کتاب مقدس راجع به نوشیدن الکول/ شراب چه می گوید؟ آیا نوشیدن الکول/ شراب برای یک مسیحی گناه است؟


سوال:‌ کتاب مقدس راجع به نوشیدن الکول/ شراب چه می گوید؟ آیا نوشیدن الکول/ شراب برای یک مسیحی گناه است؟

جواب:
کلام خدا راجع به نوشیدن شراب/ الکول حرف های زیادی برای گفتن دارد (لاویان 9:10؛ اعداد 3:6؛ تثنیه 6:29؛ داوران 4:13، 7، 14؛ امثال 1:20 و 4:31؛ اشعیا 11:5، 22 و 9:24 و 7:28 و 9:29 و 12:56). با این وجود، کلام خدا الزاماً یک مسیحی را از نوشیدن بیر، شراب یا هر قِسِم نوشیدنی دیگر که در آن الکول موجود باشد، منع نکرده است. در واقع، برخی از آیات کلام خدا، راجع به شراب به دیدۀ مثبت گپ زده است. جامعه 7:9 می گوید، "شراب خود را با دل خوش بنوشید." مزامیر 14:104-15 می گوید، خدا "شراب را داده است تا دل انسان را شاداب سازد." عاموس 14:9 نوشیدن شراب از تاکستان خویش را به حیث نشانۀ برکت خدا ذکر می نماید. اشعیا 1:55 تشویق می کند و می گوید، "بله، بیایید و شراب و شیر خریداری کنید..."

آنچه خدا به مسیحیان راجع به الکول امر می کند این است که از مست شدن خودداری کنیم (افسسیان 18:5). کتاب مقدس مستی و تاثیرات آن را محکوم می کند (امثال 29:23-35). همچنان از مسیحیان خواسته شده است که اجازه ندهند بدن آنها تحت کنترول چیزی باشد (اول قرنتیان 12:6؛ دوم پترس 19:2). افراط در نوشیدن شراب به طور غیر قابل انکار، اعتیاد است. کلام خدا همچنان یک مسیحی را از انجام کاری که باعث آزار دیگر مسیحیان یا تشویق آنها به گناه کردن بر خلاف وجدانشان می گردد، منع کرده است (اول قرنتیان 9:8-13). در روشنایی این اصول، بی نهایت دشوار است که یک مسیحی بگوید به حد افراط شراب می نوشد تا خدا را جلال دهد (اول قرنتیان 31:10).

عیسی مسیح آب را به شراب تبدیل نمود. حتی به نظر می رسد عیسی مسیح خودش وقت و ناوقت شراب نوشید (یوحنا 1:2-11؛ متی 29:26). در زمان عهد جدید، آب کاملاً پاک نبود. در نبود سیستم های تصفیه آب مُدرن و امروزی، اکثر اوقات آب پُر بود از بکتری، ویرووس و دیگر اقسام آلودگی ها. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سوم همین گونه است. به همین خاطر مردم در آن زمان اکثر اوقات شراب (یا عصارۀ انگور) می نوشیدند چون به نظر می رسید که بسیار کمتر ملوّس باشد. در اول تیموتاوس 23:5، پولس رسول به تیموتاوس هدایت می دهد که نوشیدن آب (که احتمالا دلیل شکم دردش بود) را توقف داده و به جای آن شراب بنوشد. در آن روزگار انگور جهت به وجود آمدن الکول تخمیر گردیده (تروش می شد)، اما ضرورتاَ نه به اندازه ای که امروزه این کار صورت می گیرد. اگر بگوییم که آن آب انگور بوده، صحیح نیست، اما همچنین نادرست است اگر بگوییم آن نوشیدنی شراب به معنای شرابی که امروزه رواج دارد، بوده است. باز هم باید گفت، کتاب مقدس مسیحیان را از نوشیدن بیر، شراب یا هر نوشیدنی دیگر که در آن الکول موجود باشد منع نکرده است. شراب یا الکول به خودی خود ملوس به گناه نیست. این مستی و اعتیاد به الکول و شراب است که یک مسیحی قویاً از آن منع شده است (افسسیان 18:5؛ اول قرنتیان 12:6).

الکول یا شراب به اندازۀ کم، نه مضر است و نه اعتیادآور. در واقع، برخی از داکتران نوشیدن مقدار کمی شراب سرخ را به خاطر مفاد آن برای سلامتی و به خصوص برای قلب، توصیه می کنند. مصرف مقدار کم شراب یا الکول یک مسئله در رابطه با آزادی مسیحیان است. مستی و اعتیاد گناه است. با این حال، بر اساس توصیه های کتاب مقدس راجع به شراب و تاثیرات آن، و به این خاطر که به آسانی می توان برای زیاد نوشیدن شراب وسوسه گردید و به خاطر احتمال دل آزردگی یا لغزیدن دیگران، اکثر اوقات بهترین کار برای یک مسیحی این است که از نوشیدن شراب و الکول پرهیز نماید.

English


بازگشت به صفحه اصلی زبان دری
کتاب مقدس راجع به نوشیدن الکول/ شراب چه می گوید؟ آیا نوشیدن الکول/ شراب برای یک مسیحی گناه است؟