گناه است؟